Bắt đầu

Chương trình Device Access cho phép người dùng truy cập, điều khiển và quản lý các thiết bị Google Nest bằng SDM API.

Để bắt đầu sử dụng Device Access, bạn cần hoàn thành các việc sau:

 1. Đăng ký tham gia chương trình Device Access .
 2. Kích hoạt một thiết bị Nest được hỗ trợ bằng Tài khoản Google.
 3. Tạo một dự án trên Google Cloud để bật SDM API và nhận mã ứng dụng khách OAuth 2.0.
 4. Tạo một dự án Device Access để nhận Mã dự án.

Đăng ký quyền truy cập vào thiết bị

Trước khi tạo dự án đầu tiên, bạn phải đăng ký Device Access. Gói đăng ký bao gồm việc chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Google APIHộp cát về quyền truy cập vào thiết bị, cùng với phí một lần và không hoàn lại (5 USD) cho mỗi tài khoản.

Bạn sẽ không thể tạo dự án cho đến khi chấp nhận cả Điều khoản dịch vụ và thanh toán phí đăng ký. Điều này áp dụng cho tất cả người dùng, cả người dùng cá nhân và những người muốn tạo sản phẩm thương mại.

Đăng ký trong Bảng điều khiển Device Access nếu bạn chưa:

Chuyển đến Device Access Bảng điều khiển

Hãy xem bài viết Device Access Đăng ký để biết thêm thông tin.

Kích hoạt một thiết bị được hỗ trợ

Các thiết bị sau được hỗ trợ trong chương trình Device Access :

 • Tất cả máy điều nhiệt Google Nest
 • Tất cả camera Google Nest
 • Tất cả Google Nest Doorbell
 • Google Nest Hub Max

Hãy xem trang Thiết bị được hỗ trợ để biết danh sách các mẫu thiết bị riêng lẻ.

Xem hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thông tin về cách kích hoạt thiết bị được hỗ trợ của bạn.

Thiết lập Google Cloud Platform

Bạn có thể truy cập vào API SDM thông qua Google Cloud. Để bật API và uỷ quyền cho Tài khoản Google có thiết bị Nest được hỗ trợ, bạn sẽ cần có một dự án Google Cloud.

Sử dụng nút Enable the API and get an OAuth 2.0 Client ID (Bật API và nhận mã ứng dụng khách OAuth 2.0) bên dưới để bật Smart Device Management API (API Quản lý thiết bị thông minh) và nhận Mã ứng dụng khách OAuth 2.0:

 1. Nếu bạn đang có một dự án Google Cloud mà bạn muốn sử dụng cho Device Access, trước tiên, hãy nhớ đăng nhập vào tài khoản quản trị viên của dự án đó. Tiếp theo, hãy chọn dự án hiện có trong danh sách các dự án hiện có sau khi nhấp vào nút. Nếu không, hãy tạo một dự án mới.
 2. Chọn Web Server (Máy chủ web) khi thấy câu hỏi "Bạn đang gọi từ đâu?".
 3. Nhập https://www.google.com làm giá trị cho URI chuyển hướng được uỷ quyền. Bạn phải có URI chuyển hướng để lấy Mã uỷ quyền bằng cách sử dụng PCM.
 4. Sau khi thiết lập xong, hãy sao chép Mã ứng dụng khách OAuth 2.0 và các giá trị Mật khẩu ứng dụng khách rồi tải JSON chứa thông tin xác thực xuống máy cục bộ của bạn.
Bật API và nhận Mã ứng dụng khách OAuth 2.0

Nếu bạn muốn thiết lập dự án Google Cloud theo cách thủ công hoặc xác minh việc thiết lập và truy xuất lại thông tin xác thực:

 1. Bật Smart Device Management API trên trang Bật API.
 2. Lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 trên trang Thông tin xác thực.

Tạo một dự án Device Access

Quay lại Device Access Bảng điều khiển.

 1. Trên màn hình chính của Bảng điều khiển, hãy chọn Tạo dự án.
 2. Điền vào từng màn hình trong quá trình tạo:
  1. Nhập tên cho dự án.
  2. Nhập mã ứng dụng khách OAuth 2.0 được tạo trong quá trình Thiết lập Google Cloud Platform. Nếu trước đó không sao chép mã ứng dụng khách OAuth, bạn có thể tìm thấy mã này trong tệp credentials.json đã tải xuống.
  3. Bật hoặc tắt sự kiện. Google Cloud Pub/Sub quản lý các sự kiện và cung cấp thông tin cập nhật không đồng bộ cho tất cả các thiết bị và cấu trúc được uỷ quyền cho dự án của bạn. Chọn Bật nếu bạn muốn xem sự kiện. Nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn Disable (Tắt). Bạn luôn có thể bật các tiện ích này sau.
 3. Sau khi hoàn thành, dự án của bạn sẽ được gán một Mã dự án, dưới dạng UUID, chẳng hạn như 32c4c2bc-fe0d-461b-b51c-f3885afff2f0. Hãy ghi lại mã nhận dạng này cho tất cả các lệnh gọi API SDM.

Mã dự án này được dùng trong các lệnh gọi OAuth và API. Mã này dành riêng cho dự án Device Access của bạn và không liên quan đến mã dự án trên Google Cloud.