Method: subscriptions.list

แสดงรายการการสมัครใช้บริการ Google Workspace หากต้องการดูวิธีใช้วิธีนี้ โปรดดูหัวข้อแสดงรายการการสมัครใช้บริการ Google Workspace

คำขอ HTTP

GET https://workspaceevents.googleapis.com/v1beta/subscriptions

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

ไม่บังคับ จำนวนสูงสุดของการสมัครใช้บริการที่จะส่งคืน บริการอาจแสดงผลน้อยกว่าค่านี้

หากไม่ระบุหรือตั้งค่าเป็น 0 ระบบจะส่งคืนการสมัครใช้บริการสูงสุด 50 รายการ

ค่าสูงสุดคือ 100 หากคุณระบุค่ามากกว่า 100 ระบบจะแสดงผลการสมัครใช้บริการเพียง 100 รายการ

pageToken

string

ไม่บังคับ โทเค็นหน้าเว็บที่ได้รับจากสายโทรสมัครใช้บริการรายการก่อนหน้า ระบุพารามิเตอร์นี้เพื่อดึงข้อมูลหน้าถัดไป

ขณะใส่เลขหน้า ค่าตัวกรองควรตรงกับการเรียกที่ระบุโทเค็นของหน้า การส่งค่าอื่นอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด

filter

string

ต้องระบุ ตัวกรองข้อความค้นหา

คุณสามารถกรองการติดตามตามประเภทกิจกรรม (event_types) และทรัพยากรเป้าหมาย (target_resource) ได้

คุณต้องระบุประเภทเหตุการณ์อย่างน้อย 1 ประเภทในการค้นหา หากต้องการกรองเหตุการณ์หลายประเภท ให้ใช้โอเปอเรเตอร์ OR

หากต้องการกรองตามประเภทเหตุการณ์และทรัพยากรเป้าหมาย ให้ใช้โอเปอเรเตอร์ AND และระบุชื่อทรัพยากรแบบเต็ม เช่น //chat.googleapis.com/spaces/{space}

ตัวอย่างเช่น ข้อความค้นหาต่อไปนี้ถูกต้อง

event_types:"google.workspace.chat.membership.v1.updated" OR
 event_types:"google.workspace.chat.message.v1.created"

event_types:"google.workspace.chat.message.v1.created" AND
 target_resource="//chat.googleapis.com/spaces/{space}"

( event_types:"google.workspace.chat.membership.v1.updated" OR
 event_types:"google.workspace.chat.message.v1.created" ) AND
 target_resource="//chat.googleapis.com/spaces/{space}"

เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการค้นหาที่ไม่ถูกต้องโดยมีข้อผิดพลาด INVALID_ARGUMENT

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ข้อความตอบกลับสำหรับ SubscriptionsService.ListSubscriptions

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "subscriptions": [
  {
   object (Subscription)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
subscriptions[]

object (Subscription)

รายการการสมัครใช้บริการ

nextPageToken

string

โทเค็นที่ส่งเป็น pageToken เพื่อเรียกดูหน้าถัดไป หากเว้นช่องนี้ไว้ จะไม่มีหน้าต่อมา

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องมีขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created
 • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์