Giản đồ CameraImage

Nest Cam (cũ) Nest Hub Max Nest Doorbell (cũ) 

sdm.devices.traits.CameraImage

Đặc điểm này thuộc về bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ tính năng chụp ảnh.

Các trường

Trường Nội dung mô tả Loại dữ liệu
maxImageResolution Độ phân giải hình ảnh tối đa được hỗ trợ. ImageResolution

Độ phân giải hình ảnh (maxImageResolution)

Trường Nội dung mô tả Loại dữ liệu
width Chiều rộng độ phân giải tối đa của hình ảnh. Cũng có thể được dùng làm tham số truy vấn trong URL tải xuống. int32
Ví dụ: 1280
height Chiều cao tối đa của độ phân giải hình ảnh. Cũng có thể được dùng làm tham số truy vấn trong URL tải xuống. int32
Ví dụ: 960

Yêu cầu GET mẫu và phản hồi

Yêu cầu

GET /enterprises/project-id/devices/device-id

Phản hồi

{
 "name" : "enterprises/project-id/devices/device-id",
 "traits" : {
  "sdm.devices.traits.CameraImage" : {
   "maxImageResolution" : {
    "width" : 1280,
    "height" : 960
   }
  }
 }
}

Lệnh

Không có lệnh nào cho trait này.

Lỗi

Hãy xem Tài liệu tham khảo về mã lỗi API để biết danh sách đầy đủ các mã lỗi API.