Method: subscriptions.reactivate

Kích hoạt lại gói thuê bao bị tạm ngưng của Google Workspace.

Phương thức này sẽ đặt lại trường State của gói thuê bao thành ACTIVE. Trước khi sử dụng phương thức này, bạn phải khắc phục lỗi khiến gói thuê bao bị tạm ngưng. Để tìm hiểu cách sử dụng phương thức này, hãy xem bài viết Kích hoạt lại gói thuê bao của Google Workspace.

Yêu cầu HTTP

POST https://workspaceevents.googleapis.com/v1/{name=subscriptions/*}:reactivate

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của gói thuê bao.

Định dạng subscriptions/{subscription}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Operation.

 • Trường metadata chứa một mảng trống.
 • Trường response chứa một thực thể đã cập nhật của Subscription.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created
 • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.