Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn có thể bắt đầu tích hợp với API Ví Google, hãy hoàn tất các bước sau:

1. Đăng ký tài khoản Công ty phát hành API Google Wallet

Bạn cần có tài khoản công ty phát hành để tạo và phân phối thẻ và vé cho Ví Google. Tải tài khoản công ty phát hành thẻ của bạn bằng cách đăng ký Google Pay và Bảng điều khiển Ví. Sau khi đăng ký, hãy truy cập trang API Ví Google rồi nhấp vào Tạo thẻ đầu tiên của bạn. Sau khi chấp nhận các điều khoản dịch vụ, bạn có thể bắt đầu tạo lớp học thẻ và vé.

Sau bước trên, bạn cũng có thể dùng thử Lớp học lập trình.

2. Làm quen với việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Android

Trong mục đích của hướng dẫn này, hãy làm quen với các khái niệm và kỹ năng cơ bản để phát triển ứng dụng cho nền tảng Android. Nếu bạn cần tìm hiểu về quá trình phát triển Android trước khi bắt đầu, hãy xem một số bài học trong Chương trình đào tạo dành cho nhà phát triển Android.

3. Nhận thông tin đăng nhập để uỷ quyền cho ứng dụng

Để sử dụng thành công API Ví Google cho Android trong ứng dụng Android, bạn cần uỷ quyền cho ứng dụng của mình. Bạn có thể làm việc này bằng vân tay SHA1 trong khoá của nhà phát triển và tên gói của bạn.

Để được phê duyệt đăng ký, bạn cần phải lấy vân tay số SHA1 của chứng chỉ. Để tìm vân tay, hãy mở cửa sổ dòng lệnh và chạy tiện ích Keytool:

keytool -alias androiddebugkey -keystore path_to_debug_or_production_keystore -list -v

Kho khoá gỡ lỗi thường nằm ở ~/.android/debug.keystore và mật khẩu của kho khoá này là android.

Keytool in vân tay vào vỏ. Ví dụ:

$ keytool -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v
Enter keystore password: Type "android" if using debug.keystore
Alias name: androiddebugkey
Creation date: Aug 27, 2012
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 503bd581
Valid from: Mon Aug 27 13:16:01 PDT 2012 until: Wed Aug 20 13:16:01 PDT 2042
Certificate fingerprints:
  MD5: 1B:2B:2D:37:E1:CE:06:8B:A0:F0:73:05:3C:A3:63:DD
  SHA1: D8:AA:43:97:59:EE:C5:95:26:6A:07:EE:1C:37:8E:F4:F0:C8:05:C8
  SHA256: F3:6F:98:51:9A:DF:C3:15:4E:48:4B:0F:91:E3:3C:6A:A0:97:DC:0A:3F:B2:D2:E1:FE:23:57:F5:EB:AC:13:30
  Signature algorithm name: SHA1withRSA
  Version: 3

Sao chép vân tay số SHA1 được làm nổi bật trong ví dụ trước. Bạn cần có vân tay số và tên gói của ứng dụng để cấp quyền cho ứng dụng này. Bạn có thể uỷ quyền cho ứng dụng này bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ thông qua tiện ích hỗ trợ liên hệ của Business Console.

4. Thiết lập Dịch vụ Google Play

Nếu bạn chưa có Android Studio, hãy tải xuống và cài đặt Android Studio.

Ví Google dành cho Android là một phần của Dịch vụ Google Play. Để nhập thư viện Dịch vụ Google Play, hãy làm theo hướng dẫn để thiết lập Dịch vụ Google Play.

Cụ thể, để nhập API Ví Google cho Android, hãy thêm nội dung sau vào khối phần phụ thuộc vào tệp build.gradle trong mô-đun ứng dụng:

dependencies {
 implementation 'com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3'
}

5. Tạo Lớp thẻ và vé

Để có thể tạo và thêm thẻ khách hàng thân thiết, trước tiên, bạn phải tạo một LoyaltyClass. Bạn có thể làm việc này bằng cách đăng nhập vào Google Pay và Bảng điều khiển Ví, chuyển đến trang API Ví Google và tạo một LoyaltyClass mới.

 1. Đảm bảo bạn đang ở thẻ Quản lý
 2. Bạn sẽ thấy thông báo "Bạn đang ở chế độ minh hoạ" nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo thẻ và vé.
 3. Trong chế độ minh hoạ, hãy nhấp vào "Thiết lập tài khoản thử nghiệm" để thêm tài khoản thử nghiệm. Chỉ những tài khoản này mới có thể lưu thẻ và vé trong khi tài khoản công ty phát hành của bạn đang ở chế độ minh hoạ.
 4. Nhấp vào Tạo lớp học
 5. Chọn Khách hàng thân thiết
 6. Điền tất cả các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *
 7. Nhấp vào Tạo lớp học

Lặp lại các bước ở trên nếu bạn cần nhiều thẻ khách hàng thân thiết.

Sau khi tạo LoyaltyClass thành công, bạn có thể tiến hành Thêm thẻ và vé vào Ví Google.