Màn hình

Nest Hub Max

Màn hình Google Nest Hub Max được hỗ trợ trong API Quản lý thiết bị thông minh (SDM). Thiết bị này trả về một loại thiết bị DISPLAY:

sdm.devices.types.DISPLAY

Google Nest Hub Max có camera, hoạt động giống như một loại thiết bị CAMERA.

Đặc điểm

Tài liệu tham khảo

Các đặc điểm, lệnh hoặc sự kiện sau đây có liên quan đến thiết bị này:

Đặc điểmNội dung mô tảLệnhSự kiện
CameraEventImageĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ việc tạo hình ảnh từ sự kiện.GenerateImage
CameraImageĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ tính năng chụp ảnh.
CameraLiveStreamĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ tính năng phát trực tiếp.GenerateRtspStream
ExtendRtspStream
StopRtspStream
CameraMotionTrait này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện chuyển động.Chuyển động
CameraPersonĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện người.Person (Người)
CameraSoundĐặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ sự kiện phát hiện âm thanh.Âm thanh
Thông tinĐặc điểm này thuộc về mọi thiết bị có thông tin liên quan đến thiết bị.

JSON

Việc không có trait trong phản hồi GET cho biết rằng trait hoặc tính năng đó hiện không dùng được cho thiết bị. Hãy xem phần Loại thiết bị để biết thêm thông tin.

{
 "type" : "sdm.devices.types.DISPLAY",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraEventImage" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  },
  "sdm.devices.traits.CameraLiveStream" : {
   "maxVideoResolution" : {
    "width" : 640,
    "height" : 480
   },
   "videoCodecs" : ["H264"],
   "audioCodecs" : ["AAC"],
   "supportedProtocols" : ["WEB_RTC"]
  },
  "sdm.devices.traits.CameraMotion" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraPerson" : {},
  "sdm.devices.traits.CameraSound" : {},
  "sdm.devices.traits.Info" : {
   "customName" : "My device"
  }
 }
}

Xử lý các sự kiện trên camera

Các sự kiện sau có thể được kích hoạt từ một loại thiết bị DISPLAY:

Loại Phần tử Nội dung mô tả
Sự kiện Sự kiện Motion của trait CameraMotion Camera đã phát hiện thấy chuyển động.
Sự kiện Sự kiện Person của trait CameraPerson Camera đã phát hiện thấy một người.
Sự kiện Sự kiện Âm thanh của trait CameraAudio Camera đã phát hiện thấy âm thanh.
Ví dụ: ở trường hợp này, camera phát hiện thấy chuyển động:

Dung lượng

{
 "eventId" : "ae079705-1be5-4f0c-b55f-cd6d779c2b1f",
"timestamp" : "2019-01-01T00:00:01Z",
"resourceUpdate" : { "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id", "events" : { "sdm.devices.events.CameraMotion.Motion" : { "eventSessionId" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...", "eventId" : "3XqbRjZL1CTA2ZjezpDL5_m_Lh...", } } } "userId" : "AVPHwEuBfnPOnTqzVFT4IONX2Qqhu9EJ4ubO-bNnQ-yi",
"resourceGroup" : [ "enterprises/project-id/devices/device-id" ] }
Tải trọng của sự kiện này chứa một eventId có thể dùng được bằng lệnh GenerateImage (Tạo hình ảnh). Lệnh này trả về một URL tải xuống cho hình ảnh máy ảnh liên quan đến sự kiện:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraEventImage.GenerateImage",
 "params" : {
  "eventId" : "OoVzmZ441lwxmohqVvpc1XuI82..."
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "url" : "https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "token" : "g.0.eventToken"
 }
}

Tải hình ảnh máy ảnh xuống

Thực hiện lệnh gọi GET đến url từ phản hồi lệnh GenerateImage (Tạo hình ảnh), bằng cách sử dụng token trong tiêu đề Uỷ quyền HTTP có quyền uỷ quyền Cơ bản để tải hình ảnh máy ảnh xuống:

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...

Sử dụng các tham số truy vấn width hoặc height để tuỳ chỉnh độ phân giải của hình ảnh đã tải xuống. Bạn chỉ cần chỉ định một trong các tham số này. Tham số còn lại được tự động điều chỉnh theo tỷ lệ khung hình của máy ảnh.

Ví dụ: nếu tỷ lệ khung hình của máy ảnh là 4:3, để tải hình ảnh máy ảnh có độ phân giải 480 x 360, hãy chỉ định chiều rộng hoặc chiều cao:

Chiều rộng

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?width=480

Chiều cao

curl -H "Authorization: Basic g.0.eventToken" \
   https://domain/sdm_event_snapshot/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?height=360

Có các quy định hạn chế khác đối với URL tải xuống:

 • Nếu bạn cung cấp cả hai tham số trong URL, thì width sẽ được dùng và height sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu bạn không cung cấp tham số nào trong URL, thì giá trị mặc định là 480 sẽ được chọn cho width.

Hãy xem đặc điểm CameraImage để biết thông tin về các thuộc tính hình ảnh.

Truy cập vào một sự kiện phát trực tiếp

Bạn có thể truy cập vào sự kiện phát trực tiếp từ camera. Các định dạng luồng sau được hỗ trợ trên thiết bị này:

 • RTSP

Để biết danh sách đầy đủ các máy ảnh và định dạng luồng được hỗ trợ, hãy xem bài viết Các thiết bị được hỗ trợ.

Để truy cập vào một sự kiện phát trực tiếp, hãy sử dụng lệnh GenerateFormatStream thích hợp của tính năng CameraLiveStream.

RTSP

Đối với luồng RTSP, lệnh GenerateRtspStream của lệnh trait CameraLiveStream sẽ trả về URL của luồng truyền phát và streamToken liên quan:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.GenerateRtspStream",
 "params" : {}
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "streamUrls" : {
   "rtspUrl" : "rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken"
  },
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...",
  "streamToken" : "g.0.streamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Sau đó, sử dụng URL của luồng để truy cập vào luồng trực tiếp của camera:

rtsps://someurl.com/CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF...?auth=g.0.streamingToken

Bạn không thể chia sẻ URL phát trực tiếp RTSP giữa các ứng dụng. Tại một thời điểm, mỗi ứng dụng chỉ có thể sử dụng một URL của luồng dữ liệu. Nếu nhiều ứng dụng muốn phát trực tuyến từ cùng một máy ảnh vào cùng một lúc, các lệnh RTSP phải được gửi cho từng ứng dụng và từng ứng dụng phải sử dụng URL truyền trực tuyến riêng.

Kéo dài sự kiện phát trực tiếp

Các phiên phát trực tiếp trên camera chỉ có hiệu lực trong 5 phút. Nếu bạn cần kéo dài thời gian của luồng trực tiếp, hãy sử dụng lệnh ExtendFormatStream thích hợp của thuộc tính CameraLiveStream cho định dạng luồng mà bạn đã tạo.

RTSP

Để mở rộng luồng RTSP, hãy sử dụng lệnh ExtendRtspStream của lệnh Trait CameraLiveStream để nhận các giá trị streamExtensionTokenstreamToken mới:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.ExtendRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Phản hồi

{
 "results" : {
  "streamExtensionToken" : "dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...",
  "streamToken" : "g.0.newStreamingToken",
  "expiresAt" : "2018-01-04T18:30:00.000Z"
 }
}

Cập nhật các giá trị mới này cho URL của sự kiện phát trực tiếp để tiếp tục xem sự kiện phát trực tiếp:

rtsps://someurl.com/dGNUlTU2CjY5Y3VKaTZwR3o4Y1...?auth=g.0.newStreamingToken

Dừng phát trực tiếp

Bất cứ khi nào không sử dụng tính năng phát trực tiếp của camera nữa, bạn nên dừng phát trực tiếp và vô hiệu hoá luồng đó. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng lệnh DừngFormatStream thích hợp của đặc điểmCameraLiveStreamcho định dạng luồng mà bạn đã tạo.

RTSP

Để dừng một luồng RTSP, hãy sử dụng mã thông báo để vô hiệu hoá bằng lệnh StopRtspStream của lệnh trait CameraLiveStream:

Yêu cầu

POST /enterprises/project-id/devices/device-id:executeCommand
{
 "command" : "sdm.devices.commands.CameraLiveStream.StopRtspStream",
 "params" : {
  "streamExtensionToken" : "CjY5Y3VKaTZwR3o4Y19YbTVfMF..."
 }
}

Phản hồi

{}

Lỗi

Liên quan đến thiết bị này, có thể trả về(các) mã lỗi sau:

Thông báo lỗi RPC Khắc phục sự cố
Không tải được hình ảnh trong máy ảnh xuống nữa. DEADLINE_EXCEEDED Hình ảnh sự kiện sẽ hết hạn sau 30 giây kể từ khi sự kiện được xuất bản. Hãy nhớ tải hình ảnh xuống trước khi hết hạn.
Mã sự kiện không thuộc về camera. FAILED_PRECONDITION Hãy sử dụng đúng eventID mà sự kiện máy ảnh trả về.

Hãy xem Tài liệu tham khảo về mã lỗi API để biết danh sách đầy đủ các mã lỗi API.