Mẫu ứng dụng Google Chat

Phần này cung cấp các mẫu ứng dụng Google Chat được lưu trữ trên GitHub. Các mẫu này giúp bạn xây dựng và triển khai nhanh chóng nhiều loại ứng dụng trong Chat.

Để biết hướng dẫn từng bước về cách tạo một ứng dụng Chat cơ bản, hãy thử bắt đầu nhanh.

Khi bạn đã sẵn sàng xem xét các mẫu khác, kho lưu trữ Google Chat trên GitHub sẽ chứa ví dụ về cách hoạt động của nhiều loại ứng dụng trong Chat, bao gồm cả những ứng dụng:

  • Phản hồi đồng bộ hoặc không đồng bộ.
  • Phản hồi bằng phản hồi có định dạng thẻ.
  • Sử dụng Google Cloud Pub/Sub để nhận và phản hồi tin nhắn không đồng bộ.
  • Gọi các API khác.

Tìm các mẫu GitHub ở bên trái trong phần Mẫu GitHub hoặc xem lại ứng dụng Chat theo dõi năng suất sử dụng nhiều API được viết bằng Python.

Các bước tiếp theo

Để tìm hiểu cách thêm các chức năng khác vào ứng dụng Chat sau khi xem xét và triển khai các ứng dụng mẫu trong Google Chat, hãy tham khảo các tài nguyên dưới đây: