Máy ảnh (cũ)

Nest Cam

Tất cả các Nest Cam cũ đều được hỗ trợ trong API Quản lý thiết bị thông minh (SDM):

 1. Google Nest Cam trong nhà
 2. Google Nest Cam Outdoor
 3. Google Nest Cam IQ trong nhà
 4. Google Nest Cam IQ ngoài trời

Các thiết bị sau đây trả về một loại thiết bị là CAMERA:

sdm.devices.types.CAMERA

Google Nest Doorbell (cũ)Google Nest Hub Max cũng hoạt động như camera và có các đặc điểm tương tự, mặc dù chúng trả về các loại thiết bị là DOORBELL và DISPLAY tương ứng.

Bạn có thể dùng Google Nest Cam Indoor và Google Nest Cam Outdoor trong ứng dụng Nest hoặc ứng dụng Google Home, nhưng không thể dùng cả hai cùng một lúc. Khi ở trên ứng dụng Nest, camera sẽ hỗ trợ RTSP. Khi ở trên ứng dụng Google Home, camera sẽ hỗ trợ WebRTC. Trường supportedProtocols của thuộc tínhCameraLiveStream cho biết định dạng được hỗ trợ. Hãy xem bài viết hỗ trợ Di chuyển thiết bị sang ứng dụng Google Home để biết thêm thông tin giải thích.

Vui lòng xem hướng dẫn về thiết bị DoorbellDisplay (Màn hình) để biết thêm thông tin về các tính năng dành riêng cho các loại thiết bị đó.

Đặc điểm

Tài liệu tham khảo

Các đặc điểm, lệnh hoặc sự kiện sau đây có liên quan đến thiết bị này:

Đặc điểmNội dung mô tảLệnhSự kiện
CameraEventImageĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ việc tạo hình ảnh từ sự kiện.GenerateImage
CameraImageĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ tính năng chụp ảnh.
CameraLiveStreamĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ tính năng phát trực tiếp.GenerateRtspStream
ExtendRtspStream
StopRtspStream
GenerateWebRtcStream
ExtendWebRtcStream
StopWebRtcStream
CameraMotionTrait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện chuyển động.Chuyển động
CameraPersonĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện người.Person (Người)
CameraSoundĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện âm thanh.Âm thanh
Thông tinĐặc điểm này thuộc về mọi thiết bị có thông tin liên quan đến thiết bị.

JSON

Việc không có trait trong phản hồi GET cho biết rằng trait hoặc tính năng đó hiện không dùng được cho thiết bị. Hãy xem phần Loại thiết bị để biết thêm thông tin.

{
 "type" : "sdm.devices.types.CAMERA",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraEventImage" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  },
  "sdm.devices.traits.CameraLiveStream" : {
   "maxVideoResolution" : {
    "width" : 640,
    "height" : 480
   },
   "videoCodecs" : ["H264"],
   "audioCodecs" : ["AAC"],
   "supportedProtocols" : ["WEB_RTC"]
  },
  "sdm.devices.traits.CameraMotion" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraPerson" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraSound" : {},
  "sdm.devices.traits.Info" : {
   "customName" : "My device"
  }
 }
}

Xử lý các sự kiện trên camera

Các sự kiện sau đây có thể được kích hoạt từ một loại thiết bị CAMERA hoặc DOORBELL hoặc MÀN HÌNH có camera, chẳng hạn như Google Nest Doorbell (cũ) hoặc Google Nest Hub Max:

Loại Phần tử Nội dung mô tả
Sự kiện Sự kiện Motion của trait CameraMotion Camera đã phát hiện thấy chuyển động.
Sự kiện Sự kiện Person của trait CameraPerson Camera đã phát hiện thấy một người.
Sự kiện Sự kiện Âm thanh của trait CameraAudio Camera đã phát hiện thấy âm thanh.
Ví dụ: ở trường hợp này, camera phát hiện thấy chuyển động:

Dung lượng

{
 "eventId" : "410f5401-899b-437e-9571-90c48140824f",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraMotion.Motion" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "_xpmVEpdSGooct2VRBetrB5_zv...", } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }
Tải trọng của sự kiện này chứa một eventId có thể dùng được bằng lệnh GenerateImage (Tạo hình ảnh). Lệnh này trả về một URL tải xuống cho hình ảnh máy ảnh liên quan đến sự kiện:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraEventImage.GenerateImage",
 "params" : {
  "eventId" : "zJiExvKeyVYYUhNK7Bdpq928y7..."
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "url" : "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "token" : "g.0.eventToken"
 }
}

