Method: genericobject.insert

הוספת אובייקט גנרי עם המזהה והמאפיינים הנתונים.

בקשת HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericObject

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של GenericObject.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של GenericObject שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer