Other

Kolor

Reprezentuje kolor w przestrzeni kolorów RGBA. Ta reprezentacja została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu konwersji wyświetlania i reprezentacji kolorów w różnych językach ze względu na złożoność. Pola tej reprezentacji można na przykład łatwo przekazać do konstruktora java.awt.Color w języku Java, a także w prosty sposób udostępnić je w metodzie +colorWithRed:green:blue:alpha interfejsu UIColor w iOS oraz za pomocą niewielkiej pracy można je łatwo sformatować w ciągu CSS rgba() w JavaScript.

Na tej stronie referencyjnej nie ma informacji o bezwzględnej przestrzeni kolorów, która powinna być używana do interpretacji wartości RGB (np. sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 i BT.2020). Domyślnie aplikacje powinny zakładać przestrzeń kolorów sRGB.

Gdy trzeba określić równość kolorów, implementacje (o ile nie udokumentowano inaczej), traktuj 2 kolory jako równe, jeśli wszystkie ich wartości czerwonego, zielonego, niebieskiego i alfa różnią się maksymalnie 1e-5.

Przykład (Java):

 import com.google.type.Color;

 // ...
 public static java.awt.Color fromProto(Color protocolor) {
  float alpha = protocolor.hasAlpha()
    ? protocolor.getAlpha().getValue()
    : 1.0;

  return new java.awt.Color(
    protocolor.getRed(),
    protocolor.getGreen(),
    protocolor.getBlue(),
    alpha);
 }

 public static Color toProto(java.awt.Color color) {
  float red = (float) color.getRed();
  float green = (float) color.getGreen();
  float blue = (float) color.getBlue();
  float denominator = 255.0;
  Color.Builder resultBuilder =
    Color
      .newBuilder()
      .setRed(red / denominator)
      .setGreen(green / denominator)
      .setBlue(blue / denominator);
  int alpha = color.getAlpha();
  if (alpha != 255) {
   result.setAlpha(
     FloatValue
       .newBuilder()
       .setValue(((float) alpha) / denominator)
       .build());
  }
  return resultBuilder.build();
 }
 // ...

Przykład (iOS / Obj-C):

 // ...
 static UIColor* fromProto(Color* protocolor) {
  float red = [protocolor red];
  float green = [protocolor green];
  float blue = [protocolor blue];
  FloatValue* alpha_wrapper = [protocolor alpha];
  float alpha = 1.0;
  if (alpha_wrapper != nil) {
   alpha = [alpha_wrapper value];
  }
  return [UIColor colorWithRed:red green:green blue:blue alpha:alpha];
 }

 static Color* toProto(UIColor* color) {
   CGFloat red, green, blue, alpha;
   if (![color getRed:&red green:&green blue:&blue alpha:&alpha]) {
    return nil;
   }
   Color* result = [[Color alloc] init];
   [result setRed:red];
   [result setGreen:green];
   [result setBlue:blue];
   if (alpha <= 0.9999) {
    [result setAlpha:floatWrapperWithValue(alpha)];
   }
   [result autorelease];
   return result;
}
// ...

Przykład (JavaScript):

// ...

var protoToCssColor = function(rgbColor) {
  var redFrac = rgbColor.red || 0.0;
  var greenFrac = rgbColor.green || 0.0;
  var blueFrac = rgbColor.blue || 0.0;
  var red = Math.floor(redFrac * 255);
  var green = Math.floor(greenFrac * 255);
  var blue = Math.floor(blueFrac * 255);

  if (!('alpha' in rgbColor)) {
   return rgbToCssColor(red, green, blue);
  }

  var alphaFrac = rgbColor.alpha.value || 0.0;
  var rgbParams = [red, green, blue].join(',');
  return ['rgba(', rgbParams, ',', alphaFrac, ')'].join('');
};

var rgbToCssColor = function(red, green, blue) {
 var rgbNumber = new Number((red << 16) | (green << 8) | blue);
 var hexString = rgbNumber.toString(16);
 var missingZeros = 6 - hexString.length;
 var resultBuilder = ['#'];
 for (var i = 0; i < missingZeros; i++) {
   resultBuilder.push('0');
 }
 resultBuilder.push(hexString);
 return resultBuilder.join('');
};

