ChannelSections: list

API isteği ölçütleriyle eşleşen channelSection kaynaklarının listesini döndürür.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 1 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/channelSections

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği bir veya daha fazla channelSection kaynak özelliğinin virgülle ayrılmış listesini belirtir.

Parametre alt özellikler içeren bir özelliği tanımlarsa alt özellikler yanıta dahil edilir. Örneğin, bir channelSection kaynağında snippet özelliği, bölümün görünen başlığı gibi başka özellikleri içerir. part=snippet öğesini ayarlarsanız API yanıtı, iç içe yerleştirilmiş tüm bu özellikleri de içerir.

Aşağıdaki listede, parametre değerine ekleyebileceğiniz part adları yer almaktadır:
  • contentDetails
  • id
  • snippet
Filtreler (aşağıdaki parametrelerden tam olarak birini belirtin)
channelId string
channelId parametresi bir YouTube kanal kimliğini belirtir. Bir istek bu parametre için bir değer belirtiyorsa API, yalnızca belirtilen kanalın bölümlerini döndürür.
id string
id parametresi, alınan channelSection kaynaklarını benzersiz şekilde tanımlayan kimliklerin virgülle ayrılmış listesini belirtir. Bir channelSection kaynağında, id özelliği bölümün kimliğini belirtir.
mine boolean
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Kimliği doğrulanan kullanıcının YouTube kanalıyla ilişkilendirilmiş kanal bölümlerinin feed'ini almak için bu parametrenin değerini true olarak ayarlayın.
İsteğe bağlı parametreler
hl string
Bu parametrenin desteği sonlandırıldı. hl parametresi, bir kanal bölümünün yerelleştirilmiş meta verilerinin alınması için destek sağlıyordu. Ancak bu işlev YouTube Studio'da ve YouTube uygulamasında kullanımdan kaldırıldı.
onBehalfOfContentOwner string
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortaklarına yöneliktir.

onBehalfOfContentOwner parametresi, isteğin yetkilendirme kimlik bilgilerinin parametre değerinde belirtilen içerik sahibi adına hareket eden bir YouTube CMS kullanıcısını tanımladığını gösterir. Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır. İçerik sahiplerinin, her kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan bir kez kimlik doğrulaması yaparak tüm video ve kanal verilerine erişmelerine olanak tanır. Kullanıcının kimlik doğrulaması yaptığı CMS hesabı, belirtilen YouTube içerik sahibine bağlanmalıdır.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
  "kind": "youtube#channelSectionListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    channelSection Resource
  ]
}

Özellikler

Aşağıdaki tabloda bu kaynakta görünen özellikler tanımlanmaktadır:

Özellikler
kind string
API kaynağının türünü tanımlar. Değer youtube#channelSectionListResponse olur.
etag etag
Bu kaynağın Etag'i.
items[] list
İstek ölçütleriyle eşleşen Kanal Bölümlerinin listesi.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
forbidden (403) channelSectionForbidden Talep edenin, istenen kanal bölümlerine erişmesine izin verilmiyor.
invalidValue (400) idInvalid İstek, geçersiz bir kanal bölümü kimliği belirtiyor.
invalidValue (400) invalidCriteria Filtre ölçütleri geçersiz olduğundan istek tamamlanamadı.
notFound (404) channelNotFound İstekle ilişkili kanal bulunamıyor.
notFound (404) channelSectionNotFound İstekle ilişkili kanal bölümü bulunamıyor.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.