Method: photos.batchGet

Lấy siêu dữ liệu của lô Photo đã chỉ định.

Lưu ý rằng nếu photos.batchGet không thành công thì tức là các trường quan trọng sẽ bị thiếu hoặc xảy ra lỗi xác thực. Ngay cả khi photos.batchGet thành công, các ảnh riêng lẻ trong lô có thể vẫn không thành công. Những lỗi này được chỉ định cho mỗi PhotoResponse.status trong BatchGetPhotosResponse.results. Hãy xem photo.get để biết các lỗi cụ thể có thể xảy ra cho mỗi ảnh.

Yêu cầu HTTP

GET https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photos:batchGet

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
photoIds[]

string

Bắt buộc. Mã nhận dạng của Photos. Đối với các yêu cầu HTTP GET, tham số truy vấn URL phải là photoIds=<id1>&photoIds=<id2>&....

view

enum (PhotoView)

Bắt buộc. Chỉ định xem có trả về URL tải xuống cho các byte ảnh trong Phản hồi của ảnh hay không.

languageCode

string

Không bắt buộc. Mã ngôn ngữ BCP-47, chẳng hạn như "en-US" hoặc "sr-Latn". Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier. Nếu languageCode không được chỉ định, thì lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của người dùng cho các dịch vụ của Google sẽ được sử dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Phản hồi cho việc nhận hàng loạt Photos.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "results": [
    {
      object (PhotoResponse)
    }
  ]
}
Các trường
results[]

object (PhotoResponse)

Danh sách kết quả cho từng Photo được yêu cầu, theo thứ tự giống như các yêu cầu trong photos.batchGet.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.