// ...
Zapis JSON
{
 "red": number,
 "green": number,
 "blue": number,
 "alpha": number
}
Pola
red

number

Ilość czerwieni w kolorze jako wartość przedziału [0, 1].

green

number

Ilość zieleni w kolorze jako wartość przedziału [0–1].

blue

number

Ilość koloru niebieskiego jako wartość przedziału [0, 1].

alpha

number

Odsetek tego koloru, jaki ma zostać zastosowany do piksela. Oznacza to, że ostateczny kolor w pikselach jest określany przez równanie:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

Oznacza to, że wartość 1,0 odpowiada jednolitego koloru, a 0,0 – całkowicie przezroczystemu. Wykorzystuje komunikat otoki, a nie prostą wartość skalarną zmiennoprzecinkową, dzięki czemu można odróżnić wartość domyślną od wartości nieskonfigurowanej. Jeśli zostanie pominięty, obiekt koloru będzie renderowany jako jednolity kolor (tak jakby wartość alfa otrzymała jawną wartość 1,0).

ColorStyle

Wartość koloru.

Zapis JSON
{

 // Union field kind can be only one of the following:
 "rgbColor": {
  object (Color)
 },
 "themeColor": enum (ThemeColorType)
 // End of list of possible types for union field kind.
}
Pola
Pole sumy kind. Rodzaj wartości koloru. kind może mieć tylko jedną z tych wartości:
rgbColor

object (Color)

Kolor RGB. Wartość alpha w obiekcie Color ogólnie nie jest obsługiwana.

themeColor

enum (ThemeColorType)

Kolor motywu.

ThemeColorType

Typy kolorów motywu.

SpreadsheetProperties zawierają atrybut SpreadsheetTheme, który określa mapowanie tych typów kolorów motywu na konkretne kolory.

Wartości w polu enum
THEME_COLOR_TYPE_UNSPECIFIED Nieokreślony kolor motywu
TEXT Reprezentuje główny kolor tekstu
BACKGROUND Reprezentuje podstawowy kolor tła
ACCENT1 Reprezentuje pierwszy kolor uzupełniający
ACCENT2 Reprezentuje drugi kolor uzupełniający
ACCENT3 Reprezentuje trzeci kolor uzupełniający
ACCENT4 Oznacza czwarty kolor uzupełniający
ACCENT5 Reprezentuje piąty kolor uzupełniający
ACCENT6 Reprezentuje szósty kolor uzupełniający

HorizontalAlign

Wyrównanie tekstu w poziomie w komórce.

Wartości w polu enum
HORIZONTAL_ALIGN_UNSPECIFIED Nie określono wyrównania w poziomie. Nie używaj go.
LEFT Tekst zostanie wyrównany do lewej krawędzi komórki.
CENTER tekst zostanie wyrównany do środka komórki;
RIGHT tekst jest wyrównany do prawej strony komórki;

TextFormat

Format ciągu tekstu w komórce. Brak wartości oznacza, że pole nie zostało określone.

Zapis JSON
{
 "foregroundColor": {
  object (Color)
 },
 "foregroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },
 "fontFamily": string,
 "fontSize": integer,
 "bold": boolean,
 "italic": boolean,
 "strikethrough": boolean,
 "underline": boolean,
 "link": {
  object (Link)
 }
}
Pola
foregroundColor
(deprecated)

object (Color)

Kolor pierwszego planu tekstu. Wycofane: użyj właściwości foregroundColorStyle.

foregroundColorStyle

object (ColorStyle)

Kolor pierwszego planu tekstu. Jeśli pole foregroundColor również jest ustawione, to pole ma pierwszeństwo.

fontFamily

string

Rodzina czcionek.

fontSize

integer

Rozmiar czcionki.

bold

boolean

Prawda, jeśli tekst jest pogrubiony.

italic

boolean

Prawda, jeśli tekst jest napisany kursywą.

strikethrough

boolean

Prawda, jeśli tekst jest przekreślony.

underline

boolean

Prawda, jeśli tekst jest podkreślony.

DataSourceColumn

Kolumna w źródle danych.

