Tổng quan về API Google Chat

Phần này giải thích cách một ứng dụng Google Chat có thể gọi API Chat, qua đó cho phép các ứng dụng trong Chat làm những việc như tạo không gian, thêm người khác vào đó và đăng tin nhắn mà không cần sự kiện tương tác với ứng dụng Chat nhắc.

Xác thực

Việc gọi API Chat không đồng bộ yêu cầu xác thực. Mỗi phương thức API Chat yêu cầu xác thực người dùng (để thực hiện các thao tác hoặc truy cập vào dữ liệu thay mặt cho người dùng) hoặc xác thực ứng dụng (để thực hiện các thao tác hoặc truy cập dữ liệu dưới dạng ứng dụng trong Chat). Một số phương thức hỗ trợ cả xác thực người dùng và xác thực ứng dụng.

Để tìm hiểu thêm về tính năng xác thực trong Chat, hãy xem phần Tổng quan về tính năng xác thực.

Tài nguyên và phương thức API

Tài nguyên và phương thức REST cấp quyền truy cập không đồng bộ vào phòng Chat, thành viên trong không gian, tin nhắn, phản ứng trong tin nhắn và tệp đính kèm.

Không gian

Không gian là nơi mọi người và ứng dụng có thể trò chuyện và chia sẻ tệp. Có một số loại không gian. Tin nhắn trực tiếp (DM) là các cuộc trò chuyện 1:1 giữa 2 người dùng hoặc một người dùng với một ứng dụng Chat. Cuộc trò chuyện nhóm là các cuộc trò chuyện giữa 3 người dùng trở lên và các ứng dụng trong Chat. Không gian được đặt tên là các địa điểm cố định để mọi người gửi tin nhắn, chia sẻ tệp và cộng tác.

Tài nguyên spaces đại diện cho một không gian.

Không gian hỗ trợ các phương thức sau:

 • Tạo không gian, nơi mọi người và ứng dụng có thể trò chuyện và chia sẻ tệp.
 • Thiết lập một không gian để tạo không gian, đồng thời thêm người dùng và ứng dụng trong Chat vào không gian đó.
 • Mua một không gian để xem thông tin chi tiết về một không gian.
 • Liệt kê các không gian để xem danh sách các không gian được phân trang và có thể lọc.
 • Cập nhật không gian để thay đổi các thuộc tính của không gian, như tên hiển thị mà người dùng thấy được, nội dung mô tả và nguyên tắc của không gian đó.
 • Xoá không gian khi không còn cần đến.
 • Tìm một tin nhắn trực tiếp (DM) để trả về một tin nhắn trực tiếp giữa hai người dùng hoặc một tin nhắn trực tiếp giữa một người dùng và các ứng dụng nhắn tin.
Thành viên

Thành viên là những người dùng và ứng dụng trong Chat đã tham gia hoặc được mời tham gia một không gian.

Tài nguyên spaces.members đại diện cho một thành viên.

Thành viên hỗ trợ các phương thức sau:

 • Tạo gói thành viên để thêm người dùng hoặc ứng dụng vào không gian.
 • Mua gói thành viên để xem thông tin chi tiết về gói thành viên.
 • Liệt kê thành viên để xem danh sách thành viên được phân trang và có thể lọc trong một không gian.
 • Cập nhật thành viên để thay đổi các thuộc tính của thành viên, chẳng hạn như thay đổi thành viên không gian thành người quản lý không gian hoặc thay đổi người quản lý không gian thành thành viên không gian.
 • Xoá gói thành viên để xoá người dùng hoặc ứng dụng khỏi không gian.
Tin nhắn

Tin nhắn bao gồm thông tin giao tiếp văn bảnthẻ được đăng trong không gian. Tin nhắn có thể có tệp đính kèm. Mọi người có thể bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bằng cách thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn.

Tài nguyên spaces.messages đại diện cho một thông báo.

Thông báo hỗ trợ các phương thức sau:

Bày tỏ cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc thể hiện những biểu tượng cảm xúc mà mọi người dùng để thể hiện cảm xúc với một tin nhắn, chẳng hạn như 👍, 🚲 và 🌞.

Tài nguyên spaces.messages.reactions đại diện cho một phản ứng.

Tính năng phản ứng hỗ trợ các phương thức sau:

Nội dung đa phương tiện và tệp đính kèm

Nội dung nghe nhìn biểu thị một tệp được tải lên Google Chat, chẳng hạn như hình ảnh, video và tài liệu.

Tài nguyên media đại diện cho nội dung nghe nhìn đính kèm vào tin nhắn.

Tệp đính kèm là các bản sao (tệp) nội dung nghe nhìn được đính kèm vào thư.

Tài nguyên spaces.messages.attachments đại diện cho một tệp đính kèm. Tệp đính kèm bao gồm nội dung nghe nhìn và siêu dữ liệu liên kết đính kèm với tin nhắn.

Nội dung nghe nhìn và tệp đính kèm hỗ trợ các phương thức sau:

Sự kiện không gian

Sự kiện trong không gian đại diện cho các thay đổi đối với một không gian hoặc các tài nguyên con của không gian đó, bao gồm cả các thành viên, thông điệp và phản ứng.

Tài nguyên spaces.spaceEvent đại diện cho một sự kiện không gian.

Sự kiện trong không gian hỗ trợ các phương thức sau:

Trạng thái đọc của người dùng

Trạng thái đọc của người dùng là tài nguyên singleton biểu thị thông tin chi tiết về tin nhắn đọc gần đây nhất của người dùng được chỉ định trong một không gian Google Chat hoặc một chuỗi tin nhắn.

Tài nguyên users.spaces đại diện cho trạng thái đọc của người dùng trong một không gian.

Tài nguyên users.spaces.threads đại diện cho trạng thái đã đọc của người dùng trong chuỗi thông báo.

Trạng thái đọc của người dùng hỗ trợ các phương thức sau: