PhotoView

Chỉ định chế độ xem của Photo để đưa vào phản hồi.

Enum
BASIC Phản hồi của máy chủ không bao gồm URL tải xuống cho byte ảnh. Giá trị mặc định.
INCLUDE_DOWNLOAD_URL Phản hồi của máy chủ bao gồm URL tải xuống cho các byte ảnh.