I18nLanguages

Zasób i18nLanguage określa język aplikacji obsługiwany przez witrynę YouTube. Język aplikacji może być też nazywany językiem interfejsu użytkownika. W przypadku strony YouTube język aplikacji może być wybierany automatycznie na podstawie ustawień konta Google, języka przeglądarki lub lokalizacji adresu IP. Użytkownik może też ręcznie wybrać odpowiedni język interfejsu ze stopki witryny YouTube.

Każdy zasób i18nLanguage składa się z kodu języka i nazwy. Kod języka może być używany jako wartość parametru hl podczas wywoływania metod API takich jak videoCategories.list i guideCategories.list.

Metody

Interfejs API obsługuje te metody zasobów i18nLanguages:

list
Zwraca listę języków aplikacji obsługiwanych przez witrynę YouTube. Wypróbuj teraz

Reprezentacja zasobu

Poniższa struktura JSON pokazuje format zasobu i18nLanguages:

{
  "kind": "youtube#i18nLanguage",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "hl": string,
    "name": string
  }
}

Właściwości

Poniższa tabela przedstawia właściwości, które pojawiają się w tym zasobie:

Właściwości
kind string
Określa typ zasobu interfejsu API. Wartością będzie youtube#i18nLanguage.
etag etag
ETag tego zasobu.
id string
Identyfikator używany w YouTube do jednoznacznej identyfikacji języka 18n.
snippet object
Obiekt snippet zawiera podstawowe informacje o języku i18n, takie jak jego kod i nazwa.
snippet.hl string
Kod BCP-47, który jednoznacznie identyfikuje język.
snippet.name string
Nazwa języka zapisana w języku określonym za pomocą parametru hl metody i18nLanguage.list.