REST Resource: spaces.members

Tài nguyên: Thành viên

Biểu thị mối quan hệ thành viên trong Google Chat, chẳng hạn như người dùng hoặc ứng dụng Chat được mời tham gia, tham gia hay không tham gia không gian.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "state": enum (MembershipState),
 "role": enum (MembershipRole),
 "createTime": string,
 "deleteTime": string,

 // Union field memberType can be only one of the following:
 "member": {
  object (User)
 },
 "groupMember": {
  object (Group)
 }
 // End of list of possible types for union field memberType.
}
Trường
name

string

Tên tài nguyên của gói thành viên, do máy chủ chỉ định.

Định dạng spaces/{space}/members/{member}

state

enum (MembershipState)

Chỉ có đầu ra. Trạng thái của gói thành viên.

role

enum (MembershipRole)

Không bắt buộc. Vai trò của người dùng trong phòng Chat xác định các hành động được phép thực hiện trong không gian đó.

Bạn chỉ có thể dùng trường này làm dữ liệu nhập trong members.patch.

createTime

string (Timestamp format)

Không bắt buộc. Không thể thay đổi. Thời điểm tạo tư cách thành viên, chẳng hạn như khi một thành viên tham gia hoặc được mời tham gia một không gian. Trường này chỉ dành cho kết quả, trừ phi được dùng để nhập tư cách thành viên trước đây trong không gian ở chế độ nhập.

deleteTime

string (Timestamp format)

Không bắt buộc. Không thể thay đổi. Thời gian xoá gói thành viên, chẳng hạn như khi một thành viên rời đi hoặc bị xoá khỏi không gian. Trường này chỉ dành cho kết quả, trừ phi được dùng để nhập tư cách thành viên trước đây trong không gian ở chế độ nhập.

Trường hợp memberType. Thành viên liên kết với gói thành viên này. Các loại thành viên khác có thể được hỗ trợ trong tương lai. memberType chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
member

object (User)

Người dùng hoặc ứng dụng Google Chat tương ứng với gói thành viên. Nếu ứng dụng Chat xác thực với tư cách một người dùng, thì kết quả sẽ điền là người dùng nametype.

groupMember

object (Group)

Nhóm Google tương ứng với tư cách thành viên. Chỉ hỗ trợ các thao tác đọc. Các thao tác khác, như tạo hoặc cập nhật gói thành viên, hiện chưa được hỗ trợ.

MembershipState

Chỉ định mối quan hệ của thành viên với một không gian. Trong tương lai, các trạng thái thành viên khác có thể được hỗ trợ.

Enum
MEMBERSHIP_STATE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Không sử dụng.
JOINED Người dùng được thêm vào không gian và có thể tham gia không gian đó.
INVITED Người dùng được mời tham gia không gian nhưng chưa tham gia.
NOT_A_MEMBER Người dùng không thuộc không gian và không có lời mời tham gia không gian đang chờ xử lý.

MembershipRole

Đại diện cho các hành động mà người dùng được phép thực hiện trong phòng Chat. Các giá trị enum khác có thể được thêm trong tương lai.

Enum
MEMBERSHIP_ROLE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Đối với users: họ không phải là thành viên của không gian nhưng có thể được mời. Đối với Google Groups: chúng luôn được chỉ định vai trò này (các giá trị enum khác có thể được dùng trong tương lai).
ROLE_MEMBER Một thành viên của không gian. Người dùng có các quyền cơ bản, chẳng hạn như gửi tin nhắn đến không gian. Trong các cuộc trò chuyện nhóm 1:1 và chưa đặt tên, mọi người đều có vai trò này.
ROLE_MANAGER Một người quản lý không gian. Người dùng có tất cả các quyền cơ bản cộng với quyền quản trị để quản lý không gian, chẳng hạn như thêm hoặc xoá thành viên. Chỉ hỗ trợ trong SpaceType.SPACE.

Nhóm

Một nhóm trên Google Groups trong Google Chat.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string
}
Trường
name

string

Tên tài nguyên cho một nhóm trên Google Groups.

Đại diện cho một nhóm trong Cloud Identity Groups API.

Định dạng: groups/{group}

Phương thức

create

Tạo gói thành viên dành cho người dùng hoặc gói thành viên trong ứng dụng cho ứng dụng gọi.

delete

Xoá gói thành viên.

get

Trả về thông tin chi tiết về một gói thành viên.

list

Liệt kê thành viên trong một không gian.

patch

Cập nhật gói thành viên.