Method: presentations.get

Lấy phiên bản mới nhất của bản trình bày được chỉ định.

Yêu cầu HTTP

GET https://slides.googleapis.com/v1/presentations/{presentationId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
presentationId

string

Mã của bản trình bày cần truy xuất.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Presentation.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.