Xác thực và uỷ quyền với tư cách là người dùng Google Chat

Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng OAuth 2.0 với thông tin đăng nhập Google của người dùng để truy cập vào API Chat. Việc xác thực và uỷ quyền bằng thông tin đăng nhập của người dùng cho phép các ứng dụng trong Chat truy cập vào dữ liệu người dùng và thực hiện các thao tác thay mặt cho người dùng đã xác thực. Bằng cách xác thực thay mặt người dùng, ứng dụng sẽ có các quyền tương tự như người dùng đó và có thể thực hiện các hành động như thể người dùng đó thực hiện.

Sau khi xác thực và uỷ quyền lệnh gọi API bằng thông tin xác thực của người dùng, các ứng dụng trong Chat có thể thực hiện những việc sau:

 • Tạo phòng Chat.
 • Thêm người dùng vào phòng Chat và cuộc trò chuyện nhóm.
 • Xử lý dữ liệu người dùng trong các API khác của Workspace, chẳng hạn như:

Khi một ứng dụng thực hiện một thao tác có xác thực người dùng (chẳng hạn như tạo không gian), Google Chat sẽ hiển thị thông báo ghi công cho người dùng biết tên của ứng dụng đã thực hiện hành động thay cho người dùng đã uỷ quyền.

Ứng dụng Google Chat tạo không gian cho người dùng.
Hình 1. Thông báo ghi công mà Google Chat hiển thị khi ứng dụng Chat tạo không gian thay mặt người dùng.

Để tìm hiểu thêm về thời điểm các ứng dụng trong Chat yêu cầu xác thực và loại phương thức xác thực cần sử dụng, hãy xem phần Các loại phương thức xác thực bắt buộc trong phần tổng quan về việc uỷ quyền và xác thực của API Chat.

Nếu là quản trị viên miền, bạn có thể cấp quyền uỷ quyền trên toàn miền để cho phép tài khoản dịch vụ của ứng dụng truy cập vào dữ liệu của người dùng mà không yêu cầu từng người dùng phải đồng ý. Sau khi bạn định cấu hình tính năng uỷ quyền trên toàn miền, tài khoản dịch vụ có thể mạo danh một tài khoản người dùng. Mặc dù tài khoản dịch vụ được dùng để xác thực, nhưng việc uỷ quyền trên toàn miền sẽ mạo danh người dùng và do đó được coi là xác thực người dùng. Bất kỳ chức năng nào yêu cầu xác thực người dùng, bạn có thể sử dụng tính năng uỷ quyền trên toàn miền.

Điều kiện tiên quyết

Để chạy ví dụ trong hướng dẫn này, bạn cần đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

Ngoài ra, bạn cần có các điều kiện tiên quyết đối với ngôn ngữ cụ thể sau đây:

Java

 • JDK 1.7 trở lên
 • Công cụ quản lý gói Maven
 • Một dự án Maven đã khởi tạo. Để khởi chạy một dự án mới, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh của bạn:

  mvn archetype:generate -DgroupId=com.google.chat.app.authsample -DartifactId=auth-sample-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DarchetypeVersion=1.4 -DinteractiveMode=false
  

Python

 • Python 3.6 trở lên
 • Công cụ quản lý gói pip

Node.js

 • Node.js
 • Công cụ quản lý gói npm
 • Một dự án Node.js đã khởi tạo. Để khởi chạy một dự án mới, hãy tạo và chuyển sang một thư mục mới, sau đó chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

  npm init
  

Apps Script

Bước 1: Định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth, chỉ định phạm vi và đăng ký ứng dụng

Khi bạn sử dụng OAuth 2.0 để uỷ quyền, Google sẽ hiển thị màn hình xin phép người dùng, bao gồm bản tóm tắt về dự án, các chính sách của dự án và phạm vi uỷ quyền được yêu cầu. Việc định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth của ứng dụng sẽ xác định nội dung mà Google hiển thị cho người dùng và người đánh giá ứng dụng, đồng thời đăng ký ứng dụng của bạn để bạn có thể phát hành sau.

Tất cả ứng dụng sử dụng OAuth 2.0 đều yêu cầu cấu hình màn hình xin phép, nhưng bạn chỉ cần liệt kê phạm vi cho những ứng dụng mà những người bên ngoài tổ chức Google Workspace của bạn sử dụng.

 1. Trong bảng điều khiển của Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > màn hình đồng ý OAuth.

  Chuyển đến màn hình xin phép bằng OAuth

 2. Chọn loại người dùng cho ứng dụng của bạn, sau đó nhấp vào Create (Tạo).

 3. Hoàn tất biểu mẫu đăng ký ứng dụng, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.

 4. Nhấp vào Add or Remove Scopes (Thêm hoặc xoá phạm vi). Thêm và xác minh phạm vi uỷ quyền mà ứng dụng của bạn yêu cầu, nhấp vào Update (Cập nhật), sau đó nhấp vào Save and Continue (Lưu và tiếp tục).

 5. Xem lại tóm tắt đăng ký ứng dụng của bạn. Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) để thực hiện thay đổi hoặc nhấp vào Back to Dashboard (Quay lại Trang tổng quan).

Bước 2: Tạo thông tin đăng nhập cho mã ứng dụng khách OAuth trong bảng điều khiển Google Cloud

Để xác thực với tư cách người dùng cuối và truy cập vào dữ liệu người dùng trong ứng dụng, bạn cần tạo một hoặc nhiều Mã ứng dụng khách OAuth 2.0. Mã ứng dụng khách được dùng để xác định một ứng dụng cho các máy chủ OAuth của Google. Nếu ứng dụng của bạn chạy trên nhiều nền tảng (như Android, iOS và Web), bạn cần tạo một mã ứng dụng khách riêng cho từng nền tảng.

Tạo thông tin xác thực mã ứng dụng OAuth

Chọn loại ứng dụng để xem hướng dẫn cụ thể về cách tạo mã ứng dụng OAuth:

Ứng dụng web

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Application type (Loại ứng dụng) > Web application (Ứng dụng web).
 4. Trong trường Tên, nhập tên cho thông tin đăng nhập. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Thêm URI được uỷ quyền liên quan đến ứng dụng của bạn:
  • Ứng dụng phía máy khách (JavaScript) – Trong phần Nguồn gốc JavaScript được cho phép, hãy nhấp vào Thêm URI. Sau đó, nhập URI để sử dụng cho các yêu cầu của trình duyệt. Mã này xác định các miền mà ứng dụng của bạn có thể gửi yêu cầu API đến máy chủ OAuth 2.0.
  • Ứng dụng phía máy chủ (Java, Python, v.v.) – Trong phần URI chuyển hướng được uỷ quyền, hãy nhấp vào Thêm URI. Sau đó, hãy nhập URI điểm cuối mà máy chủ OAuth 2.0 có thể gửi phản hồi.
 6. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng khách và Mật khẩu ứng dụng khách mới.

  Ghi lại Mã ứng dụng khách. Mật khẩu ứng dụng khách không được dùng cho các ứng dụng web.

 7. Nhấp vào OK. Thông tin đăng nhập mới tạo sẽ xuất hiện trong phần Mã ứng dụng OAuth 2.0.

Android

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Application type (Loại ứng dụng) > Android.
 4. Trong trường "Tên", nhập tên cho thông tin xác thực. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Trong trường "Package name" (Tên gói), hãy nhập tên gói trong tệp AndroidManifest.xml của bạn.
 6. Trong trường "Dấu vân tay chứng chỉ SHA-1", hãy nhập vân tay số cho chứng chỉ SHA-1 đã tạo.
 7. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng mới của bạn.
 8. Nhấp vào OK. Thông tin xác thực mới tạo sẽ xuất hiện trong phần "Mã ứng dụng OAuth 2.0".

iOS

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Application type (Loại ứng dụng) > iOS.
 4. Trong trường "Tên", nhập tên cho thông tin xác thực. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Trong trường "Bundle ID", hãy nhập giá trị nhận dạng gói như trong tệp Info.plist của ứng dụng.
 6. Không bắt buộc: Nếu ứng dụng của bạn xuất hiện trong Apple App Store, hãy nhập mã App Store.
 7. Không bắt buộc: Trong trường "Mã nhóm", hãy nhập chuỗi duy nhất gồm 10 ký tự do Apple tạo và được chỉ định cho nhóm của bạn.
 8. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng khách và Mật khẩu ứng dụng khách mới.
 9. Nhấp vào OK. Thông tin xác thực mới tạo sẽ xuất hiện trong phần "Mã ứng dụng OAuth 2.0".