Tải hình ảnh máy ảnh xuống

Thực hiện lệnh gọi GET đến url từ phản hồi lệnh GenerateImage (Tạo hình ảnh), bằng cách sử dụng token trong tiêu đề Uỷ quyền HTTP có quyền uỷ quyền Cơ bản để tải hình ảnh máy ảnh xuống:

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...

Sử dụng các tham số truy vấn width hoặc height để tuỳ chỉnh độ phân giải của hình ảnh đã tải xuống. Bạn chỉ cần chỉ định một trong các tham số này. Tham số còn lại được tự động điều chỉnh theo tỷ lệ khung hình của máy ảnh.

Ví dụ: nếu tỷ lệ khung hình của máy ảnh là 4:3, để tải hình ảnh máy ảnh có độ phân giải 480 x 360, hãy chỉ định chiều rộng hoặc chiều cao:

Chiều rộng

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?width=480

Chiều cao

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?height=360

Có các quy định hạn chế khác đối với URL tải xuống:

 • Nếu bạn cung cấp cả hai tham số trong URL, thì width sẽ được dùng và height sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu bạn không cung cấp tham số nào trong URL, thì giá trị mặc định là 480 sẽ được chọn cho width.

Hãy xem đặc điểm CameraImage để biết thông tin về các thuộc tính hình ảnh.

Truy cập vào một sự kiện phát trực tiếp

Bạn có thể truy cập vào sự kiện phát trực tiếp từ camera. Các định dạng luồng sau được hỗ trợ trên thiết bị này:

 • RTSP
 • WebRTC

Để biết danh sách đầy đủ các máy ảnh và định dạng luồng được hỗ trợ, hãy xem bài viết Các thiết bị được hỗ trợ.

Để truy cập vào một sự kiện phát trực tiếp, hãy sử dụng lệnh GenerateFormatStream thích hợp của tính năng CameraLiveStream.

WebRTC


Đối với một luồng WebRTC, hãy gửi một offerSdp trong lệnh GenerateWebRtcStream của trait CameraLiveStream để nhận answerSdp:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateWebRtcStream",
 "params" : {
  "offerSdp" : "offerSdp"
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "answerSdp" : "answerSdp",
  "expiresAt" : "2020-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

Bạn nên dùng Mẫu ứng dụng web để tìm hiểu cách tạo sự kiện phát trực tiếp thành công. Mẫu này sẽ tạo ra một offerSdp hợp lệ đáp ứng tất cả các hạn chế của ưu đãi SDP cho camera Nest.

Ưu đãi SDP cho camera Nest phải đáp ứng các hạn chế sau:

 • Chỉ hỗ trợ định dạng Hợp nhất. Gói B không được hỗ trợ.
 • Tất cả dòng nội dung nghe nhìn (m=) phải xuất hiện trong ưu đãi và phải theo thứ tự sau:
  1. âm thanh
  2. video
  3. ứng dụng
 • Trickle ICE được hỗ trợ, nhưng không bắt buộc.
 • Chỉ hỗ trợ bộ mã hoá và giải mã Opus cho âm thanh.
 • Bạn phải đặt chế độ cài đặt âm thanh thành a=recvonly (chỉ nhận).
 • Ưu đãi phải kết thúc bằng một ký tự dòng mới là \r\n hoặc \n.

Bạn phải sử dụng answerSdp để tạo sự kiện phát trực tiếp trong vòng 30 giây kể từ khi nhận được phản hồi, nếu không thì sẽ hết hạn. Nếu mã hết hạn, hãy thực thi lại lệnh GenerateWebRtcStream để nhận answerSdp mới.

Khi mở các kênh WebRTC cho sự kiện phát trực tiếp, hãy đảm bảo tạo kênh dữ liệu cũng như kênh video.

Xem ví dụ về ưu đãi hợp lệ

Chưa được định dạng:

v=0\r\no=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1\r\ns=-\r\nt=0 0\r\na=group:BUNDLE 0 1 2\r\na=extmap-allow-mixed\r\na=msid-semantic: WMS\r\nm=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:0\r\na=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtpmap:111 opus/48000/2\r\na=rtcp-fb:111 transport-cc\r\na=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1\r\na=rtpmap:63 red/48000/2\r\na=fmtp:63 111/111\r\na=rtpmap:103 ISAC/16000\r\na=rtpmap:104 ISAC/32000\r\na=rtpmap:9 G722/8000\r\na=rtpmap:0 PCMU/8000\r\na=rtpmap:8 PCMA/8000\r\na=rtpmap:106 CN/32000\r\na=rtpmap:105 CN/16000\r\na=rtpmap:13 CN/8000\r\na=rtpmap:110 telephone-event/48000\r\na=rtpmap:112 telephone-event/32000\r\na=rtpmap:113 telephone-event/16000\r\na=rtpmap:126 telephone-event/8000\r\nm=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:1\r\na=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset\r\na=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time\r\na=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation\r\na=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01\r\na=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay\r\na=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type\r\na=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing\r\na=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space\r\na=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid\r\na=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id\r\na=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtcp-rsize\r\na=rtpmap:96 VP8/90000\r\na=rtcp-fb:96 goog-remb\r\na=rtcp-fb:96 transport-cc\r\na=rtcp-fb:96 ccm fir\r\na=rtcp-fb:96 nack\r\na=rtcp-fb:96 nack pli\r\na=rtpmap:97 rtx/90000\r\na=fmtp:97 apt=96\r\na=rtpmap:98 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:98 goog-remb\r\na=rtcp-fb:98 transport-cc\r\na=rtcp-fb:98 ccm fir\r\na=rtcp-fb:98 nack\r\na=rtcp-fb:98 nack pli\r\na=fmtp:98 profile-id=0\r\na=rtpmap:99 rtx/90000\r\na=fmtp:99 apt=98\r\na=rtpmap:100 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:100 goog-remb\r\na=rtcp-fb:100 transport-cc\r\na=rtcp-fb:100 ccm fir\r\na=rtcp-fb:100 nack\r\na=rtcp-fb:100 nack pli\r\na=fmtp:100 profile-id=2\r\na=rtpmap:101 rtx/90000\r\na=fmtp:101 apt=100\r\na=rtpmap:122 VP9/90000\r\na=rtcp-fb:122 goog-remb\r\na=rtcp-fb:122 transport-cc\r\na=rtcp-fb:122 ccm fir\r\na=rtcp-fb:122 nack\r\na=rtcp-fb:122 nack pli\r\na=fmtp:122 profile-id=1\r\na=rtpmap:102 H264/90000\r\na=rtcp-fb:102 goog-remb\r\na=rtcp-fb:102 transport-cc\r\na=rtcp-fb:102 ccm fir\r\na=rtcp-fb:102 nack\r\na=rtcp-fb:102 nack pli\r\na=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:121 rtx/90000\r\na=fmtp:121 apt=102\r\na=rtpmap:127 H264/90000\r\na=rtcp-fb:127 goog-remb\r\na=rtcp-fb:127 transport-cc\r\na=rtcp-fb:127 ccm fir\r\na=rtcp-fb:127 nack\r\na=rtcp-fb:127 nack pli\r\na=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f\r\na=rtpmap:120 rtx/90000\r\na=fmtp:120 apt=127\r\na=rtpmap:125 H264/90000\r\na=rtcp-fb:125 goog-remb\r\na=rtcp-fb:125 transport-cc\r\na=rtcp-fb:125 ccm fir\r\na=rtcp-fb:125 nack\r\na=rtcp-fb:125 nack pli\r\na=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:107 rtx/90000\r\na=fmtp:107 apt=125\r\na=rtpmap:108 H264/90000\r\na=rtcp-fb:108 goog-remb\r\na=rtcp-fb:108 transport-cc\r\na=rtcp-fb:108 ccm fir\r\na=rtcp-fb:108 nack\r\na=rtcp-fb:108 nack pli\r\na=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:109 rtx/90000\r\na=fmtp:109 apt=108\r\na=rtpmap:35 AV1/90000\r\na=rtcp-fb:35 goog-remb\r\na=rtcp-fb:35 transport-cc\r\na=rtcp-fb:35 ccm fir\r\na=rtcp-fb:35 nack\r\na=rtcp-fb:35 nack pli\r\na=rtpmap:36 rtx/90000\r\na=fmtp:36 apt=35\r\na=rtpmap:124 H264/90000\r\na=rtcp-fb:124 goog-remb\r\na=rtcp-fb:124 transport-cc\r\na=rtcp-fb:124 ccm fir\r\na=rtcp-fb:124 nack\r\na=rtcp-fb:124 nack pli\r\na=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032\r\na=rtpmap:119 rtx/90000\r\na=fmtp:119 apt=124\r\na=rtpmap:123 H264/90000\r\na=rtcp-fb:123 goog-remb\r\na=rtcp-fb:123 transport-cc\r\na=rtcp-fb:123 ccm fir\r\na=rtcp-fb:123 nack\r\na=rtcp-fb:123 nack pli\r\na=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032\r\na=rtpmap:118 rtx/90000\r\na=fmtp:118 apt=123\r\na=rtpmap:114 red/90000\r\na=rtpmap:115 rtx/90000\r\na=fmtp:115 apt=114\r\na=rtpmap:116 ulpfec/90000\r\na=rtpmap:37 flexfec-03/90000\r\na=rtcp-fb:37 goog-remb\r\na=rtcp-fb:37 transport-cc\r\na=fmtp:37 repair-window=10000000\r\nm=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:6ReD\r\na=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C\r\na=setup:actpass\r\na=mid:2\r\na=sctp-port:5000\r\na=max-message-size:262144\r\n