Zapis JSON
{
 "reference": {
  object (DataSourceColumnReference)
 },
 "formula": string
}
Pola
reference

object (DataSourceColumnReference)

Odwołanie do kolumny.

formula

string

Formuła obliczonej kolumny.

DataSourceColumnReference

Unikalny identyfikator, który odwołuje się do kolumny źródła danych.

Zapis JSON
{
 "name": string
}
Pola
name

string

Wyświetlana nazwa kolumny. Powinien być niepowtarzalny w obrębie źródła danych.

DataExecutionStatus

Stan wykonania danych.

Tworzone jest wykonanie w celu zsynchronizowania obiektu źródła danych z najnowszymi danymi z DataSource. Zwykle jest uruchamiane w tle. Możesz sprawdzić jego state, aby określić, czy wykonanie zostało ukończone

Istnieje kilka scenariuszy, w których uruchamiane jest wykonanie kodu:

 • Adding a data source tworzy powiązany arkusz źródła danych oraz wykonuje wykonanie danych, aby zsynchronizować dane ze źródła danych z arkuszem.
 • Updating a data source tworzy wykonanie danych, aby w podobny sposób odświeżyć powiązany arkusz źródła danych.
 • Możesz wysłać refresh request, aby jawnie odświeżyć jeden lub wiele obiektów źródła danych.
Zapis JSON
{
 "state": enum (DataExecutionState),
 "errorCode": enum (DataExecutionErrorCode),
 "errorMessage": string,
 "lastRefreshTime": string
}
Pola
state

enum (DataExecutionState)

Stan wykonania danych.

errorCode

enum (DataExecutionErrorCode)

Kod błędu.

errorMessage

string

Komunikat o błędzie, który może być pusty.

lastRefreshTime

string (Timestamp format)

Pobiera czas ostatniego odświeżenia danych.

DataExecutionState

Lista stanów wykonania danych.

Wartości w polu enum
DATA_EXECUTION_STATE_UNSPECIFIED Wartość domyślna, nie używać.
NOT_STARTED Wykonywanie danych nie rozpoczęło się.
RUNNING Wykonywanie danych zostało rozpoczęte.
CANCELLING Anuluję wykonanie działania do danych.
SUCCEEDED Zakończono wykonywanie zapytania.
FAILED Wykonywanie danych zostało ukończone z błędami.

DataExecutionErrorCode

Wyliczenie kodu błędu wykonywania danych.

Wartości w polu enum
DATA_EXECUTION_ERROR_CODE_UNSPECIFIED Wartość domyślna, nie używać.
TIMED_OUT Przekroczono limit czasu wykonywania danych.
TOO_MANY_ROWS Wykonanie danych zwróci więcej wierszy niż wynosi limit.
TOO_MANY_COLUMNS Wykonanie danych zwróci więcej kolumn, niż wynosi limit.
TOO_MANY_CELLS Wykonanie danych zwróci więcej komórek niż wynosi limit.
ENGINE Odebrano błąd z backendu backendu (np. BigQuery). Szczegóły znajdziesz tutaj: errorMessage.
PARAMETER_INVALID Co najmniej jeden z podanych parametrów źródła danych jest nieprawidłowy.
UNSUPPORTED_DATA_TYPE Wykonanie danych zwróci nieobsługiwany typ danych.
DUPLICATE_COLUMN_NAMES Wykonanie zapytania zwróci zduplikowane nazwy kolumn lub aliasy.
INTERRUPTED Wykonywanie danych zostało przerwane. Odśwież później.
CONCURRENT_QUERY Trwa wykonywanie wykonywania danych i nie można go odświeżyć, dopóki się nie zakończy.
OTHER Inne błędy.
TOO_MANY_CHARS_PER_CELL Wykonanie zapytania zwraca wartości przekraczające maksymalną liczbę znaków dozwolonych w jednej komórce.
DATA_NOT_FOUND Nie znaleziono bazy danych, do której odwołuje się źródło danych. */
PERMISSION_DENIED Użytkownik nie ma dostępu do bazy danych, do której odwołuje się źródło danych.
MISSING_COLUMN_ALIAS Wykonanie danych zwróci kolumny z brakującymi aliasami.
OBJECT_NOT_FOUND Obiekt źródła danych nie istnieje.
OBJECT_IN_ERROR_STATE Obiekt źródła danych jest obecnie w stanie błędu. Aby wymusić odświeżenie, ustaw force w RefreshDataSourceRequest.
OBJECT_SPEC_INVALID Specyfikacja obiektu źródła danych jest nieprawidłowa.
DATA_EXECUTION_CANCELLED Wykonanie zapytania dotyczącego danych zostało anulowane.

