Giản đồ CameraAudio

Nest Cam (cũ) Nest Hub Max Nest Doorbell (cũ) 

sdm.devices.traits.CameraSound

Trait này thuộc về mọi thiết bị hỗ trợ sự kiện phát hiện âm thanh.

Trường

Không có trường nào cho trait này.

Lệnh

Không có lệnh nào cho trait này.

Sự kiện

Âm thanh

Camera đã phát hiện thấy âm thanh.

Sự kiện âm thanh

Dung lượng

{
  "eventId" : "0b0f23f4-9bab-450c-be75-cea2a5616216",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraSound.Sound" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "gpCTMn9-oxfMhHqbyG-lgXlj_g..." } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }

Trường sự kiện âm thanh

Trường Nội dung mô tả Loại dữ liệu
eventSessionId Mã nhận dạng được cấp cho các sự kiện xảy ra trong một phiên hoạt động duy nhất của các sự kiện liên quan. Có thể được dùng để hợp nhất các sự kiện. string
Ví dụ: "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
eventId Mã liên kết với sự kiện.

Hãy sử dụng lệnh này với lệnhGenerateImage (Tạo hình ảnh) để tải hình ảnh máy ảnh liên quan đến sự kiện này xuống.

string
Ví dụ: "gpCTMn9-oxfMhHqbyG-lgXlj_g..."

Trường tải trọng sự kiện

Trường Nội dung mô tả Loại dữ liệu
eventId Giá trị nhận dạng duy nhất của sự kiện. string
Ví dụ: "0b0f23f4-9bab-450c-be75-cea2a5616216"
timestamp Thời gian xảy ra sự kiện. string
Ví dụ: "2019-01-01T00:00:01Z"
resourceUpdate Một đối tượng cung cấp thông tin chi tiết về việc cập nhật tài nguyên. object
userId Giá trị nhận dạng duy nhất, bị làm rối mã nguồn đại diện cho người dùng. string
Ví dụ: "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi"
resourceGroup Một đối tượng cho biết những tài nguyên có thể có nội dung cập nhật tương tự đối với sự kiện này. Tài nguyên của chính sự kiện đó (từ đối tượng resourceUpdate) sẽ luôn xuất hiện trong đối tượng này. object

Hãy xem phần Sự kiện để biết thêm thông tin về các loại sự kiện khác nhau và cách hoạt động của các sự kiện đó.

Lỗi

Liên quan đến đặc điểm này, có thể trả về(các) mã lỗi sau đây:

Thông báo lỗi RPC Khắc phục sự cố
Không tải được hình ảnh trong máy ảnh xuống nữa. DEADLINE_EXCEEDED Hình ảnh sự kiện sẽ hết hạn sau 30 giây kể từ khi sự kiện được xuất bản. Hãy nhớ tải hình ảnh xuống trước khi hết hạn.
Mã sự kiện không thuộc về máy ảnh. FAILED_PRECONDITION Sử dụng đúng eventID do sự kiện máy ảnh trả về.

Hãy xem Tài liệu tham khảo về mã lỗi API để biết danh sách đầy đủ các mã lỗi API.