Quản lý các tệp xuất ra

API Google Vault cho phép bạn quản lý dữ liệu xuất ra của Vault. Bạn có thể:

 • Tạo tệp xuất – gửi yêu cầu đến Vault để tìm tin nhắn hoặc tệp khớp với truy vấn của bạn rồi xuất chúng sang Google Cloud.

  Lưu ý: Bạn không thể xuất quá 20 lần trong tổ chức của mình. Để cải thiện hiệu suất, hãy chia nhỏ các tệp xuất lớn thành các tập hợp nhỏ hơn. Ví dụ: chia nhỏ tệp xuất theo tháng thay vì xuất tất cả cùng một lúc. Một ví dụ khác là thêm ít thực thể hơn (chẳng hạn như người dùng và các thực thể đặc biệt như nhóm, phòng trò chuyện, v.v.) trong mỗi lần xuất.

  Ví dụ:

 • Xuất danh sách – truy xuất trạng thái của tất cả các lượt xuất liên quan đến một vấn đề.

 • Lấy dữ liệu xuất – truy xuất thông tin về dữ liệu xuất.

 • Tải tệp xuất xuống – tải tệp xuất xuống từ Google Cloud.

 • Xoá dữ liệu xuất – xoá các tệp xuất khỏi một vấn đề khi không còn cần đến các tệp đó.

Trước khi bắt đầu

Để thiết lập các thư viện và quy trình xác thực bắt buộc, hãy tiến hành quy trình bắt đầu nhanh cho ngôn ngữ lập trình của bạn.

Để sử dụng các tài nguyên của Vault, tài khoản phải có các đặc quyền bắt buộc đối với Vault và quyền truy cập vào nội dung. Để truy cập vào một vấn đề, tài khoản phải đã tạo vấn đề, chia sẻ vấn đề với họ hoặc có đặc quyền Xem tất cả các vấn đề.

Tạo tệp dữ liệu xuất từ Gmail

Ví dụ sau đây trình bày cách tạo tệp dữ liệu xuất từ Gmail. Yêu cầu này sẽ xuất tất cả tin nhắn trong Gmail và Hangouts phiên bản cũ đáp ứng các tiêu chí sau:

 • tin nhắn thuộc sở hữu của tài khoản email1email2.
 • không bao gồm thư nháp.
 • đã gửi tin nhắn tới ceo@solarmora.com.

Lưu ý: Những ví dụ này sử dụng hệ thống xuất dữ liệu cũ của Gmail. Để xuất bằng hệ thống xuất mới, trong MailExportOptions, hãy đặt useNewExport thành true.

Java

public Export createMailAccountHeldDataExports(Vault client, String matterId) {
 AccountInfo emailsToSearch = new AccountInfo().setEmails(ImmutableList.of("email1", "email2"));
 MailOptions mailQueryOptions = new MailOptions().setExportFormat("PST");
 String queryTerms = "to:ceo@solarmora.com";
 Query mailQuery =
   new Query()
     .setCorpus("MAIL")
     .setDataScope("HELD_DATA")
     .setSearchMethod("ACCOUNT")
     .setAccountInfo(emailsToSearch)
     .setTerms(queryTerms)
     .setMailOptions(mailQueryOptions);
 MailExportOptions mailExportOptions =
   new MailExportOptions()
     .setExportFormat("MBOX")
     .showConfidentialModeContent(true);
 Export wantedExport =
   new Export()
     .setMatterId(matterId)
     .setName("My first mail accounts export")
     .setQuery(mailQuery)
     .setExportOptions(new ExportOptions().setMailOptions(mailExportOptions));
 return client.matters().exports().create(matter, wantedExport).execute();
}

Python

def create_mail_account_held_data_export(service, matter_id):
 emails_to_search = ['email1', 'email2']
 mail_query_options = {'excludeDrafts': True}
 query_terms = 'to:ceo@solarmora.com'
 mail_query = {
   'corpus': 'MAIL',
   'dataScope': 'HELD_DATA',
   'searchMethod': 'ACCOUNT',
   'accountInfo': {
     'emails': emails_to_search
   },
   'terms': query_terms,
   'mailOptions': mail_query_options,
 }
 mail_export_options = {
   'exportFormat': 'MBOX',
   'showConfidentialModeContent': True
   }
 wanted_export = {
   'name': 'My first mail accounts export',
   'query': mail_query,
   'exportOptions': {
     'mailOptions': mail_export_options
 }
}
return service.matters().exports().create(
 matterId=matter_id, body=wanted_export).execute()

Tạo tệp xuất ra trên Drive

Ví dụ sau đây trình bày cách tạo tệp xuất trên Drive. Yêu cầu này sẽ xuất tất cả các tệp, bao gồm cả những tệp trong bộ nhớ dùng chung, đáp ứng các tiêu chí sau:

 • thuộc về đơn vị tổ chức đã chỉ định (thu được bằng SDK dành cho quản trị viên).
 • được tạo trong khoảng thời gian được chỉ định.

Java

public Export createDriveOuAllDataExport(Vault client, String matterId) {
 OrgUnitInfo ouToSearch = new OrgUnitInfo().setOrgUnitId("ou id retrieved from admin sdk");
 DriveOptions driveQueryOptions = new DriveOptions().setIncludeSharedDrives(true);
 Query driveQuery =
   new Query()
     .setCorpus("DRIVE")
     .setDataScope("ALL_DATA")
     .setSearchMethod("ORG_UNIT")
     .setOrgUnitInfo(ouToSearch)
     .setDriveOptions(driveQueryOptions)
     .setStartTime("2017-03-16T00:00:00Z")
     .setEndTime("2017-03-16T00:00:00Z")
     .setTimeZone("Etc/GMT+2");
 DriveExportOptions driveExportOptions = new DriveExportOptions().setIncludeAccessInfo(false);
 Export wantedExport =
   new Export()
     .setName("My first drive ou export")
     .setQuery(driveQuery)
     .setExportOptions(new ExportOptions().setDriveOptions(driveExportOptions));
 return client.matters().exports().create(matter, wantedExport).execute();
}

Python

def create_drive_ou_all_data_export(service, matter_id):
 ou_to_search = 'ou id retrieved from admin sdk'
 drive_query_options = {'includeSharedDrives': True}
 drive_query = {
  'corpus': 'DRIVE',
  'dataScope': 'ALL_DATA',
  'searchMethod': 'ORG_UNIT',
  'orgUnitInfo': {
    'org_unit_id': ou_to_search
  },
  'driveOptions': drive_query_options,
  'startTime': '2017-03-16T00:00:00Z',
  'endTime': '2017-09-23T00:00:00Z',
  'timeZone': 'Etc/GMT+2'
 }
 drive_export_options = {'includeAccessInfo': False}
 wanted_export = {
  'name': 'My first drive ou export',
  'query': drive_query,
  'exportOptions': {
    'driveOptions': drive_export_options
  }
 }
return service.matters().exports().create(
 matterId=matter_id, body=wanted_export).execute()

Tạo tệp dữ liệu xuất trong Meet

Ví dụ sau đây cho biết cách tạo tệp dữ liệu xuất trong Meet. Yêu cầu này sẽ xuất các tệp liên kết với tài khoản trong đơn vị tổ chức đã chỉ định mà có tên tệp tuân theo mẫu dùng cho các bản ghi trên Meet.

Python

def create_meet_export(service, matter_id, ou_to_search, export_name):
 export = {
  'name': export_name,
  'query': {
    'corpus': 'DRIVE',
    'dataScope': 'ALL_DATA',
    'searchMethod': 'ORG_UNIT',
    'terms': 'title:"...-...-... \\(....-..-.. at ..:.. *\\)"',
    'orgUnitInfo': {
      'orgUnitId': 'id:'+ou_to_search
    },
    'driveOptions': {
      'includeTeamDrives': True,
      'includeSharedDrives': True
    },
    'timeZone': 'Etc/GMT',
    'method': 'ORG_UNIT'
  },
  'exportOptions': {
    'driveOptions': {},
    'region': 'ANY'
  },
 }

 return service.matters().exports().create(
  matterId=matter_id, body=export).execute()

Xuất từ một truy vấn đã lưu

Ví dụ sau đây cho thấy cách xuất dữ liệu từ một truy vấn đã lưu.

