Quản lý vấn đề

Vấn đề là một vùng chứa tất cả dữ liệu liên quan đến một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như vụ kiện kiện tụng hoặc cuộc điều tra. Một vấn đề bao gồm:

 • Cụm từ tìm kiếm đã lưu
 • Yêu cầu lưu giữ dữ liệu
 • Các tài khoản có vấn đề được chia sẻ
 • Xuất các tập hợp
 • Biên bản kiểm tra

Để sử dụng các tài nguyên của Vault, tài khoản phải có các đặc quyền bắt buộc đối với Vault và quyền truy cập vào nội dung. Để truy cập vào một vấn đề, tài khoản phải đã tạo vấn đề, chia sẻ vấn đề với họ hoặc có đặc quyền Xem tất cả các vấn đề.

Một vấn đề có các trạng thái sau:

Tiểu bangNội dung mô tả
Đang mởVấn đề này vẫn đang hoạt động và bạn có thể tạo yêu cầu lưu giữ dữ liệu, chạy các lượt tìm kiếm và xuất dữ liệu trong đó.
ĐóngThông thường, sau khi điều tra xong, vấn đề sẽ kết thúc.

Bạn có thể mở lại các vấn đề đã đóng bất cứ lúc nào.

Đã xóaMột vấn đề có thể bị xoá để hoàn toàn không xem được nữa.

Vấn đề đã xoá sẽ vẫn còn trong Thùng rác trong khoảng 30 ngày. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể khôi phục vấn đề này. Sau khoảng thời gian đó, vấn đề sẽ bị xoá vĩnh viễn.

quan trọng trong vòng đời

Tạo một vấn đề

Ví dụ sau đây sẽ tạo một vấn đề mới với tên và nội dung mô tả đã chỉ định.

Java

Matter matter = new Matter();
matter.setName("Matter Name");
matter.setDescription("Matter Description");
Matter createdMatter = client.matters().create(matter).execute();
 

Python

def create_matter(service):
 matter_content = {
   'name': 'Matter Name',
   'description': 'Matter Description',
 }
 matter = service.matters().create(body=matter_content).execute()
 return matter

Nhận một vấn đề

Có hai quan điểm về một vấn đề: BASIC (mặc định) và FULL. Chế độ xem FULL bổ sung quyền quan trọng vào chế độ xem BASIC.

Ví dụ sau đây truy xuất vấn đề đã chỉ định.

Java

client.matters().get(matterId).execute(); // Returns BASIC view.
client.matters().get(matterId).setView("BASIC").execute();
client.matters().get(matterId).setView("FULL").execute();

Python

matter_id = getMatterId()
service.matters().get(matterId=matter_id).execute(); // Returns BASIC view.
service.matters().get(matterId=matter_id, view='BASIC').execute();
service.matters().get(matterId=matter_id, view='FULL').execute();

Liệt kê các vấn đề

Ví dụ sau đây cho thấy cách liệt kê tất cả vấn đề chưa giải quyết, đã đóng và đã xoá (tối đa 100 vấn đề theo mặc định cho mỗi yêu cầu).

Java

List mattersList = client.matters().list().execute().getMatters();

Python

mattersList = client.matters().list().execute()

Ví dụ sau đây cho thấy cách liệt kê tất cả vấn đề đang mở, đã đóng và đã xoá theo nhiều yêu cầu.

Java

ListMattersResponse firstPageResponse = client.matters().list().setPageSize(20).execute();
 
String nextPageToken = firstPageResponse.getNextPageToken());
if (nextPageToken != null) {
 client.matters().list().setPageToken(nextPageToken).setPageSize(20).execute();
}

Python

list_response1 = service.matters().list(
    view='FULL', pageSize=10).execute()
for matter in list_response1['matters']:
  print(matter)

if ‘nextPageToken’ in list_response1:
  list_response2 = service.matters().list(
    pageSize=10, pageToken=list_response1['nextPageToken']).execute()
  for matter in list_response2['matters']:
   print(matter)

Ví dụ sau đây cho thấy cách liệt kê các vấn đề của một trạng thái cụ thể.

