Đăng ký quyền truy cập vào thiết bị

Trước khi tạo dự án đầu tiên, bạn phải đăng ký Device Access. Gói đăng ký bao gồm việc chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Google APIHộp cát về quyền truy cập vào thiết bị, cùng với phí thanh toán một lần và không hoàn lại (5 USD) cho mỗi tài khoản.

Bạn sẽ không thể tạo dự án cho đến khi chấp nhận cả Điều khoản dịch vụ và thanh toán phí đăng ký. Cách này áp dụng cho tất cả người dùng, cả người dùng cá nhân và những người muốn tạo sản phẩm thương mại.

Đăng ký trong Device Access Bảng điều khiển nếu bạn chưa:

Chuyển đến Device Access Bảng điều khiển

Sau khi khoản thanh toán được chấp nhận, bạn sẽ nhận được email xác nhận để hoàn tất quá trình đăng ký của mình. Device Access Bảng điều khiển sẽ được bật cho tài khoản của bạn và bạn có thể tạo dự án. Xem Hướng dẫn bắt đầu nhanh để biết các bước tiếp theo.

Các vấn đề về tài khoản

Tôi muốn huỷ đăng ký Device Access của mình

Phí đăng ký 5 USD là phí không hoàn lại.

Tôi muốn thay đổi địa chỉ email liên kết với dự án của mình

Bạn không thể thay đổi địa chỉ email liên kết với các dự án Device Access của mình. Nếu làm việc cho một tổ chức, bạn nên sử dụng địa chỉ email chung của nhóm trong quá trình đăng ký để tránh các vấn đề về quyền truy cập trong tương lai.

Tôi gặp vấn đề kỹ thuật với quá trình tích hợp

Hãy xem bài viết Device Access Hỗ trợ để biết các cách yêu cầu hỗ trợ.