Giản đồ CameraEventImage

Nest Cam (cũ) Nest Hub Max Nest Doorbell (cũ) 

sdm.devices.traits.CameraEventImage

Trait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ tạo hình ảnh từ các sự kiện.

Trường

Không có trường nào cho trait này.

Lệnh

GenerateImage

Cung cấp một URL để tải hình ảnh máy ảnh xuống.

Lệnh này hỗ trợ các sự kiện sau:

Loại Phần tử Nội dung mô tả
Sự kiện Sự kiện Chuyển động của trait CameraMotion Camera đã phát hiện thấy chuyển động.
Sự kiện Sự kiện Person của đặc điểm CameraPerson Camera đã phát hiện thấy một người.
Sự kiện Sự kiện Sound (Âm thanh) của trait CameraAudio Camera đã phát hiện thấy âm thanh.
Sự kiện Sự kiện Chime của đặc điểm DoorbellChime Đã nhấn chuông cửa.
Sử dụng eventId từ một sự kiện được hỗ trợ trong yêu cầu lệnh để nhận URL tải xuống cho hình ảnh máy ảnh liên quan đến sự kiện đó.

Yêu cầu và phản hồi GenerateImage

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraEventImage.GenerateImage",
 "params" : {
  "eventId" : "8NYaH5PZ6kftObq1UK3k6qfOcC..."
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "url" : "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "token" : "g.0.eventToken"
 }
}

Trường yêu cầu GenerateImage

Trường Nội dung mô tả Loại dữ liệu
eventId Mã của sự kiện để yêu cầu một hình ảnh máy ảnh có liên quan. string
Ví dụ: "8NYaH5PZ6kftObq1UK3k6qfOcC..."

Trường phản hồi GenerateImage

Trường Nội dung mô tả Loại dữ liệu
url URL để tải hình ảnh máy ảnh xuống. string
Ví dụ: "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1..."
token Mã thông báo để sử dụng trong tiêu đề Uỷ quyền HTTP khi tải hình ảnh xuống. string
Ví dụ: "g.0.eventToken"

Tải hình ảnh máy ảnh xuống

Thực hiện lệnh gọi GET đến url từ phản hồi lệnh GenerateImage , sử dụng token trong tiêu đề Uỷ quyền HTTP với Quyền uỷ quyền cơ bản để tải hình ảnh máy ảnh xuống:

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...

Sử dụng tham số truy vấn width hoặc height để tuỳ chỉnh độ phân giải của hình ảnh đã tải xuống. Bạn chỉ cần chỉ định một trong các tham số này. Thông số còn lại sẽ được tự động điều chỉnh theo tỷ lệ khung hình của máy ảnh.

Ví dụ: nếu tỷ lệ khung hình của máy ảnh là 4:3, thì để tải hình ảnh máy ảnh có độ phân giải 480 x 360 xuống, hãy chỉ định chiều rộng hoặc chiều cao:

Chiều rộng

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?width=480

Chiều cao

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?height=360

Có các quy định hạn chế khác đối với URL tải xuống:

 • Nếu bạn cung cấp cả hai tham số trong URL, thì width sẽ được sử dụng và height sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu không có tham số nào được cung cấp trong URL, thì giá trị mặc định là 480 sẽ được chọn cho width.

Hãy xem mục CameraImage để biết thông tin về các thuộc tính hình ảnh.

Lỗi

Liên quan đến đặc điểm này, có thể trả về(các) mã lỗi sau đây:

Thông báo lỗi RPC Khắc phục sự cố
Không tải được hình ảnh trong máy ảnh xuống nữa. DEADLINE_EXCEEDED Hình ảnh sự kiện sẽ hết hạn sau 30 giây kể từ khi sự kiện được xuất bản. Hãy nhớ tải hình ảnh xuống trước khi hết hạn.
Mã sự kiện không thuộc về máy ảnh. FAILED_PRECONDITION Sử dụng đúng eventID do sự kiện máy ảnh trả về.

Hãy xem Tài liệu tham khảo về mã lỗi API để biết danh sách đầy đủ các mã lỗi API.