Đã định dạng:

v=0
o=- 2214114893783582286 2 IN IP4 127.0.0.1
s=-
t=0 0
a=group:BUNDLE 0 1 2
a=extmap-allow-mixed
a=msid-semantic: WMS
m=audio 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 111 63 103 104 9 0 8 106 105 13 110 112 113 126
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:0
a=extmap:1 urn:ietf:params:rtp-hdrext:ssrc-audio-level
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtpmap:111 opus/48000/2
a=rtcp-fb:111 transport-cc
a=fmtp:111 minptime=10;useinbandfec=1
a=rtpmap:63 red/48000/2
a=fmtp:63 111/111
a=rtpmap:103 ISAC/16000
a=rtpmap:104 ISAC/32000
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:106 CN/32000
a=rtpmap:105 CN/16000
a=rtpmap:13 CN/8000
a=rtpmap:110 telephone-event/48000
a=rtpmap:112 telephone-event/32000
a=rtpmap:113 telephone-event/16000
a=rtpmap:126 telephone-event/8000
m=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97 98 99 100 101 122 102 121 127 120 125 107 108 109 35 36 124 119 123 118 114 115 116 37
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:1
a=extmap:14 urn:ietf:params:rtp-hdrext:toffset
a=extmap:2 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/abs-send-time
a=extmap:13 urn:3gpp:video-orientation
a=extmap:3 http://www.ietf.org/id/draft-holmer-rmcat-transport-wide-cc-extensions-01
a=extmap:5 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/playout-delay
a=extmap:6 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-content-type
a=extmap:7 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/video-timing
a=extmap:8 http://www.webrtc.org/experiments/rtp-hdrext/color-space
a=extmap:4 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:mid
a=extmap:10 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:rtp-stream-id
a=extmap:11 urn:ietf:params:rtp-hdrext:sdes:repaired-rtp-stream-id
a=recvonly
a=rtcp-mux
a=rtcp-rsize
a=rtpmap:96 VP8/90000
a=rtcp-fb:96 goog-remb
a=rtcp-fb:96 transport-cc
a=rtcp-fb:96 ccm fir
a=rtcp-fb:96 nack
a=rtcp-fb:96 nack pli
a=rtpmap:97 rtx/90000
a=fmtp:97 apt=96
a=rtpmap:98 VP9/90000
a=rtcp-fb:98 goog-remb
a=rtcp-fb:98 transport-cc
a=rtcp-fb:98 ccm fir
a=rtcp-fb:98 nack
a=rtcp-fb:98 nack pli
a=fmtp:98 profile-id=0
a=rtpmap:99 rtx/90000
a=fmtp:99 apt=98
a=rtpmap:100 VP9/90000
a=rtcp-fb:100 goog-remb
a=rtcp-fb:100 transport-cc
a=rtcp-fb:100 ccm fir
a=rtcp-fb:100 nack
a=rtcp-fb:100 nack pli
a=fmtp:100 profile-id=2
