CommentThreads: insert

יצירת תגובה חדשה ברמה העליונה. כדי להוסיף תשובה לתגובה קיימת, יש להשתמש בשיטה comments.insert.

ההשפעה על המכסה: קריאה לשיטה זו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

תרחישים נפוצים

שליחת בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/commentThreads

הרשאה

לבקשה הזו נדרשת הרשאה עם לפחות אחד מהיקפי ההרשאות הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

הטבלה הבאה מפרטת את הפרמטרים שנתמכים על ידי שאילתה זו. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתה.

פרמטרים
פרמטרים נדרשים
part string
הפרמטר part מזהה את המאפיינים שתגובת ה-API תכלול. מגדירים את ערך הפרמטר ל-snippet. לחלק snippet יש עלות מכסה של 2 יחידות.

הרשימה הבאה מכילה את שמות part שניתן לכלול בערך הפרמטר:
 • id
 • replies
 • snippet

גוף הבקשה

יש להוסיף משאב Thread בגוף הבקשה. לגבי המשאב הזה:

 • צריך לציין ערך למאפיינים הבאים:

  • snippet.channelId
  • snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal

 • אפשר להגדיר ערכים לנכסים האלה:

  • snippet.channelId
  • snippet.videoId
  • snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal

תשובה

אם הצלחת, השיטה הזו מחזירה משאב Thread בגוף התגובה.

שגיאות

הטבלה הבאה מזהה הודעות שגיאה שה-API יכול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. מידע נוסף זמין בתיעוד של הודעת השגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) channelOrVideoIdMissing כל שרשור של תגובות צריך להיות מקושר לערוץ או לסרטון.
 • אם התגובה חלה על ערוץ, חשוב לוודא שהמשאב שצוין בגוף הבקשה מספק ערך למאפיין snippet.channelId. בכרטיסייה דיון בערוץ, תוכלו לראות תגובה שרלוונטית לערוץ.
 • אם התגובה רלוונטית לסרטון, צריך לוודא שהמשאב מציין ערכים גם לנכס snippet.channelId וגם לנכס snippet.videoId. תגובה שחלה על סרטון מופיעה בדף הצפייה של הסרטון.
badRequest (400) commentTextRequired במשאב comment שרוצים להוסיף צריך לציין ערך למאפיין snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal. הערות לא יכולות להיות ריקות.
badRequest (400) commentTextTooLong המשאב comment שהוכנס מכיל תווים רבים מדי במאפיין snippet.topLevelComment.snippet.textOriginal.
badRequest (400) invalidCommentThreadMetadata המטא-נתונים של הבקשה לא חוקיים.
badRequest (400) processingFailure שרת ה-API לא הצליח לעבד את הבקשה. זו עשויה להיות שגיאה זמנית, אבל בדרך כלל היא מציינת שהקלט של הבקשה לא חוקי. יש לבדוק את מבנה המשאב של commentThread בגוף הבקשה כדי לוודא שהוא תקין.
forbidden (403) forbidden לא ניתן היה ליצור את שרשור התגובות כי אין לך הרשאות מספיקות. יכול להיות שהבקשה לא אושרה כראוי.
forbidden (403) ineligibleAccount יש למזג את חשבון ה-YouTube המשמש לאישור בקשת ממשק ה-API עם חשבון Google של המשתמש, כדי להוסיף הערה או שרשור של תגובה.
notFound (404) channelNotFound לא ניתן היה למצוא את הערוץ שצוין. יש לבדוק את הערך של המאפיין snippet.channelId כדי לוודא שהוא נכון.
notFound (404) videoNotFound הסרטון שצוין לא נמצא. יש לבדוק את הערך של המאפיין snippet.videoId כדי לוודא שהוא נכון.

רוצה לנסות?

אפשר להשתמש ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את בקשת ה-API ואת התשובה.