ExtendedValue

Rodzaje wartości, które może zawierać komórka w arkuszu kalkulacyjnym.

Zapis JSON
{

 // Union field value can be only one of the following:
 "numberValue": number,
 "stringValue": string,
 "boolValue": boolean,
 "formulaValue": string,
 "errorValue": {
  object (ErrorValue)
 }
 // End of list of possible types for union field value.
}
Pola
Pole sumy value. Typ wartości w komórce. Jeśli nie ustawisz żadnego pola, komórka nie będzie zawierać danych. value może mieć tylko jedną z tych wartości:
numberValue

number

Reprezentuje wartość podwójnej precyzji. Uwaga: daty, godziny i daty są podawane w formacie SERIAL_NUMBER jako podwójne.

stringValue

string

Reprezentuje wartość w postaci ciągu znaków. Apostrofy wiodące nie są uwzględniane. Jeśli na przykład użytkownik wpisze w interfejsie '123, będzie to przedstawione jako stringValue o wartości "123".

boolValue

boolean

Reprezentuje wartość logiczną.

formulaValue

string

Reprezentuje formułę.

errorValue

object (ErrorValue)

Oznacza błąd. To pole jest tylko do odczytu.

ErrorValue

Błąd w komórce.

Zapis JSON
{
 "type": enum (ErrorType),
 "message": string
}
Pola
type

enum (ErrorType)

typ błędu.

message

string

komunikat z dodatkowymi informacjami o błędzie (w języku arkusza kalkulacyjnego).

ErrorType

typ błędu.

Wartości w polu enum
ERROR_TYPE_UNSPECIFIED Domyślny typ błędu, nie używaj go.
ERROR Odpowiada to błądowi #ERROR!.
NULL_VALUE Odpowiada to błądowi #NULL!.
DIVIDE_BY_ZERO Odpowiada to błądowi #DIV/0.
VALUE Odpowiada to błądowi #VALUE!.
REF Odpowiada to błądowi #REF!.
NAME Odpowiada to błądowi #NAME?.
NUM Odpowiada to błądowi #NUM!.
N_A Odpowiada to błądowi #N/A.
LOADING Odpowiada stanowi Loading....

BooleanCondition

Warunek, którego wartość może przynosić wartość prawda lub fałsz. Parametry logiczne są używane przez formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych i kryteria w filtrach.

Zapis JSON
{
 "type": enum (ConditionType),
 "values": [
  {
   object (ConditionValue)
  }
 ]
}
Pola
type

enum (ConditionType)

Typ warunku.

values[]

object (ConditionValue)

Wartości warunku. Liczba obsługiwanych wartości zależy od condition type. Niektóre obsługują wartości zerowe, inne 1 lub 2 wartości, a ConditionType.ONE_OF_LIST obsługuje dowolną liczbę wartości.

ConditionType

Typ warunku.

