Package google.type

Indeks

Kolor

Reprezentuje kolor w przestrzeni kolorów RGBA. Ta reprezentacja została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu konwertowania do i z reprezentacji kolorów w różnych językach na potrzeby złożoności. Na przykład pola tej reprezentacji można w prosty sposób przekazać do konstruktora java.awt.Color w języku Java; można je też w prosty sposób podać w metodzie +colorWithRed:green:blue:alpha UIColor w iOS, a przy odrobinie pracy można je też łatwo sformatować jako ciąg CSS rgba() w JavaScript.

Na tej stronie referencyjnej nie ma informacji o bezwzględnej przestrzeni kolorów, która powinna zostać użyta do zinterpretowania wartości RGB, np. sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 i BT.2020. Domyślnie aplikacje powinny używać przestrzeni kolorów sRGB.

Gdy trzeba określić równość kolorów, implementacje (o ile nie udokumentowano inaczej), traktuj 2 kolory tak samo, jeśli wszystkie ich wartości czerwone, zielony, niebieski i alfa różnią się maksymalnie o 1e-5.

Przykład (Java):

 import com.google.type.Color;

 // ...
 public static java.awt.Color fromProto(Color protocolor) {
  float alpha = protocolor.hasAlpha()
    ? protocolor.getAlpha().getValue()
    : 1.0;

  return new java.awt.Color(
    protocolor.getRed(),
    protocolor.getGreen(),
    protocolor.getBlue(),
    alpha);
 }

 public static Color toProto(java.awt.Color color) {
  float red = (float) color.getRed();
  float green = (float) color.getGreen();
  float blue = (float) color.getBlue();
  float denominator = 255.0;
  Color.Builder resultBuilder =
    Color
      .newBuilder()
      .setRed(red / denominator)
      .setGreen(green / denominator)
      .setBlue(blue / denominator);
  int alpha = color.getAlpha();
  if (alpha != 255) {
   result.setAlpha(
     FloatValue
       .newBuilder()
       .setValue(((float) alpha) / denominator)
       .build());
  }
  return resultBuilder.build();
 }
 // ...

Przykład (iOS / Obj-C):

 // ...
 static UIColor* fromProto(Color* protocolor) {
  float red = [protocolor red];
  float green = [protocolor green];
  float blue = [protocolor blue];
  FloatValue* alpha_wrapper = [protocolor alpha];
  float alpha = 1.0;
  if (alpha_wrapper != nil) {
   alpha = [alpha_wrapper value];
  }
  return [UIColor colorWithRed:red green:green blue:blue alpha:alpha];
 }

 static Color* toProto(UIColor* color) {
   CGFloat red, green, blue, alpha;
   if (![color getRed:&red green:&green blue:&blue alpha:&alpha]) {
    return nil;
   }
   Color* result = [[Color alloc] init];
   [result setRed:red];
   [result setGreen:green];
   [result setBlue:blue];
   if (alpha <= 0.9999) {
    [result setAlpha:floatWrapperWithValue(alpha)];
   }
   [result autorelease];
   return result;
}
// ...

Przykład (JavaScript):

// ...

var protoToCssColor = function(rgb_color) {
  var redFrac = rgb_color.red || 0.0;
  var greenFrac = rgb_color.green || 0.0;
  var blueFrac = rgb_color.blue || 0.0;
  var red = Math.floor(redFrac * 255);
  var green = Math.floor(greenFrac * 255);
  var blue = Math.floor(blueFrac * 255);

  if (!('alpha' in rgb_color)) {
   return rgbToCssColor(red, green, blue);
  }

  var alphaFrac = rgb_color.alpha.value || 0.0;
  var rgbParams = [red, green, blue].join(',');
  return ['rgba(', rgbParams, ',', alphaFrac, ')'].join('');
};

var rgbToCssColor = function(red, green, blue) {
 var rgbNumber = new Number((red << 16) | (green << 8) | blue);
 var hexString = rgbNumber.toString(16);
 var missingZeros = 6 - hexString.length;
 var resultBuilder = ['#'];
 for (var i = 0; i < missingZeros; i++) {
   resultBuilder.push('0');
 }
 resultBuilder.push(hexString);
 return resultBuilder.join('');
};

// ...
Pola
red

float

Ilość czerwieni w kolorze jako wartość w przedziale [0, 1].

green

float

Ilość koloru zielonego w kolorze jako wartość przedziału [0, 1].

blue

float

Ilość koloru niebieskiego jako wartość w przedziale [0, 1].

alpha

FloatValue

Odsetek tego koloru, jaki ma zostać zastosowany do piksela. Ostateczny kolor w pikselach jest określany przez równanie:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

Oznacza to, że wartość 1,0 odpowiada jednolitego koloru, a wartość 0,0 odpowiada kolorowi całkowicie przezroczystemu. Korzysta ono z komunikatu opakowania, a nie prostego skalarnego zmiennoprzecinkowego, co pozwala odróżnić wartość domyślną od nieskonfigurowanej wartości. Jeśli go pominiesz, ten obiekt koloru będzie miał jednolity kolor (tak jakby wartość alfa otrzymała wyraźnie wartość 1,0).