Xác thực dưới dạng ứng dụng Google Chat

Hướng dẫn này giải thích cách thiết lập và sử dụng tài khoản dịch vụ để truy cập vào API Google Chat thay mặt cho ứng dụng Chat. Trước tiên, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản dịch vụ. Sau đó, tài liệu này minh hoạ cách viết một tập lệnh sử dụng tài khoản dịch vụ để xác thực bằng API Chat và đăng tin nhắn trong phòng Chat.

Các ứng dụng nhắn tin có thể dùng tài khoản dịch vụ để xác thực khi gọi API Google Chat không đồng bộ để:

 • Gửi tin nhắn tới Google Chat bằng spaces.messages.create để:
  • Thông báo cho người dùng khi hoàn tất một công việc chạy trong nền.
  • Thông báo cho người dùng rằng máy chủ đã chuyển sang chế độ ngoại tuyến.
  • Yêu cầu nhân viên hỗ trợ khách hàng chăm sóc một trường hợp khách hàng mới mở.
 • Cập nhật các tin nhắn đã gửi trước đó bằng spaces.messages.update thành:
  • Thay đổi trạng thái của hoạt động đang diễn ra.
  • Cập nhật người được giao hoặc ngày đến hạn của việc cần làm.
 • Liệt kê người dùng trong một không gian có spaces.members.list để:
  • Xem ai có trong không gian.
  • Xác minh rằng thành viên của không gian bao gồm mọi người trong nhóm.

Sau khi được xác thực bằng tài khoản dịch vụ, để nhận dữ liệu về hoặc thực hiện hành động trong phòng Chat, các ứng dụng trong Chat phải có tư cách thành viên trong không gian đó. Ví dụ: để liệt kê các thành viên của một không gian hoặc để tạo tin nhắn trong một không gian, ứng dụng Chat phải là thành viên của không gian đó.

Nếu ứng dụng Chat cần truy cập vào dữ liệu người dùng hoặc thực hiện thao tác thay mặt người dùng, hãy xác thực với tư cách người dùng.

Nếu là quản trị viên miền, bạn có thể cấp quyền uỷ quyền trên toàn miền để cho phép tài khoản dịch vụ của ứng dụng truy cập vào dữ liệu của người dùng mà không yêu cầu từng người dùng phải đồng ý. Sau khi định cấu hình tính năng uỷ quyền trên toàn miền, bạn có thể thực hiện lệnh gọi API bằng tài khoản dịch vụ của mình để mạo danh một tài khoản người dùng. Mặc dù tài khoản dịch vụ được dùng để xác thực, nhưng việc uỷ quyền trên toàn miền sẽ mạo danh người dùng và do đó được coi là xác thực người dùng. Bất kỳ chức năng nào yêu cầu xác thực người dùng, bạn có thể sử dụng tính năng uỷ quyền trên toàn miền.

Để tìm hiểu thêm về thời điểm các ứng dụng trong Chat yêu cầu xác thực và loại phương thức xác thực cần sử dụng, hãy xem phần Các loại phương thức xác thực bắt buộc trong phần tổng quan về việc uỷ quyền và xác thực của API Chat.

Điều kiện tiên quyết

Để chạy ví dụ trong hướng dẫn này, bạn cần đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

Ngoài ra, bạn cần có các điều kiện tiên quyết đối với ngôn ngữ cụ thể sau đây:

Java

 • JDK 1.7 trở lên
 • Công cụ quản lý gói Maven
 • Một dự án Maven đã khởi tạo. Để khởi chạy một dự án mới, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh của bạn:

  mvn archetype:generate -DgroupId=com.google.chat.app.authsample -DartifactId=auth-sample-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DarchetypeVersion=1.4 -DinteractiveMode=false
  

Python

 • Python 3.6 trở lên
 • Công cụ quản lý gói pip

Node.js

 • Node.js
 • Công cụ quản lý gói npm
 • Một dự án Node.js đã khởi tạo. Để khởi chạy một dự án mới, hãy tạo và chuyển sang một thư mục mới, sau đó chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

  npm init
  

Apps Script

Bước 1: Tạo tài khoản dịch vụ trong bảng điều khiển Google Cloud

Tạo một tài khoản dịch vụ mà ứng dụng Chat của bạn có thể dùng để truy cập vào các API của Google.