Wartości w polu enum
CONDITION_TYPE_UNSPECIFIED Wartość domyślna, nie używać.
NUMBER_GREATER Wartość komórki musi być większa od wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
NUMBER_GREATER_THAN_EQ Wartość komórki musi być równa wartości warunku lub od niej większa. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
NUMBER_LESS Wartość komórki musi być mniejsza od wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
NUMBER_LESS_THAN_EQ Wartość komórki nie może być większa od wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
NUMBER_EQ Wartość komórki musi być równa wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego parametru ConditionValue na potrzeby weryfikacji danych, formatowania warunkowego i filtrów dotyczących obiektów niebędących źródłem danych oraz co najmniej 1 elementu ConditionValue w przypadku filtrów obiektów źródła danych.
NUMBER_NOT_EQ Wartość komórki nie może być równa wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego parametru ConditionValue na potrzeby weryfikacji danych, formatowania warunkowego i filtrów dotyczących obiektów niebędących źródłem danych oraz co najmniej 1 elementu ConditionValue w przypadku filtrów obiektów źródła danych.
NUMBER_BETWEEN Wartość komórki musi znajdować się między 2 wartościami warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga dokładnie 2 elementów ConditionValues.
NUMBER_NOT_BETWEEN Wartość komórki nie może znajdować się między 2 wartościami warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga dokładnie 2 elementów ConditionValues.
TEXT_CONTAINS Wartość komórki musi zawierać wartość warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
TEXT_NOT_CONTAINS Wartość komórki nie może zawierać wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
TEXT_STARTS_WITH Wartość komórki musi zaczynać się od wartości warunku. Obsługiwane przez formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
TEXT_ENDS_WITH Wartość komórki musi kończyć się wartością warunku. Obsługiwane przez formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego ConditionValue.
TEXT_EQ Wartość komórki musi być dokładnie taka sama jak wartość warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego parametru ConditionValue na potrzeby weryfikacji danych, formatowania warunkowego i filtrów dotyczących obiektów niebędących źródłem danych oraz co najmniej 1 elementu ConditionValue w przypadku filtrów obiektów źródła danych.
TEXT_IS_EMAIL Wartość komórki musi być prawidłowym adresem e-mail. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Nie wymaga ConditionValues.
TEXT_IS_URL Wartość komórki musi być prawidłowym adresem URL. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Nie wymaga ConditionValues.
DATE_EQ Wartość komórki musi być taka sama jak data warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego parametru ConditionValue na potrzeby weryfikacji danych, formatowania warunkowego i filtrów dotyczących obiektów niebędących źródłem danych oraz co najmniej 1 elementu ConditionValue w przypadku filtrów obiektów źródła danych.
DATE_BEFORE Wartość komórki musi być wcześniejsza niż data wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego typu ConditionValue, który może być wartością relative date.
DATE_AFTER Wartość komórki musi być późniejsza niż data wartości warunku. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Wymaga jednego typu ConditionValue, który może być wartością relative date.
DATE_ON_OR_BEFORE Wartość komórki nie może być wcześniejsza niż data wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Wymaga jednego typu ConditionValue, który może być wartością relative date.
DATE_ON_OR_AFTER Wartość komórki nie może być wcześniejsza niż data wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Wymaga jednego typu ConditionValue, który może być wartością relative date.
DATE_BETWEEN Wartość komórki musi znajdować się między datami dwóch wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Wymaga dokładnie 2 elementów ConditionValues.
DATE_NOT_BETWEEN Wartość komórki nie może wykraczać poza daty dwóch wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Wymaga dokładnie 2 elementów ConditionValues.
DATE_IS_VALID Wartość komórki musi być datą. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Nie wymaga ConditionValues.
ONE_OF_RANGE Wartość komórki musi znajdować się w siatce w zakresie wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Wymaga pojedynczego parametru ConditionValue, a wartość musi być prawidłowym zakresem w notacji A1.
ONE_OF_LIST Wartość komórki musi się znajdować na liście wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Obsługuje dowolną liczbę właściwości condition values, po jednej na element na liście. W wartościach nie można stosować formuł.
BLANK Wartość komórki musi być pusta. Obsługiwane przez formatowanie warunkowe i filtry. Nie wymaga ConditionValues.
NOT_BLANK Wartość komórki nie może być pusta. Obsługiwane przez formatowanie warunkowe i filtry. Nie wymaga ConditionValues.
CUSTOM_FORMULA Formuła warunku musi mieć wartość prawda. Funkcja ta jest obsługiwana przez sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i filtry. Nieobsługiwane przez filtry arkuszy źródła danych. Wymaga jednego ConditionValue.
BOOLEAN Wartość komórki musi mieć wartość TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz) lub znajdować się na liście wartości warunku. Obsługiwane przez sprawdzanie poprawności danych. Renderuje jako pole wyboru w komórce. Obsługuje 0, 1 lub 2 ConditionValues. Brak wartości oznacza, że komórka musi mieć wartość TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz). Wartość TRUE (PRAWDA) renderuje się jako zaznaczona, a wartość FALSE (FAŁSZ) jako odznaczona. Jedna wartość wskazuje, że komórka, która zawiera tę wartość, jest wyrenderowana jako zaznaczona. Jeśli jest pusta, ta komórka jest odznaczona. Dwie wartości wskazują, że komórka zawierająca pierwszą wartość będzie wyrenderowana jako zaznaczona, a jeśli druga wartość będzie zawierać drugą, zostanie odznaczona. Na przykład ["Tak", "Nie"] oznacza, że komórka wyrenderuje zaznaczone pole, jeśli ma wartość „Tak”, i pole odznaczone, jeśli ma wartość „Nie”.
TEXT_NOT_EQ Wartość komórki nie może dokładnie odpowiadać wartości warunku. Obsługiwane przez filtry obiektów źródła danych. Wymaga co najmniej 1 elementu ConditionValue.
DATE_NOT_EQ Wartość komórki nie może dokładnie odpowiadać wartości warunku. Obsługiwane przez filtry obiektów źródła danych. Wymaga co najmniej 1 elementu ConditionValue.
FILTER_EXPRESSION Wartość komórki musi być zgodna z określonym wzorcem. Wymaga jednego ConditionValue.