Ứng dụng Chrome

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Loại ứng dụng > Ứng dụng Chrome.
 4. Trong trường "Tên", nhập tên cho thông tin xác thực. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Trong trường "Mã ứng dụng", hãy nhập chuỗi mã nhận dạng duy nhất gồm 32 ký tự của ứng dụng. Bạn có thể tìm thấy giá trị mã này trong URL Cửa hàng Chrome trực tuyến của ứng dụng và trong Trang tổng quan dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 6. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng khách và Mật khẩu ứng dụng khách mới.
 7. Nhấp vào OK. Thông tin xác thực mới tạo sẽ xuất hiện trong phần "Mã ứng dụng OAuth 2.0".

Ứng dụng dành cho máy tính

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Loại ứng dụng > Ứng dụng cho máy tính.
 4. Trong trường Tên, nhập tên cho thông tin đăng nhập. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng khách và Mật khẩu ứng dụng khách mới.
 6. Nhấp vào OK. Thông tin xác thực mới tạo sẽ xuất hiện trong phần Mã ứng dụng OAuth 2.0.

TV và thiết bị đầu vào giới hạn

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Loại ứng dụng > TV và Thiết bị đầu vào giới hạn.
 4. Trong trường "Tên", nhập tên cho thông tin xác thực. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng khách và Mật khẩu ứng dụng khách mới.
 6. Nhấp vào OK. Thông tin xác thực mới tạo sẽ xuất hiện trong phần "Mã ứng dụng OAuth 2.0".

Universal Windows Platform (UWP)

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Nhấp vào Application type > Universal Windows Platform (UWP) (Loại ứng dụng > Loại ứng dụng > Universal Windows Platform (UWP)).
 4. Trong trường "Tên", nhập tên cho thông tin xác thực. Tên này chỉ hiển thị trong bảng điều khiển Google Cloud.
 5. Trong trường "Mã cửa hàng", hãy nhập giá trị mã cửa hàng trên Microsoft gồm 12 ký tự duy nhất cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể tìm thấy mã này trong URL Microsoft Store của ứng dụng và trong Trung tâm đối tác.
 6. Nhấp vào Tạo. Màn hình ứng dụng OAuth đã tạo sẽ xuất hiện, cho thấy Mã ứng dụng khách và Mật khẩu ứng dụng khách mới.
 7. Nhấp vào OK. Thông tin xác thực mới tạo sẽ xuất hiện trong phần "Mã ứng dụng OAuth 2.0".

Tải tệp JSON mật khẩu ứng dụng khách xuống

Tệp mật khẩu ứng dụng khách là nội dung biểu thị JSON của thông tin đăng nhập mã ứng dụng khách OAuth mà ứng dụng Chat có thể tham chiếu khi cung cấp thông tin đăng nhập.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến phần Thông tin xác thực

 2. Trong Mã ứng dụng khách OAuth 2.0, hãy nhấp vào mã ứng dụng khách mà bạn đã tạo.

 3. Nhấp vào Tải JSON xuống.

 4. Lưu tệp dưới dạng client_secrets.json.

Bước 3: Cài đặt thư viện ứng dụng của Google và các phần phụ thuộc khác

Cài đặt thư viện ứng dụng của Google và các phần phụ thuộc cần thiết khác cho dự án.

Java

Để thêm thư viện ứng dụng Google và các phần phụ thuộc bắt buộc khác vào dự án Maven, hãy chỉnh sửa tệp pom.xml trong thư mục của dự án và thêm các phần phụ thuộc sau:

<dependencies>
 <!-- ... existing dependencies ... -->
 <dependency>
  <groupId>com.google.apis</groupId>
  <artifactId>google-api-services-chat</artifactId>
  <version>v1-rev20230905-2.0.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.auth</groupId>
  <artifactId>google-auth-library-oauth2-http</artifactId>
  <version>1.19.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.oauth-client</groupId>
  <artifactId>google-oauth-client-jetty</artifactId>
  <version>1.34.1</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>com.google.code.gson</groupId>
   <artifactId>gson</artifactId>
   <version>2.10.1</version>
 </dependency>
</dependencies>

Python

Nếu bạn chưa cài đặt thư viện ứng dụng của Google cho Python, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib

Node.js

Để thêm thư viện ứng dụng của Google và các phần phụ thuộc bắt buộc khác vào dự án Node.js, hãy chuyển vào thư mục của dự án và chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

npm install "@googleapis/chat" open server-destroy

Apps Script

Mẫu này sử dụng dịch vụ Trò chuyện nâng cao để gọi API Google Chat. Cách bật dịch vụ cho dự án Apps Script:

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình chỉnh sửa .
 2. Ở bên trái, bên cạnh phần Dịch vụ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm dịch vụ .
 3. Chọn API Google Chat.
 4. Trong Phiên bản, hãy chọn v1.
 5. Nhấp vào Thêm.

Bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào mà thư viện ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ.

Bước 4: Viết một tập lệnh gọi API Chat

Gọi API được uỷ quyền OAuth là một quy trình gồm nhiều bước. Trong các ứng dụng web hoặc máy tính, quy trình này thường diễn ra như sau:

 1. Ứng dụng sẽ đưa người dùng đến một trang uỷ quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu người dùng được chỉ định theo phạm vi uỷ quyền. Ứng dụng tự xác định bằng thông tin xác thực ứng dụng khách.
 2. Người dùng xem xét các quyền mà ứng dụng yêu cầu và phê duyệt yêu cầu.
 3. Máy chủ xác thực của Google sẽ chuyển hướng trình duyệt đến điểm cuối HTTP của ứng dụng cùng với một mã uỷ quyền.
 4. Ứng dụng gửi một yêu cầu khác đến máy chủ uỷ quyền của Google để đổi mã uỷ quyền lấy mã truy cập.
 5. Ứng dụng dùng mã truy cập để gọi API thay mặt cho người dùng.

Để tìm hiểu thêm về quy trình uỷ quyền OAuth, hãy xem bài viết Hướng dẫn sử dụng OAuth 2.0 để truy cập API Google.

Các mã mẫu sau đây trong Java, Python và Node.js sử dụng thư viện ứng dụng để thực thi quy trình uỷ quyền OAuth. Phương thức này sẽ mở một máy chủ HTTP cục bộ để nhận lại mã uỷ quyền từ máy chủ uỷ quyền. Sau đó, máy chủ này sẽ trao đổi mã truy cập. Trong mã mẫu Apps Script, quy trình uỷ quyền này do Apps Script xử lý.

Sau khi hoàn tất quy trình xác thực, tập lệnh sẽ xác thực với API Chat bằng mã truy cập của người dùng, sau đó tạo một không gian.

Java

 1. Trong thư mục của dự án, hãy mở tệp src/main/java/com/google/chat/app/authsample/App.java.
 2. Thay thế nội dung trong App.java bằng đoạn mã sau:

  package com.google.chat.app.authsample;
  
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.HttpTransport;
  import com.google.api.client.json.JsonFactory;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
  import com.google.api.services.chat.v1.HangoutsChat;
  import com.google.api.services.chat.v1.model.Space;
  
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Collections;
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  public class App {
    // Application OAuth credentials.
    private static final String KEYS_RESOURCE_URI = "/client_secrets.json";
  
    // Define your app's authorization scopes.
    private static final Collection<String> SCOPES =
      Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create");
  
    // Directory to store user credentials.
    private static final java.io.File DATA_STORE_DIR =
      new java.io.File(System.getProperty("user.home"), ".store/auth-sample-app");
  
    // Global instance of the JSON factory.
    private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
  
    // Global instance of the HTTP transport.
    private static HttpTransport httpTransport;
  
    // Global instance of the DataStoreFactory. The best practice is to make it a single
    // globally shared instance across your application.
    private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;
  
    public static void main( String[] args ) {
      try {
        // Run app.
        httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
        dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);
        Credential userCredential = authorize();
        Space response = App.createChatSpace(userCredential);
        // Print details about the created space.
        System.out.println(response);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  
    /**
     * Authorizes the installed application to access user's protected data.
     */
    private static Credential authorize() throws Exception {
      // Load client secrets.
      GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
        new InputStreamReader(App.class.getResourceAsStream("/client_secrets.json")));
      // Set up authorization code flow.
      GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
        httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets, SCOPES)
        .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
        .build();
      // Authorize.
      return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
    }
  
    /**
     * Creates a Chat space.
     */
    private static Space createChatSpace(Credential userCredential) throws Exception {
      // Build the Chat API client and authenticate with the user account.
      HangoutsChat chatService = new HangoutsChat.Builder(
        httpTransport, JSON_FACTORY, userCredential)
        .setApplicationName("auth-sample-app")
        .build();
  
      // Create a Chat space.
      Space space = new Space()
        // To create a named space, set spaceType to SPACE.
        .setSpaceType("SPACE")
        // The user-visible name of the space.
        .setDisplayName("API-made");
      return chatService.spaces().create(space).execute();
    }
  }
  
 3. Tạo một thư mục con mới có tên là resources trong thư mục của dự án.

 4. Sao chép tệp client_secrets.json vào thư mục con resources.

 5. Để định cấu hình Maven nhằm đưa tệp mật khẩu ứng dụng khách vào gói dự án, hãy chỉnh sửa tệp pom.xml trong thư mục của dự án và thêm cấu hình sau vào phần <build>:

  <build>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <resources>
    <resource>
     <directory>resources</directory>
    </resource>
   </resources>
  </build>
  
 6. Để định cấu hình Maven nhằm đưa các phần phụ thuộc vào gói dự án và thực thi lớp chính của ứng dụng, hãy chỉnh sửa tệp pom.xml trong thư mục của dự án và thêm cấu hình sau vào phần <plugins>:

  <plugins>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <plugin>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <archive>
      <manifest>
       <mainClass>com.google.chat.app.authsample.App</mainClass>
      </manifest>
     </archive>
     <descriptorRefs>
      <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
     </descriptorRefs>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
  

Python

 1. Lưu mã sau vào tệp có tên chat_space_create_named.py trong cùng một thư mục chứa client_secrets.json:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"]
  
  def main():
   '''
   Authenticates with Chat API via user credentials,
   then creates a Chat space.
   '''
  
   flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
            'client_secrets.json', SCOPES)
   creds = flow.run_local_server()
  
   # Build a service endpoint for Chat API.
   service = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
   # Use the service endpoint to call Chat API.
   result = service.spaces().create(
  
    # Details about the space to create.
    body = {
  
     # To create a named space, set spaceType to SPACE.
     'spaceType': 'SPACE',
  
     # The user-visible name of the space.
     'displayName': 'API-made'
  
    }
  
   ).execute()
  
   # Prints details about the created space.
   print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
   main()
  

Node.js

 1. Lưu mã sau vào tệp có tên chat_space_create_named.js trong cùng một thư mục chứa dự án Node.js và client_secrets.json:

  const fs = require('fs');
  const path = require('path');
  const http = require('http');
  const url = require('url');
  const destroyer = require('server-destroy');
  
  const chat = require('@googleapis/chat');
  
  // Application OAuth credentials.
  const keys = require('./client_secrets.json').installed;
  
  // Define your app's authorization scopes.
  // When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  const scopes = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"];
  
  // Create a new OAuth2 client with the configured keys.
  const oauth2Client = new chat.auth.OAuth2(
   keys.client_id,
   keys.client_secret,
   'http://localhost:3000'
  );
  
  /**
   * Opens an HTTP server to accept the OAuth callback.
   * In this simple example, the only request to our webserver is to /?code=<code>.
   */
  async function authenticate(scopes) {
   const opn = (await import('open')).default;
  
   return new Promise((resolve, reject) => {
    // Generate the URL for authorization.
    const authorizeUrl = oauth2Client.generateAuthUrl({
     access_type: 'offline',
     scope: scopes.join(' '),
    });
    // Start the HTTP server to listen for the callback.
    const server = http
     .createServer(async (req, res) => {
      try {
       const qs = new url.URL(req.url, 'http://localhost:3000').searchParams;
       res.end('Authentication successful! Please return to the console.');
       server.destroy();
       const { tokens } = await oauth2Client.getToken(qs.get('code'));
       oauth2Client.credentials = tokens;
       resolve(oauth2Client);
      } catch (e) {
       reject(e);
      }
     })
     .listen(3000, () => {
      // Open the browser to the authorize URL to start the workflow.
      opn(authorizeUrl, { wait: false }).then(cp => cp.unref());
     });
    destroyer(server);
   });
  }
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a Chat space.
   */
  async function createSpace() {
   // Create the Chat API client and authenticate with the authorized user.
   const chatClient = await chat.chat({
    version: 'v1',
    auth: oauth2Client
   });
  
   // Call the Chat API to create a space.
   const result = await chatClient.spaces.create({
  
    // Details about the space to create.
    requestBody: {
  
     // To create a named space, set spaceType to SPACE.
     'spaceType': 'SPACE',
  
     // The user-visible name of the space.
     'displayName': 'API-made'
  
    }
  
   });
   return result;
  }
  
  // Authenticate the user, execute the function,
  // then print details about the created space.
  authenticate(scopes)
   .then(createSpace)
   .then(console.log);
  

Apps Script

 1. Trong trình chỉnh sửa Apps Script, hãy chỉnh sửa tệp appsscript.json và thêm phạm vi OAuth cần thiết để gọi API:

   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create"
   ]
  
 2. Lưu mã sau vào tệp có tên ChatSpaceCreateNamed.gs trong dự án Apps Script:

  /**
   * Authenticates with Chat API via user credentials, then creates a
   * Chat space.
   */
  function createSpace() {
   try {
    // Details about the space to create.
    // To create a named space, set spaceType to SPACE.
    // The user-visible name of the space is displayName.
    const space = {'displayName': 'API-made', 'spaceType': 'SPACE'};
  
    // Call Chat API with user credentials to create the space.
    const result = Chat.Spaces.create(space);
  
    // Log details about the created space.
    console.log(result);
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception
    console.log('Failed to create space with error %s', err.message);
   }
  }
  

Bước 5: Chạy tập lệnh mẫu

Để chạy ví dụ này, từ dòng lệnh, hãy chuyển đến thư mục chứa các tệp dự án, sau đó thực thi lệnh sau:

Java

mvn compile assembly:single
java -jar target/auth-sample-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Python

python3 chat_space_create_named.py

Node.js

node chat_space_create_named.js

Apps Script

Mở tệp ChatSpaceCreateNamed.gs trong Trình chỉnh sửa Apps Script rồi nhấp vào Run (Chạy).

Một trình duyệt sẽ mở ra và nhắc bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn:

Đăng nhập để uỷ quyền cho một ứng dụng trong Chat.

Hình 2. Màn hình xin phép bằng OAuth để bạn chọn tài khoản sẽ xác thực ứng dụng.

Sau khi bạn đăng nhập, màn hình xin phép OAuth sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn cấp quyền cho ứng dụng.

Sau khi bạn cấp quyền, tập lệnh sẽ gọi API Chat. API này sẽ phản hồi bằng cách tạo phòng Chat có tên hiển thị là API-made. Bảng điều khiển sẽ in thông tin chi tiết về lệnh gọi API. Để tìm không gian, hãy chuyển đến bảng điều khiển Không gian trong Google Chat.

Khắc phục vấn đề về ví dụ

Khi chạy chat_space_create_named.py, bạn có thể nhận được một thông báo lỗi như sau:

Expected a JSON object with a single property for a "web" or "installed" application

Thông báo lỗi này nghĩa là tệp client_secrets.json mà bạn đã tải xuống từ bảng điều khiển Google Cloud không bắt đầu bằng thuộc tính "web" hoặc "installed". Sau khi xác thực bằng tệp đã tải xuống, nếu mã của bạn không lưu mã truy cập trong một tệp mới như token.json, thì mã truy cập sẽ được ghi vào client_secrets.json. Điều này có thể gây ra lỗi này trong những lần cấp quyền tiếp theo.

Để khắc phục lỗi này, hãy tải tệp mật khẩu ứng dụng khách xuống lần nữa từ bảng điều khiển Google Cloud rồi lưu tệp mới vào vị trí của tệp hiện tại.

 • Nếu cần tiếp tục sử dụng mã thông báo người dùng bên ngoài phạm vi của một luồng, ứng dụng có thể lưu trữ mã thông báo để sử dụng lại sau này. Trong trường hợp này, ứng dụng của bạn cần xử lý mã thông báo của người dùng một cách an toàn cũng như xử lý việc thu hồi và hết hạn mã thông báo làm mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng các phương pháp hay nhất về OAuth 2.0.

 • Tìm hiểu những việc khác của API Chat bằng cách xem tài liệu tham khảo về API Chat.