Tạo một tài khoản dịch vụ

Để tạo tài khoản dịch vụ, hãy làm theo các bước sau:

Bảng điều khiển Google Cloud

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM và Quản trị viên > Tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến trang Tài khoản dịch vụ

 2. Nhấp vào Tạo tài khoản dịch vụ.
 3. Điền thông tin chi tiết về tài khoản dịch vụ, sau đó nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 4. Không bắt buộc: Chỉ định vai trò cho tài khoản dịch vụ để cấp quyền truy cập vào các tài nguyên trong dự án Google Cloud của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Cấp, thay đổi và thu hồi quyền truy cập vào tài nguyên.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Không bắt buộc: Nhập những người dùng hoặc nhóm có thể quản lý và thực hiện hành động bằng tài khoản dịch vụ này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết Quản lý mạo danh tài khoản dịch vụ.
 7. Nhấp vào Xong. Ghi lại địa chỉ email cho tài khoản dịch vụ.

Giao diện dòng lệnh (CLI) của gcloud

 1. Tạo tài khoản dịch vụ:
  gcloud iam service-accounts create SERVICE_ACCOUNT_NAME \
   --display-name="SERVICE_ACCOUNT_NAME"
 2. Không bắt buộc: Chỉ định vai trò cho tài khoản dịch vụ để cấp quyền truy cập vào các tài nguyên trong dự án Google Cloud của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Cấp, thay đổi và thu hồi quyền truy cập vào tài nguyên.

Tài khoản dịch vụ sẽ xuất hiện trên trang tài khoản dịch vụ. Tiếp theo, hãy tạo một khoá riêng tư cho tài khoản dịch vụ.

Tạo khoá riêng tư

Để tạo và tải khoá riêng tư cho tài khoản dịch vụ xuống, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > IAM và Quản trị viên > Tài khoản dịch vụ.

  Chuyển đến trang Tài khoản dịch vụ

 2. Chọn tài khoản dịch vụ của bạn.
 3. Nhấp vào Khoá > Thêm khoá > Tạo khoá mới.
 4. Chọn JSON rồi nhấp vào Tạo.

  Cặp khoá công khai/riêng tư mới sẽ được tạo và tải xuống máy của bạn dưới dạng một tệp mới. Lưu tệp JSON đã tải xuống dưới dạng credentials.json trong thư mục đang làm việc. Tệp này là bản sao duy nhất của khoá này. Để biết thông tin về cách lưu trữ an toàn khoá của bạn, hãy xem bài viết Quản lý khoá tài khoản dịch vụ.

 5. Nhấp vào Close (Đóng).

Để biết thêm thông tin về tài khoản dịch vụ, hãy xem phần tài khoản dịch vụ trong tài liệu IAM của Google Cloud.

Bước 2: Cài đặt thư viện ứng dụng Google và các phần phụ thuộc khác

Cài đặt thư viện ứng dụng của Google và các phần phụ thuộc cần thiết khác cho dự án.

Java

Để thêm thư viện ứng dụng Google và các phần phụ thuộc bắt buộc khác vào dự án Maven, hãy chỉnh sửa tệp pom.xml trong thư mục của dự án và thêm các phần phụ thuộc sau:

<dependencies>
 <!-- ... existing dependencies ... -->
 <dependency>
  <groupId>com.google.apis</groupId>
  <artifactId>google-api-services-chat</artifactId>
  <version>v1-rev20230905-2.0.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
  <groupId>com.google.auth</groupId>
  <artifactId>google-auth-library-oauth2-http</artifactId>
  <version>1.19.0</version>
 </dependency>
 <dependency>
   <groupId>com.google.code.gson</groupId>
   <artifactId>gson</artifactId>
   <version>2.10.1</version>
 </dependency>
</dependencies>

Python

Nếu bạn chưa cài đặt thư viện ứng dụng của Google cho Python, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth

Node.js

Để thêm các thư viện ứng dụng của Google vào dự án Node.js của bạn, hãy chuyển vào thư mục của dự án và chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh:

npm install "@googleapis/chat"

Apps Script

Mẫu này sử dụng thư viện OAuth2 cho Apps Script để tạo mã thông báo JWT cho việc xác thực tài khoản dịch vụ. Cách thêm thư viện vào dự án Apps Script:

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình chỉnh sửa .
 2. Ở bên trái, bên cạnh biểu tượng Thư viện, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm thư viện .
 3. Nhập mã tập lệnh 1B7FSrk5Zi6L1rSxxTDgDEUsPzlukDsi4KGuTMorsTQHhGBzBkMun4iDF.
 4. Nhấp vào Tra cứu, rồi nhấp vào Thêm.

Mẫu này sử dụng dịch vụ Trò chuyện nâng cao để gọi API Google Chat. Cách bật dịch vụ cho dự án Apps Script:

 1. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình chỉnh sửa .
 2. Ở bên trái, bên cạnh phần Dịch vụ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm dịch vụ .
 3. Chọn API Google Chat.
 4. Trong Phiên bản, hãy chọn v1.
 5. Nhấp vào Thêm.

Bạn có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào mà thư viện ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ.

Bước 3: Viết một tập lệnh sử dụng tài khoản dịch vụ để xác thực bằng API Chat

Mã sau đây xác thực với API Chat bằng tài khoản dịch vụ, sau đó đăng tin nhắn vào phòng Chat:

Java

 1. Trong thư mục của dự án, hãy mở tệp src/main/java/com/google/chat/app/authsample/App.java.
 2. Thay thế nội dung trong App.java bằng đoạn mã sau:

  package com.google.chat.app.authsample;
  
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.services.chat.v1.HangoutsChat;
  import com.google.api.services.chat.v1.model.Message;
  import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
  import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via service account credentials,
   * then creates a Chat message.
   */
  public class App {
    // Specify required scopes.
    private static final String CHAT_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/chat.bot";
  
    // Specify service account details.
    private static final String PRIVATE_KEY_RESOURCE_URI = "/credentials.json";
  
    public static void main( String[] args ) {
      try {
        // Run app.
        Message response = App.createChatMessage();
        // Print details about the created message.
        System.out.println(response);
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  
    private static Message createChatMessage() throws Exception {
      // Build the Chat API client and authenticate with the service account.
      GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.fromStream(
        App.class.getResourceAsStream(PRIVATE_KEY_RESOURCE_URI))
        .createScoped(CHAT_SCOPE);
      HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
      HangoutsChat chatService = new HangoutsChat.Builder(
        GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
        GsonFactory.getDefaultInstance(),
        requestInitializer)
        .setApplicationName("auth-sample-app")
        .build();
  
      // The space to create the message in.
      //
      // Replace SPACE_NAME with a space name.
      // Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
      // or from a space's URL.
      String spaceName = "spaces/SPACE_NAME";
  
      // Create a Chat message.
      Message message = new Message().setText("Hello, world!");
      return chatService.spaces().messages().create(spaceName, message).execute();
    }
  }
  
 3. Trong mã, hãy thay thế SPACE_NAME bằng tên không gian. Bạn có thể lấy tên này từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của không gian.

 4. Tạo một thư mục con mới có tên là resources trong thư mục của dự án.

 5. Hãy đảm bảo rằng tệp khoá riêng tư cho tài khoản dịch vụ của bạn có tên là credentials.json và sao chép tệp đó vào thư mục con resources.

 6. Để định cấu hình Maven nhằm đưa tệp khoá riêng tư vào gói dự án, hãy chỉnh sửa tệp pom.xml trong thư mục của dự án và thêm cấu hình sau vào phần <build>:

  <build>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <resources>
    <resource>
     <directory>resources</directory>
    </resource>
   </resources>
  </build>
  
 7. Để định cấu hình Maven nhằm đưa các phần phụ thuộc vào gói dự án và thực thi lớp chính của ứng dụng, hãy chỉnh sửa tệp pom.xml trong thư mục của dự án và thêm cấu hình sau vào phần <plugins>:

  <plugins>
   <!-- ... existing configurations ... -->
   <plugin>
    <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
    <configuration>
     <archive>
      <manifest>
       <mainClass>com.google.chat.app.authsample.App</mainClass>
      </manifest>
     </archive>
     <descriptorRefs>
      <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
     </descriptorRefs>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
  

Python

 1. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo một tệp có tên chat_app_auth.py.
 2. Đưa mã sau vào chat_app_auth.py:

  from apiclient.discovery import build
  from google.oauth2 import service_account
  
  # Specify required scopes.
  SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/chat.bot']
  
  # Specify service account details.
  CREDENTIALS = service_account.Credentials.from_service_account_file(
    'credentials.json', scopes=SCOPES)
  
  # Build the URI and authenticate with the service account.
  chat = build('chat', 'v1', credentials=CREDENTIALS)
  
  # Create a Chat message.
  result = chat.spaces().messages().create(
  
    # The space to create the message in.
    #
    # Replace SPACE_NAME with a space name.
    # Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
    # or from a space's URL.
    parent='spaces/SPACE_NAME',
  
    # The message to create.
    body={'text': 'Hello, world!'}
  
  ).execute()
  
  # Prints details about the created message.
  print(result)
  
 3. Trong mã, hãy thay thế SPACE_NAME bằng tên không gian. Bạn có thể lấy tên này từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của không gian. Hãy đảm bảo rằng tệp khoá riêng tư cho tài khoản dịch vụ của bạn có tên là credentials.json.

Node.js

 1. Trong thư mục của dự án, hãy tạo một tệp có tên chat_app_auth.js.
 2. Đưa mã sau vào chat_app_auth.js:

  const chat = require('@googleapis/chat');
  
  async function createMessage() {
   const auth = new chat.auth.GoogleAuth({
  
    // Specify service account details.
    keyFilename: 'credentials.json',
  
    // Specify required scopes.
    scopes: ['https://www.googleapis.com/auth/chat.bot']
  
   });
   const authClient = await auth.getClient();
  
   // Create the Chat API client and authenticate with the service account.
   const chatClient = await chat.chat({
    version: 'v1',
    auth: authClient
   });
  
   // Create a Chat message.
   const result = await chatClient.spaces.messages.create({
  
    // The space to create the message in.
    //
    // Replace SPACE_NAME with a space name.
    // Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
    // or from a space's URL.
    parent: 'spaces/SPACE_NAME',
  
    // The message to create.
    requestBody: { 'text': 'Hello, world!' }
  
   });
   return result;
  }
  
  // Execute function then print details about the created message.
  createMessage().then(console.log);
  
 3. Trong mã, hãy thay thế SPACE_NAME bằng tên không gian. Bạn có thể lấy tên này từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của không gian. Hãy đảm bảo rằng tệp khoá riêng tư cho tài khoản dịch vụ của bạn có tên là credentials.json.

Apps Script

 1. Trong trình chỉnh sửa Apps Script, hãy chỉnh sửa tệp appsscript.json và thêm phạm vi OAuth cần thiết để đưa ra các yêu cầu bên ngoài nhằm lấy mã thông báo OAuth của tài khoản dịch vụ:

   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/script.external_request"
   ]
  
 2. Lưu mã sau vào tệp có tên ChatAppAuth.gs trong dự án Apps Script:

  // Specify the contents of the file credentials.json.
  const CREDENTIALS = CREDENTIALS;
  
  const SCOPE = 'https://www.googleapis.com/auth/chat.bot';
  
  // The space to create the message in.
  //
  // Replace SPACE_NAME with a space name.
  // Obtain the space name from the spaces resource of Chat API,
  // or from a space's URL.
  const PARENT = 'spaces/SPACE_NAME'
  
  /**
   * Authenticates with Chat API via app credentials, then posts a message.
   */
  function createMessageWithAppCredentials() {
   try {
    const service = getService_();
    if (!service.hasAccess()) {
     console.error(service.getLastError());
     return;
    }
  
    // Specify the message to create.
    const message = {'text': 'Hello world!'};
  
    // Call Chat API with a service account to create a message.
    const result = Chat.Spaces.Messages.create(
      message,
      PARENT,
      {},
      // Authenticate with the service account token.
      {'Authorization': 'Bearer ' + service.getAccessToken()});
  
    // Log details about the created message.
    console.log(result);
  
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception.
    console.log('Failed to create message with error %s', err.message);
   }
  }
  
  /**
   * Configures the OAuth library to authenticate with the service account.
   */
  function getService_() {
   return OAuth2.createService(CREDENTIALS.client_email)
     .setTokenUrl('https://oauth2.googleapis.com/token')
     .setPrivateKey(CREDENTIALS.private_key)
     .setIssuer(CREDENTIALS.client_email)
     .setSubject(CREDENTIALS.client_email)
     .setScope(SCOPE)
     .setPropertyStore(PropertiesService.getScriptProperties());
  }
  
 3. Trong mã, hãy thay thế CREDENTIALS bằng nội dung của tệp credentials.json.

 4. Trong mã, hãy thay thế SPACE_NAME bằng tên không gian. Bạn có thể lấy tên này từ phương thức spaces.list trong API Chat hoặc từ URL của không gian.

Bước 4: Chạy ví dụ hoàn chỉnh

Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo và chạy mẫu:

Java

mvn compile assembly:single
java -jar target/auth-sample-app-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Python

python3 chat_app_auth.py

Node.js

node chat_app_auth.js

Apps Script

Mở tệp ChatAppAuth.gs trong Trình chỉnh sửa Apps Script rồi nhấp vào Run (Chạy).

Tập lệnh của bạn gửi một yêu cầu đã xác thực đến API Chat. API này sẽ phản hồi bằng cách đăng tin nhắn vào phòng Chat dưới dạng một ứng dụng Chat.

Khắc phục vấn đề về ví dụ

Phần này mô tả các vấn đề thường gặp mà bạn có thể gặp phải trong quá trình chạy mẫu này.

Bạn không được phép sử dụng ứng dụng này

Khi chạy tập lệnh, bạn có thể nhận được thông báo lỗi như sau:

<HttpError 403 when requesting https://chat.googleapis.com/v1/spaces/{space}/messages?alt=json returned "You are not permitted to use this app". Details: "You are not permitted to use this app">

Thông báo lỗi này nghĩa là ứng dụng Chat không có quyền tạo tin nhắn trên Chat trong phòng Chat được chỉ định.

Để khắc phục lỗi này, hãy thêm ứng dụng Chat vào phòng Chat được chỉ định trong tập lệnh.

Tìm hiểu những việc khác của API Chat bằng cách xem tài liệu tham khảo về API Chat.