ConditionValue

Wartość warunku.

Zapis JSON
{

 // Union field value can be only one of the following:
 "relativeDate": enum (RelativeDate),
 "userEnteredValue": string
 // End of list of possible types for union field value.
}
Pola
Pole sumy value. Musisz ustawić dokładnie jedną wartość warunku. value może mieć tylko jedną z tych wartości:
relativeDate

enum (RelativeDate)

Data względna (na podstawie bieżącej daty). Obowiązuje tylko wtedy, gdy type to DATE_BEFORE, DATE_AFTER, DATE_ON_OR_BEFORE lub DATE_ON_OR_AFTER.

Sprawdzanie poprawności danych nie obsługuje dat względnych. Są one obsługiwane tylko w przypadku formatowania warunkowego i filtrów warunkowych.

userEnteredValue

string

Wartość, na podstawie której określony jest warunek. Wartość jest analizowana tak, jakby użytkownik wpisał tekst do komórki. Formuły są obsługiwane (muszą się zaczynać od = lub „+”).

RelativeDate

Określa sposób oceny warunku daty.

Wartości w polu enum
RELATIVE_DATE_UNSPECIFIED Wartość domyślna, nie używać.
PAST_YEAR Wartość to rok wcześniej niż dzisiaj.
PAST_MONTH Wartość to miesiąc przed dzisiejszą datą.
PAST_WEEK Wartość to tydzień przed dzisiejszą datą.
YESTERDAY Wartość to wczoraj.
TODAY Wartość to bieżąca wartość.
TOMORROW Wartość to jutro.

GridRange

Zakres w arkuszu. Wszystkie indeksy są liczone od zera. Indeksy są w połowie otwarte, tzn. indeks początkowy jest włącznie, a indeks końcowy jest wyłączny – [startIndex, endIndex). Brakujące indeksy wskazują, że zakres po tej stronie jest nieograniczony.

Jeśli np. "Sheet1" to identyfikator arkusza 123456, to:

Sheet1!A1:A1 == sheetId: 123456, startRowIndex: 0, endRowIndex: 1, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 1

Sheet1!A3:B4 == sheetId: 123456, startRowIndex: 2, endRowIndex: 4, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 2

Sheet1!A:B == sheetId: 123456, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 2

Sheet1!A5:B == sheetId: 123456, startRowIndex: 4, startColumnIndex: 0, endColumnIndex: 2

Sheet1 == sheetId: 123456

Wartość indeksu początkowego musi być zawsze mniejsza od indeksu końcowego lub jej równa. Jeśli indeks początkowy jest taki sam jak indeks końcowy, zakres jest pusty. Puste zakresy zwykle nie mają znaczenia i zwykle są renderowane w interfejsie jako #REF!.