Python

def create_mail_export_from_saved_query(service, matter_id, saved_query_id, export_name):
 export = {
  'name': export_name,
  'exportOptions': {
   'mailOptions': {
    'exportFormat': 'PST',
    'showConfidentialModeContent': True
   },
  'region': 'ANY'
  }
 }

 export['query'] = service.matters().savedQueries().get(
  savedQueryId=saved_query_id, matterId=matter_id).execute()['query']
 return service.matters().exports().create(
  matterId=matter_id, body=export).execute()

Liệt kê tệp dữ liệu xuất

Ví dụ sau đây trình bày cách truy xuất danh sách tệp dữ liệu xuất có liên quan đến một vấn đề.

Java

public class exports {
 public ListExportsResponse listExports(Vault client, String matterId) {
  return client.matters().exports().list(matterId).execute();
}

Python

def list_exports(service, matter_id):
 return service.matters().exports().list(matterId=matter_id).execute()

Xem thông tin về lệnh xuất

Ví dụ sau đây cho biết cách lấy thông tin về một lượt xuất dữ liệu cụ thể. Lưu ý: Để tải các tệp và thông báo đã xuất xuống, bạn cần sử dụng Cloud API (trong ví dụ tiếp theo).

Java

public Export getExportById(Vault client, String matterId, String exportId) {
 return client.matters().exports().get(matterId, exportId).execute();
}

Python

def get_export_by_id(service, matter_id, export_id):
 return service.matters().exports().get(
  matterId=matter_id, exportId=export_id).execute()

Tải tệp xuất xuống từ Google Cloud

Ví dụ sau đây cho thấy cách tải tất cả tệp xuất đã hoàn tất liên quan đến một vấn đề từ Google Cloud xuống. Yêu cầu này sử dụng các API của Vault và Cloud.

Lưu ý: Để tải một tệp dữ liệu xuất xuống, tài khoản cần có đặc quyền Quản lý tệp xuất và vấn đề được chia sẻ với họ.

Python

def download_exports(service, matter_id):
"""Google Cloud storage service is authenticated by running
`gcloud auth application-default login` and expects a billing enabled project
in ENV variable `GOOGLE_CLOUD_PROJECT` """
gcpClient = storage.Client()
matter_id = os.environ['MATTERID']
 for export in vaultService.matters().exports().list(
   matterId=matter_id).execute()['exports']:
  if 'cloudStorageSink' in export:
   directory = export['name']
   if not os.path.exists(directory):
    os.makedirs(directory)
   print(export['id'])
   for sinkFile in export['cloudStorageSink']['files']:
    filename = '%s/%s' % (directory, sinkFile['objectName'].split('/')[-1])
    objectURI = 'gs://%s/%s' % (sinkFile['bucketName'],
                  sinkFile['objectName'])
    print('get %s to %s' % (objectURI, filename))
    gcpClient.download_blob_to_file(objectURI, open(filename, 'wb+'))

Xoá tệp dữ liệu xuất

Ví dụ sau đây trình bày cách xoá một tệp dữ liệu xuất.

Java

public void deleteExportById(Vault client, String matterId, String exportId) {
  client.matters().exports().delete(matterId, exportId).execute();

Python

def delete_export_by_id(service, matter_id, export_id):
 return service.matters().exports().delete(
  matterId=matter_id, exportId=export_id).execute()

Để biết thông tin dành riêng cho từng ứng dụng về tính năng tìm kiếm và xuất, bao gồm cả giới hạn tìm kiếm, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng tính năng tìm kiếm và xuất của Vault.