ChannelSections: delete

Bir kanal bölümünü siler.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/youtube/v3/channelSections

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
id string
id parametresi, silinen kanal bölümünü benzersiz şekilde tanımlayan kimliği belirtir. Bir channelSection kaynağında, id özelliği bölümün kimliğini belirtir.
İsteğe bağlı parametreler
onBehalfOfContentOwner string
Bu parametre yalnızca doğru şekilde yetkilendirilmiş bir istekte kullanılabilir. Not: Bu parametre yalnızca YouTube içerik iş ortaklarına yöneliktir.

onBehalfOfContentOwner parametresi, isteğin yetkilendirme kimlik bilgilerinin parametre değerinde belirtilen içerik sahibi adına hareket eden bir YouTube CMS kullanıcısını tanımladığını gösterir. Bu parametre, birçok farklı YouTube kanalına sahip olan ve bunları yöneten YouTube içerik iş ortakları için tasarlanmıştır. İçerik sahiplerinin, her kanal için kimlik doğrulama bilgileri sağlamak zorunda kalmadan bir kez kimlik doğrulaması yaparak tüm video ve kanal verilerine erişmelerine olanak tanır. Kullanıcının kimlik doğrulaması yaptığı CMS hesabı, belirtilen YouTube içerik sahibine bağlanmalıdır.

İstek içeriği

Bu yöntemi çağırırken istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir channelSection kaynağı döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) notEditable Bu kanal bölümü silinemez.
forbidden (403) channelSectionForbidden İstek düzgün şekilde doğrulanmadı veya bu kanal için desteklenmiyor.
invalidValue (400) idInvalid id özelliği, geçersiz bir kanal bölümü kimliği belirtiyor.
invalidValue (400) idRequired id özelliği, silinmekte olan kanal bölümünü tanımlayan bir değer belirtmelidir.
notFound (404) channelNotFound Kanal bulunamadı.
notFound (404) channelSectionNotFound Güncellemeye çalıştığınız kanal bölümü bulunamıyor.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.