Zapis JSON
{
 "sheetId": integer,
 "startRowIndex": integer,
 "endRowIndex": integer,
 "startColumnIndex": integer,
 "endColumnIndex": integer
}
Pola
sheetId

integer

Arkusz, na którym znajduje się ten zakres.

startRowIndex

integer

Wiersz początkowy (włącznie z tym zakresem) zakresu. Jeśli nie jest ograniczony, nie jest ustawiony.

endRowIndex

integer

Wiersz końcowy (wyłącznie) zakresu lub nieustawiony, jeśli jest nieograniczony.

startColumnIndex

integer

Kolumna początkowa zakresu (włącznie z tym zakresem) lub nieustawiona, jeśli jest nieograniczona.

endColumnIndex

integer

Kolumna końcowa zakresu (wyłączona) lub nieustawiona, jeśli jest nieograniczona.

SortOrder

kolejność sortowania.

Wartości w polu enum
SORT_ORDER_UNSPECIFIED Wartość domyślna – nie używaj jej.
ASCENDING Sortuj rosnąco.
DESCENDING Sortuj malejąco.

FilterSpec

Kryteria filtrowania powiązane z konkretną kolumną.

Zapis JSON
{
 "filterCriteria": {
  object (FilterCriteria)
 },

 // Union field reference can be only one of the following:
 "columnIndex": integer,
 "dataSourceColumnReference": {
  object (DataSourceColumnReference)
 }
 // End of list of possible types for union field reference.
}
Pola
filterCriteria

object (FilterCriteria)

Kryteria kolumny.

Pole sumy reference. Odwołanie do filtrowanej kolumny. reference może mieć tylko jedną z tych wartości:
columnIndex

integer

Indeks kolumny liczony od zera.

dataSourceColumnReference

object (DataSourceColumnReference)

Odwołanie do kolumny źródła danych.

FilterCriteria

Kryteria wyświetlania/ukrywania wierszy w widoku filtra lub filtra.

Zapis JSON
{
 "hiddenValues": [
  string
 ],
 "condition": {
  object (BooleanCondition)
 },
 "visibleBackgroundColor": {
  object (Color)
 },
 "visibleBackgroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },
 "visibleForegroundColor": {
  object (Color)
 },
 "visibleForegroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 }
}
Pola
hiddenValues[]

string

Wartości, które powinny być ukryte.

condition

object (BooleanCondition)

Warunek, który musi zostać spełniony, aby wartości zostały wyświetlone. (Nie zastępuje to elementu hiddenValues – jeśli wartość jest podana, nadal będzie ukryta).

visibleBackgroundColor
(deprecated)

object (Color)

Kolor wypełnienia tła, według którego chcesz filtrować. Wyświetlane są tylko komórki z tym kolorem wypełnienia. Wzajemnie w: visibleForegroundColor. Wycofane: użyj właściwości visibleBackgroundColorStyle.

visibleBackgroundColorStyle

object (ColorStyle)

Kolor wypełnienia tła, według którego chcesz filtrować. Wyświetlane są tylko komórki z tym kolorem wypełnienia. To pole wzajemnie się wyklucza z visibleForegroundColor i musi być ustawione na kolor typu RGB. Jeśli pole visibleBackgroundColor również jest ustawione, to pole ma pierwszeństwo.

visibleForegroundColor
(deprecated)

object (Color)

Kolor pierwszego planu, według którego chcesz filtrować. Wyświetlane są tylko komórki z tym kolorem. Wzajemnie w: visibleBackgroundColor. Wycofane: użyj właściwości visibleForegroundColorStyle.

visibleForegroundColorStyle

object (ColorStyle)

Kolor pierwszego planu, według którego chcesz filtrować. Wyświetlane są tylko komórki z tym kolorem. To pole wzajemnie się wyklucza z visibleBackgroundColor i musi być ustawione na kolor typu RGB. Jeśli pole visibleForegroundColor również jest ustawione, to pole ma pierwszeństwo.

SortSpec

Porządek sortowania powiązany z określoną kolumną lub wierszem.

