Activities: insert

מערכת YouTube הוציאה משימוש את התכונה 'מבזק ערוץ', והשיטה הזו כבר לא נתמכת.

פרטים נוספים זמינים במרכז העזרה של YouTube.

מפרסם מבזק עבור ערוץ ספציפי. (המשתמש ששולח את הבקשה צריך לקבל הרשאה לפעול בשם הערוץ).

הערה: למרות שמשאב activity יכול להכיל מידע על פעולות כמו דירוג סרטון או סימון סרטון כמועדף, צריך להשתמש בשיטות API אחרות כדי ליצור את משאבי ה-activity האלה. לדוגמה: אפשר להשתמש בשיטת videos.rate() של ה-API כדי לדרג סרטון ובשיטה playlistItems.insert() כדי לסמן סרטון כמועדף.

ההשפעה של המכסה: קריאה לשיטה הזו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/activities

אישור

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
part string
הפרמטר part משרת שתי מטרות בפעולה זו. היא מזהה את המאפיינים שפעולת הכתיבה תגדיר, וגם את המאפיינים שייכללו בתגובת ה-API.

הרשימה הבאה מכילה את שמות part שניתן לכלול בערך הפרמטר:
 • contentDetails
 • id
 • snippet

גוף הבקשה

צריך לספק משאב פעילות בגוף הבקשה. במשאב הזה:

 • צריך לציין ערך למאפיינים הבאים:

  • snippet.description
 • ניתן להגדיר ערכים למאפיינים הבאים:

  • snippet.description
  • contentDetails.bulletin.resourceId

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה מחזירה משאב פעילות בגוף התשובה.

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכים בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) bulletinTextRequired הבקשה חייבת להשתמש במאפיין description של האובייקט snippet כדי לספק את הטקסט לפרסום המבזק.
badRequest (400) invalidMetadata המאפיין ב-kind לא תואם לסוג המזהה שסופק.
forbidden (403) forbidden הבקשה לא מורשית כראוי.
notFound (404) playlistNotFound YouTube אינו יכול למצוא את הסרטון שניסית לשייך לפוסט המבזק. צריך לבדוק את הערך של הנכס contentDetails.bulletinPosted.playlistId.
notFound (404) videoNotFound YouTube אינו יכול למצוא את הסרטון שניסית לשייך לפוסט המבזק. צריך לבדוק את הערך של הנכס contentDetails.bulletinPosted.videoId.
userRateLimitExceeded (403) rateLimitExceeded לא ניתן להשלים את הבקשה מכיוון שחרגת מהמכסה.