ChannelSections: update

עדכון קטע בערוץ.

ההשפעה על המכסה: קריאה לשיטה זו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

תרחישים נפוצים

שליחת בקשה

בקשת HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/channelSections

הרשאה

לבקשה הזו נדרשת הרשאה עם לפחות אחד מהיקפי ההרשאות הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

הטבלה הבאה מפרטת את הפרמטרים שנתמכים על ידי שאילתה זו. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתה.

פרמטרים
פרמטרים נדרשים
part string
הפרמטר part משמש לשתי מטרות בפעולה הזו. היא מזהה את המאפיינים שפעולת הכתיבה תגדיר, וגם את המאפיינים שתגובת ה-API תכלול.

הרשימה הבאה מכילה את שמות ה-part שניתן לכלול בערך הפרמטר:
 • contentDetails
 • id
 • snippet
פרמטרים אופציונליים
onBehalfOfContentOwner string
אפשר להשתמש בפרמטר הזה רק בבקשה מורשית. הערה: הפרמטר הזה מיועד אך ורק לשותפי תוכן של YouTube.

הפרמטר onBehalfOfContentOwner מציין שפרטי הכניסה להרשאה של הבקשה מזהים משתמש CMS ב-YouTube שפועל בשם בעלי התוכן שצוין בערך הפרמטר. הפרמטר הזה מיועד לשותפי תוכן של YouTube שבבעלותם ובניהולם של ערוצי YouTube רבים. היא מאפשרת לבעלי התוכן לבצע אימות פעם אחת ולקבל גישה לכל נתוני הסרטונים והערוצים שלהם, ללא צורך לספק פרטי כניסה לאימות עבור כל ערוץ בנפרד. חשבון במערכת ניהול התוכן שהמשתמש מאמת באמצעותו חייב להיות מקושר לבעלי התוכן שצוינו ב-YouTube.

גוף הבקשה

בגוף הבקשה יש לציין משאב של 'קטע'. לגבי המשאב הזה:

 • צריך לציין ערך למאפיינים הבאים:

  • snippet.type

 • אפשר להגדיר ערכים לנכסים האלה:

  • snippet.type
  • snippet.title
  • snippet.position
  • contentDetails.playlists[]
  • contentDetails.channels[]

  אם שולחים בקשה לעדכון, ובבקשה לא מצוין ערך של נכס שיש לו ערך, הערך הקיים של הנכס יימחק.

תשובה

אם הפעולה הזו מוצלחת, מוחזרת משאב channelsection בגוף התגובה.

שגיאות

הטבלה הבאה מזהה הודעות שגיאה שה-API יכול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. מידע נוסף זמין בתיעוד של הודעת השגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) notEditable לא ניתן לערוך את קטע הערוץ הזה.
badRequest (400) typeRequired במשאב channelSection יש לציין ערך עבור השדה snippet.type.
forbidden (403) channelSectionForbidden הבקשה לא אומתה כהלכה או שאינה נתמכת בערוץ הזה.
invalidValue (400) channelNotActive לפחות אחד מהערוצים שציינת לא פעיל.
invalidValue (400) channelsDuplicated הבקשה נכשלה כיוון שהיא ציינת ערוצים כפולים.
invalidValue (400) channelsNeeded אם המאפיין snippet.type מוגדר לערך multipleChannels, צריך לציין את המאפיין contentDetails.channels[] ולציין לפחות ערוץ אחד.
invalidValue (400) channelsNotExpected במשאב שצוין בבקשה צוין ערך עבור המאפיין contentDetails.channels[], אבל לא צפויים ערוצים עבור סוג זה של קטע הערוץ.
invalidValue (400) contentDetailsNeeded המשאב שברצונך לעדכן חייב להכיל אובייקט contentDetails עבור סוג זה של קטע ערוץ.
invalidValue (400) idInvalid המאפיין id מציין מזהה קטע ערוץ לא חוקי.
invalidValue (400) idRequired המאפיין id חייב לציין ערך שמזהה את קטע הערוץ שמתעדכן.
invalidValue (400) inValidPosition המאפיין snippet.position מכיל ערך לא חוקי.
invalidValue (400) maxChannelsExceeded הבקשה נכשלה משום שהיא ניסתה לכלול יותר מדי ערוצים בקטע 'ערוצים'.
invalidValue (400) maxPlaylistExceeded הבקשה נכשלה משום שהיא ניסתה לכלול יותר מדי פלייליסטים בקטע הערוץ.
invalidValue (400) onePlaylistNeeded אם המאפיין snippet.type כולל ערך singlePlaylist, המאפיין contentDetails.playlists[] חייב לציין פלייליסט אחד בדיוק.
invalidValue (400) ownChannelInChannels לא ניתן לכלול ערוץ משלך בקטע ערוץ שמופיע בערוץ הזה.
invalidValue (400) playlistIsPrivate אחד או יותר מהפלייליסטים שצוינו הם פרטיים, ולכן לא ניתן לכלול אותם בקטע 'ערוץ'.
invalidValue (400) playlistsDuplicated הבקשה נכשלה משום שהיא זיהתה פלייליסטים כפולים.
invalidValue (400) playlistsNeeded אם המאפיין snippet.type כולל את הערך singlePlaylist או multiplePlaylists, יש לציין את המאפיין contentDetails.playlists[].
invalidValue (400) playlistsNotExpected המשאב שסופק עם הבקשה ציין ערך עבור המאפיין contentDetails.playlists[], אך לא צפויים פלייליסטים עבור סוג ערוץ זה.
invalidValue (400) snippetNeeded עליך לציין snippet כדי לעדכן את קטע הערוץ.
invalidValue (400) titleLengthExceeded הערך של המאפיין snippet.title ארוך מדי.
invalidValue (400) titleRequired אם למאפיין snippet.type יש ערך multiplePlaylists או multipleChannels, צריך להגדיר את כותרת הקטע על ידי ציון ערך למאפיין snippet.title.
notFound (404) channelNotFound לא ניתן למצוא אחד או יותר מהערוצים שצוינו.
notFound (404) channelSectionNotFound לא ניתן למצוא את הקטע של הערוץ שברצונך לעדכן.
notFound (404) playlistNotFound לא ניתן למצוא אחד או יותר מהפלייליסטים שצוינו.

רוצה לנסות?

אפשר להשתמש ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את בקשת ה-API ואת התשובה.