Zapis JSON
{
 "sortOrder": enum (SortOrder),
 "foregroundColor": {
  object (Color)
 },
 "foregroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },
 "backgroundColor": {
  object (Color)
 },
 "backgroundColorStyle": {
  object (ColorStyle)
 },

 // Union field reference can be only one of the following:
 "dimensionIndex": integer,
 "dataSourceColumnReference": {
  object (DataSourceColumnReference)
 }
 // End of list of possible types for union field reference.
}
Pola
sortOrder

enum (SortOrder)

Dane dotyczące kolejności powinny zostać posortowane.

foregroundColor
(deprecated)

object (Color)

Kolor pierwszego planu, według którego następuje sortowanie. Komórki z tym kolorem są sortowane na górę. Wzajemnie w: backgroundColor. Wycofane: użyj właściwości foregroundColorStyle.

foregroundColorStyle

object (ColorStyle)

Kolor pierwszego planu, według którego następuje sortowanie. Komórki z tym kolorem są sortowane na górę. Wzajemnie wyklucza się z backgroundColor i musi być kolorem typu RGB. Jeśli pole foregroundColor również jest ustawione, to pole ma pierwszeństwo.

backgroundColor
(deprecated)

object (Color)

Kolor wypełnienia tła, według którego następuje sortowanie. Komórki z tym kolorem wypełnienia są sortowane na górze. Wzajemnie w: foregroundColor. Wycofane: użyj właściwości backgroundColorStyle.

backgroundColorStyle

object (ColorStyle)

Kolor wypełnienia tła, według którego następuje sortowanie. Komórki z tym kolorem wypełnienia są sortowane na górze. Wzajemnie wyklucza się z foregroundColor i musi być kolorem typu RGB. Jeśli pole backgroundColor również jest ustawione, to pole ma pierwszeństwo.

Pole sumy reference. Odniesienie do posortowanego wymiaru. reference może mieć tylko jedną z tych wartości:
dimensionIndex

integer

Wymiar, do którego należy zastosować sortowanie.

dataSourceColumnReference

object (DataSourceColumnReference)

Odwołanie do kolumny źródła danych.

EmbeddedObjectPosition

Pozycja umieszczonego obiektu, np. wykresu.

Zapis JSON
{

 // Union field location can be only one of the following:
 "sheetId": integer,
 "overlayPosition": {
  object (OverlayPosition)
 },
 "newSheet": boolean
 // End of list of possible types for union field location.
}
Pola
Pole sumy location. Lokalizacja obiektu. Musisz ustawić dokładnie jedną wartość. location może mieć tylko jedną z tych wartości:
sheetId

integer

Ten arkusz znajduje się w tym arkuszu. Ustaw tylko wtedy, gdy osadzony obiekt znajduje się w osobnym arkuszu. Wartość nie może być liczbą ujemną.

overlayPosition

object (OverlayPosition)

Pozycja, w której obiekt jest nakładany na siatkę.

newSheet

boolean

Jeśli ma wartość true (prawda), osadzony obiekt zostanie umieszczony w nowym arkuszu, którego identyfikator zostanie wybrany za Ciebie. Używana tylko podczas pisania.

OverlayPosition

Lokalizacja obiektu nałożonego na siatkę.

Zapis JSON
{
 "anchorCell": {
  object (GridCoordinate)
 },
 "offsetXPixels": integer,
 "offsetYPixels": integer,
 "widthPixels": integer,
 "heightPixels": integer
}
Pola
anchorCell

object (GridCoordinate)

Komórka, do której obiekt jest zakotwiczony.

offsetXPixels

integer

Przesunięcie w poziomie od komórki zakotwiczonej (w pikselach).

offsetYPixels

integer

Przesunięcie obiektu w pionie (w pikselach) od komórki zakotwiczenia.

widthPixels

integer

Szerokość obiektu w pikselach. Domyślna wartość to 600.

heightPixels

integer

Wysokość obiektu w pikselach. Domyślna wartość to 371.

GridCoordinate

Współrzędna w arkuszu. Wszystkie indeksy są liczone od zera.

Zapis JSON
{
 "sheetId": integer,
 "rowIndex": integer,
 "columnIndex": integer
}
Pola
sheetId

integer

Arkusz, w którym znajduje się ta współrzędna.

rowIndex

integer

Indeks wiersza współrzędnych.

columnIndex

integer

Indeks kolumny współrzędnych.