Method: photo.get

Lấy siêu dữ liệu của Photo đã chỉ định.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

Yêu cầu HTTP

GET https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photo/{photoId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
photoId

string

Bắt buộc. Mã nhận dạng của Photo.

Tham số truy vấn

Các tham số
view

enum (PhotoView)

Bắt buộc. Chỉ định xem có trả về URL tải xuống cho các byte ảnh trong phản hồi Photo hay không.

languageCode

string

Mã ngôn ngữ BCP-47, chẳng hạn như "en-US" hoặc "sr-Latn". Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier. Nếu languageCode không được chỉ định, thì lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của người dùng cho các dịch vụ của Google sẽ được sử dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Photo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.