Comments: update

Modyfikuje komentarz.

Wpływ na limit: wywołanie tej metody ma koszt limitu wynoszący 50 jednostek.

Typowe przypadki użycia

Prośba

Żądanie HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/comments

Upoważnienie

To żądanie wymaga autoryzacji z użyciem co najmniej jednego z tych zakresów (więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji).

Zakres
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametry

W tabeli poniżej znajdziesz parametry obsługiwane przez to zapytanie. Wszystkie wymienione parametry są parametrami zapytania.

Parametry
Parametry wymagane
part string
Parametr part określa właściwości, które będzie zawierać odpowiedź interfejsu API. W wartości parametru musisz uwzględnić przynajmniej część snippet, bo zawiera ona wszystkie właściwości, które może aktualizować żądanie interfejsu API.

Na poniższej liście znajdziesz nazwy typu part, które możesz uwzględnić w wartości parametru:
  • id
  • snippet

Treść żądania

Podaj zasób komentarza w treści żądania. W przypadku tego zasobu:

  • Możesz ustawić wartości dla tych właściwości:

    • snippet.textOriginal

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zasób komentarza w treści odpowiedzi.

Błędy

W tabeli poniżej znajdziesz komunikaty o błędach, które interfejs API może zwrócić w odpowiedzi na wywołanie tej metody. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji komunikatów o błędach.

Typ błędu Szczegóły błędu Opis
badRequest (400) commentTextTooLong Uaktualniany zasób comment zawiera zbyt wiele znaków we właściwości snippet.textOriginal.
badRequest (400) invalidCommentMetadata Metadane żądania są nieprawidłowe.
badRequest (400) operationNotSupported Można aktualizować tylko komentarze z Google+.
badRequest (400) processingFailure Serwer interfejsu API nie mógł przetworzyć żądania. Chociaż może to być błąd przejściowy, zwykle oznacza, że dane wejściowe żądania są nieprawidłowe. Sprawdź strukturę zasobu comment w treści żądania, aby upewnić się, że jest prawidłowa.
forbidden (403) forbidden Nie udało się zaktualizować komentarza z powodu niewystarczających uprawnień. Żądanie może nie być poprawnie autoryzowane.
forbidden (403) ineligibleAccount Aby można było zaktualizować komentarz lub wątek komentarza, konto YouTube użyte do autoryzacji żądania do interfejsu API musi być połączone z kontem Google użytkownika.
notFound (404) commentNotFound Nie udało się znaleźć podanego komentarza. Sprawdź, czy wartość właściwości id w treści żądania jest prawidłowa.

Wypróbuj

Użyj interfejsu APIs Explorer, aby wywołać ten interfejs API i wyświetlić żądanie oraz odpowiedź interfejsu API.