a=rtpmap:101 rtx/90000
a=fmtp:101 apt=100
a=rtpmap:122 VP9/90000
a=rtcp-fb:122 goog-remb
a=rtcp-fb:122 transport-cc
a=rtcp-fb:122 ccm fir
a=rtcp-fb:122 nack
a=rtcp-fb:122 nack pli
a=fmtp:122 profile-id=1
a=rtpmap:102 H264/90000
a=rtcp-fb:102 goog-remb
a=rtcp-fb:102 transport-cc
a=rtcp-fb:102 ccm fir
a=rtcp-fb:102 nack
a=rtcp-fb:102 nack pli
a=fmtp:102 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:121 rtx/90000
a=fmtp:121 apt=102
a=rtpmap:127 H264/90000
a=rtcp-fb:127 goog-remb
a=rtcp-fb:127 transport-cc
a=rtcp-fb:127 ccm fir
a=rtcp-fb:127 nack
a=rtcp-fb:127 nack pli
a=fmtp:127 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42001f
a=rtpmap:120 rtx/90000
a=fmtp:120 apt=127
a=rtpmap:125 H264/90000
a=rtcp-fb:125 goog-remb
a=rtcp-fb:125 transport-cc
a=rtcp-fb:125 ccm fir
a=rtcp-fb:125 nack
a=rtcp-fb:125 nack pli
a=fmtp:125 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:107 rtx/90000
a=fmtp:107 apt=125
a=rtpmap:108 H264/90000
a=rtcp-fb:108 goog-remb
a=rtcp-fb:108 transport-cc
a=rtcp-fb:108 ccm fir
a=rtcp-fb:108 nack
a=rtcp-fb:108 nack pli
a=fmtp:108 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
a=rtpmap:109 rtx/90000
a=fmtp:109 apt=108
a=rtpmap:35 AV1/90000
a=rtcp-fb:35 goog-remb
a=rtcp-fb:35 transport-cc
a=rtcp-fb:35 ccm fir
a=rtcp-fb:35 nack
a=rtcp-fb:35 nack pli
a=rtpmap:36 rtx/90000
a=fmtp:36 apt=35
a=rtpmap:124 H264/90000
a=rtcp-fb:124 goog-remb
a=rtcp-fb:124 transport-cc
a=rtcp-fb:124 ccm fir
a=rtcp-fb:124 nack
a=rtcp-fb:124 nack pli
a=fmtp:124 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=4d0032
a=rtpmap:119 rtx/90000
a=fmtp:119 apt=124
a=rtpmap:123 H264/90000
a=rtcp-fb:123 goog-remb
a=rtcp-fb:123 transport-cc
a=rtcp-fb:123 ccm fir
a=rtcp-fb:123 nack
a=rtcp-fb:123 nack pli
a=fmtp:123 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=640032
a=rtpmap:118 rtx/90000
a=fmtp:118 apt=123
a=rtpmap:114 red/90000
a=rtpmap:115 rtx/90000
a=fmtp:115 apt=114
a=rtpmap:116 ulpfec/90000
a=rtpmap:37 flexfec-03/90000
a=rtcp-fb:37 goog-remb
a=rtcp-fb:37 transport-cc
a=fmtp:37 repair-window=10000000
m=application 9 UDP/DTLS/SCTP webrtc-datachannel
c=IN IP4 0.0.0.0
a=ice-ufrag:6ReD
a=ice-pwd:QBmcZYd/t+InpMVkxQEEXnE4
a=ice-options:trickle
a=fingerprint:sha-256 DD:7E:6F:CD:B8:13:4E:37:D2:92:6D:8E:30:FB:FE:13:29:C9:F8:FD:78:0B:C4:59:42:61:BC:CF:02:91:6B:3C
a=setup:actpass
a=mid:2
a=sctp-port:5000
a=max-message-size:262144