Java

// Only get open matters.
List openMattersList = client.matters().list().setState("OPEN").execute().getMatters();

// Only get closed matters.
List closedMattersList = client.matters().list().setState("CLOSED").execute().getMatters();

// Only get deleted matters.
List deletedMattersList = client.matters().list().setState("DELETED").execute().getMatters();

Python

# Only get open matters.
openMattersList = client.matters().list(
  state='OPEN').execute()

# Only get closed matters.
closedMattersList = client.matters().list(
  state='CLOSED').execute()

# Only get deleted matters.
deletedMattersList = client.matters().list(
  state='DELETED').execute()

Cập nhật một vấn đề

Ví dụ sau đây cập nhật tên và nội dung mô tả về một vấn đề.

Java

String matterId = "matterId";
Matter matter = new Matter().setName("New Name").setDescription("New Description");
vault.matters().update(matterId, matter).execute();

Python

def update_matter(service, matter_id):
  wanted_matter = {
    'name': 'New Matter Name',
    'description': 'New Description'
  }
  updated_matter = service.matters().update(
    matterId=matter_id, body=wanted_matter).execute()
  return updated_matter

Đóng vấn đề

Ví dụ sau đây cho biết cách đóng một vấn đề.

Java

String matterId = "matterId";
// If the matter still has holds, this operation will fail.
client.matters().close(matterId, new CloseMatterRequest()).execute();
 

Python

def close_matter(service, matter_id):
  close_response = service.matters().close(
    matterId=matter_id, body={}).execute()
  return close_response['matter']
 

Xoá, huỷ xoá hoặc mở lại một vấn đề

Ví dụ sau đây cho biết cách xoá, huỷ xoá hoặc mở lại một vấn đề.

Java

Matter matter = client.matters().get(matterId).execute();
 
// Delete the matter.
client.matters().delete(matter.getMatterId());
// Undelete the matter.
client.matters().undelete(matter.getMatterId(), new UndeleteRequest());
// Reopen the matter.
client.matters().reopen(matter.getMatterId(), new ReopenMatterRequest());
 

Python

def reopen_matter(service, matter_id):
  reopen_response = service.matters().reopen(
    matterId=matter_id, body={}).execute()
  return reopen_response['matter']

def delete_matter(service, matter_id):
  service.matters().delete(matterId=matter_id).execute()
  return get_matter(matter_id)

def undelete_matter(service, matter_id):
  undeleted_matter = service.matters().undelete(
    matterId=matter_id, body={}).execute()
  return undeleted_matter

 

Quyền của Matter

Mỗi vấn đề đều có một nhóm quyền gồm những người có thể truy cập hoặc chỉnh sửa vấn đề đó. Bạn có thể xem nội dung này bằng cách xem TOÀN BỘ một vấn đề.

Java

String matterId = "Matter Id";
String accountId = "Account Id";
 
// List permissions for a matter.
Matter matter = client.matters().get(matterId).setView("FULL").execute();
List matterPermissions = matter.getMatterPermissions();
 
// Add a user to the permission set.
client
  .matters()
  .addPermissions(matterId)
  .setMatterPermissionAccountId(accountId)
  .setMatterPermissionRole("COLLABORATOR")
  .execute();
 
// Remove a user from the permission set.
client
  .matters()
  .removePermissions(matterId)
  .setAccountId(accountId)
  .execute();

Python

def list_matter_permission(service, matter_id):
  matter = service.matters().get(matterId=matter_id, view='FULL').execute()
  return matter['matterPermissions']
 
def add_matter_permission(service, matter_id, account_id):
  permission = service.matters().addPermissions(
    matterId=matter_id,
    matterPermission_accountId=account_id,
    matterPermission_role='COLLABORATOR',
    sendEmails='False',
    ccMe='False').execute()
  return permission

def remove_matter_permission(service, matter_id, account_id):
  service.matters().removePermissions(
    matterId=matter_id, accountId=account_id).execute()