RTSP

Đối với luồng RTSP, lệnh GenerateRtspStream của lệnh trait CameraLiveStream sẽ trả về URL của luồng truyền phát và streamToken liên quan:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateRtspStream",
 "params" : {}
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "streamUrls" : {
   "rtspUrl" : "rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken"
  },
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...",
  "streamToken" : "g.0.streamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Sau đó, sử dụng URL của luồng để truy cập vào luồng trực tiếp của camera:

rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken

Bạn không thể chia sẻ URL phát trực tiếp RTSP giữa các ứng dụng. Tại một thời điểm, mỗi ứng dụng chỉ có thể sử dụng một URL của luồng dữ liệu. Nếu nhiều ứng dụng muốn phát trực tuyến từ cùng một máy ảnh vào cùng một lúc, các lệnh RTSP phải được gửi cho từng ứng dụng và từng ứng dụng phải sử dụng URL truyền trực tuyến riêng.

Kéo dài sự kiện phát trực tiếp

Các phiên phát trực tiếp trên camera chỉ có hiệu lực trong 5 phút. Nếu bạn cần kéo dài thời gian của luồng trực tiếp, hãy sử dụng lệnh ExtendFormatStream thích hợp của thuộc tính CameraLiveStream cho định dạng luồng mà bạn đã tạo.

WebRTC


  Có dây   

Bạn chỉ có thể mở rộng luồng WebRTC trên máy ảnh chạy bằng dây. Camera chạy bằng pin được coi là chạy bằng dây khi cắm điện để sạc. Nếu camera đang chạy bằng pin, thì yêu cầu kéo dài một luồng WebRTC đang hoạt động sẽ bị bỏ qua.

Để mở rộng luồng WebRTC, hãy chỉ định mã phiên phát nội dung đa phương tiện của luồng đó bằng lệnh ExtendWebRtcStream của trait CameraLiveStream:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z",
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

RTSP

Để mở rộng luồng RTSP, hãy sử dụng lệnh ExtendRtspStream của lệnh Trait CameraLiveStream để nhận các giá trị streamExtensionTokenstreamToken mới:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "streamExtensionToken" : "dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "streamToken" : "g.0.newStreamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Cập nhật các giá trị mới này cho URL của sự kiện phát trực tiếp để tiếp tục xem sự kiện phát trực tiếp:

rtsps://someurl.com/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?auth=g.0.newStreamingToken

Dừng phát trực tiếp

Bất cứ khi nào không sử dụng tính năng phát trực tiếp của camera nữa, bạn nên dừng phát trực tiếp và vô hiệu hoá luồng đó. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh DừngFormatStream thích hợp của đặc điểmCameraLiveStreamcho định dạng luồng mà bạn đã tạo.

WebRTC


Để dừng một luồng WebRTC, hãy chỉ định mã phiên phát nội dung đa phương tiện bằng lệnh StopWebRtcStream của trait CameraLiveStream:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopWebRtcStream",
 "params" : {
  "mediaSessionId" : "1Sr2zkty2MoGXCwZa2a88mctQZ..."
 }
}

Phản hồi

{}

RTSP

Để dừng một luồng RTSP, hãy sử dụng mã thông báo để vô hiệu hoá bằng lệnh StopRtspStream của lệnh trait CameraLiveStream:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Phản hồi

{}

Lỗi

Liên quan đến thiết bị này, có thể trả về(các) mã lỗi sau:

Thông báo lỗi RPC Khắc phục sự cố
Lệnh không được hỗ trợ. INVALID_ARGUMENT Dùng lệnh phát trực tiếp RTSP cho máy ảnh hỗ trợ WebRTC hoặc dùng lệnh phát trực tiếp WebRTC cho máy ảnh có hỗ trợ RTSP.
Không tải được hình ảnh trong máy ảnh xuống nữa. DEADLINE_EXCEEDED Hình ảnh sự kiện sẽ hết hạn sau 30 giây kể từ khi sự kiện được xuất bản. Hãy nhớ tải hình ảnh xuống trước khi hết hạn.
Mã sự kiện không thuộc về camera. FAILED_PRECONDITION Hãy sử dụng đúng eventID mà sự kiện máy ảnh trả về.

Hãy xem Tài liệu tham khảo về mã lỗi API để biết danh sách đầy đủ các mã lỗi API.