Phát hiện, theo dõi và phân loại đối tượng bằng mô hình phân loại tuỳ chỉnh trên Android

Bạn có thể dùng Bộ công cụ học máy để phát hiện và theo dõi các đối tượng trong các khung hình video liên tiếp.

Khi bạn truyền một hình ảnh vào Bộ công cụ học máy, bộ công cụ này sẽ phát hiện tối đa 5 đối tượng trong hình ảnh cùng với vị trí của từng đối tượng trong hình ảnh. Khi phát hiện đối tượng trong luồng video, mỗi đối tượng có một mã nhận dạng duy nhất mà bạn có thể dùng để theo dõi đối tượng từ khung hình này sang khung hình khác.

Bạn có thể sử dụng mô hình phân loại hình ảnh tuỳ chỉnh để phân loại các đối tượng được phát hiện. Vui lòng tham khảo Mô hình tuỳ chỉnh có Bộ công cụ học máy để được hướng dẫn về các yêu cầu về khả năng tương thích với mô hình, nơi tìm các mô hình đã huấn luyện trước và cách huấn luyện mô hình của riêng bạn.

Có 2 cách để tích hợp mô hình tuỳ chỉnh. Bạn có thể gói mô hình này bằng cách đặt mô hình vào trong thư mục thành phần của ứng dụng, hoặc bạn có thể tự động tải mô hình xuống từ Firebase. Bảng sau đây so sánh hai tuỳ chọn.

Mô hình theo gói Mô hình được lưu trữ
Mô hình này là một phần của APK của ứng dụng, giúp tăng kích thước của ứng dụng. Mô hình này không phải là một phần của tệp APK. Dữ liệu này được lưu trữ bằng cách tải lên Công nghệ học máy của Firebase.
Mô hình có sẵn ngay lập tức, ngay cả khi thiết bị Android không có kết nối mạng Mô hình được tải xuống theo yêu cầu
Không cần dự án Firebase Cần có một dự án Firebase
Bạn phải phát hành lại ứng dụng để cập nhật mô hình này Đẩy bản cập nhật mô hình mà không cần phát hành lại ứng dụng
Không có thử nghiệm A/B được tích hợp sẵn Dễ dàng thử nghiệm A/B bằng Cấu hình từ xa Firebase

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai mục buildscriptallprojects.

 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle:

  Cách nhóm một mô hình với ứng dụng:

  dependencies {
   // ...
   // Object detection & tracking feature with custom bundled model
   implementation 'com.google.mlkit:object-detection-custom:17.0.1'
  }
  

  Để tự động tải một mô hình xuống từ Firebase, hãy thêm phần phụ thuộc linkFirebase:

  dependencies {
   // ...
   // Object detection & tracking feature with model downloaded
   // from firebase
   implementation 'com.google.mlkit:object-detection-custom:17.0.1'
   implementation 'com.google.mlkit:linkfirebase:17.0.0'
  }
  
 3. Nếu muốn tải một mô hình xuống, vui lòng thêm Firebase vào dự án Android của bạn (nếu bạn chưa thực hiện). Bạn không bắt buộc phải thực hiện việc này khi gói mô hình.

1. Tải mô hình

Định cấu hình nguồn mô hình cục bộ

Cách gói mô hình với ứng dụng:

 1. Sao chép tệp mô hình (thường kết thúc bằng .tflite hoặc .lite) vào thư mục assets/ của ứng dụng. (Trước tiên, bạn có thể cần tạo thư mục này bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục app/, rồi nhấp vào New > Library > Asset Directory (Mới > Thư mục > Thư mục tài sản).)

 2. Sau đó, hãy thêm nội dung sau vào tệp build.gradle của ứng dụng để đảm bảo Gradle không nén tệp mô hình khi xây dựng ứng dụng:

  android {
    // ...
    aaptOptions {
      noCompress "tflite"
      // or noCompress "lite"
    }
  }
  

  Tệp mô hình sẽ được đưa vào gói ứng dụng và được cung cấp cho Bộ công cụ học máy dưới dạng tài sản thô.

 3. Tạo đối tượng LocalModel, chỉ định đường dẫn đến tệp mô hình:

  Kotlin

  val localModel = LocalModel.Builder()
      .setAssetFilePath("model.tflite")
      // or .setAbsoluteFilePath(absolute file path to model file)
      // or .setUri(URI to model file)
      .build()

  Java

  LocalModel localModel =
    new LocalModel.Builder()
      .setAssetFilePath("model.tflite")
      // or .setAbsoluteFilePath(absolute file path to model file)
      // or .setUri(URI to model file)
      .build();

Định cấu hình nguồn mô hình được lưu trữ trên Firebase

Để sử dụng mô hình được lưu trữ từ xa, hãy tạo đối tượng CustomRemoteModel bằng FirebaseModelSource, chỉ định tên mà bạn đã chỉ định cho mô hình khi phát hành:

Kotlin

// Specify the name you assigned in the Firebase console.
val remoteModel =
  CustomRemoteModel
    .Builder(FirebaseModelSource.Builder("your_model_name").build())
    .build()

Java

// Specify the name you assigned in the Firebase console.
CustomRemoteModel remoteModel =
  new CustomRemoteModel
    .Builder(new FirebaseModelSource.Builder("your_model_name").build())
    .build();

Sau đó, hãy bắt đầu tác vụ tải mô hình xuống, chỉ định các điều kiện mà bạn muốn cho phép tải xuống. Nếu mô hình không có trên thiết bị hoặc nếu có phiên bản mới hơn của mô hình, tác vụ sẽ tải mô hình xuống không đồng bộ từ Firebase:

Kotlin

val downloadConditions = DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, downloadConditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Success.
  }

Java

DownloadConditions downloadConditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, downloadConditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
      @Override
      public void onSuccess(@NonNull Task task) {
        // Success.
      }
    });

Nhiều ứng dụng bắt đầu tác vụ tải xuống trong mã khởi động, nhưng bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào trước khi cần sử dụng mô hình.

2. Định cấu hình trình phát hiện vật thể

Sau khi bạn định cấu hình các nguồn cho mô hình, hãy định cấu hình trình phát hiện đối tượng cho trường hợp sử dụng của bạn bằng một đối tượng CustomObjectDetectorOptions. Bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt sau:

Cài đặt trình phát hiện đối tượng
Chế độ phát hiện STREAM_MODE (mặc định) | SINGLE_IMAGE_MODE

Trong STREAM_MODE (mặc định), trình phát hiện đối tượng chạy với độ trễ thấp nhưng có thể tạo ra kết quả không đầy đủ (chẳng hạn như hộp giới hạn hoặc nhãn danh mục không xác định) trong một vài lệnh gọi đầu tiên của trình phát hiện. Ngoài ra, trong STREAM_MODE, trình phát hiện gán mã theo dõi cho các đối tượng mà bạn có thể dùng để theo dõi các đối tượng trên khung. Hãy sử dụng chế độ này khi bạn muốn theo dõi các đối tượng hoặc khi cần có độ trễ thấp, chẳng hạn như khi xử lý luồng video theo thời gian thực.

Trong SINGLE_IMAGE_MODE, trình phát hiện đối tượng sẽ trả về kết quả sau khi hộp giới hạn của đối tượng được xác định. Nếu bạn bật tính năng phân loại, thì kết quả sẽ được trả về sau khi cả nhãn giới hạn và nhãn danh mục đều có sẵn. Do đó, độ trễ phát hiện có thể cao hơn. Ngoài ra, trong SINGLE_IMAGE_MODE, mã theo dõi không được chỉ định. Hãy sử dụng chế độ này nếu độ trễ không quan trọng và bạn không muốn xử lý một phần kết quả.

Phát hiện và theo dõi nhiều đối tượng false (mặc định) | true

Phát hiện và theo dõi tối đa 5 đối tượng hay chỉ một đối tượng nổi bật nhất (mặc định).

Phân loại đối tượng false (mặc định) | true

Liệu có phân loại các đối tượng đã phát hiện được bằng cách sử dụng mô hình thuật toán phân loại tuỳ chỉnh được cung cấp hay không. Để sử dụng mô hình phân loại tuỳ chỉnh, bạn cần đặt mô hình này thành true.

Ngưỡng tin cậy về phân loại

Điểm số tin cậy tối thiểu của các nhãn đã phát hiện. Nếu bạn không đặt chính sách này, hệ thống sẽ sử dụng mọi ngưỡng của thuật toán phân loại mà siêu dữ liệu của mô hình chỉ định. Nếu mô hình không chứa siêu dữ liệu nào hoặc siêu dữ liệu không chỉ định ngưỡng phân loại, thì ngưỡng mặc định là 0.0 sẽ được sử dụng.

Số nhãn tối đa cho mỗi đối tượng

Số lượng nhãn tối đa cho mỗi đối tượng mà trình phát hiện sẽ trả về. Nếu bạn không đặt chính sách này, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định là 10.

API theo dõi và phát hiện đối tượng được tối ưu hoá cho 2 trường hợp sử dụng chính sau:

 • Phát hiện trực tiếp và theo dõi đối tượng nổi bật nhất trong kính ngắm của máy ảnh.
 • Phát hiện nhiều đối tượng qua một ảnh tĩnh.

Cách định cấu hình API cho những trường hợp sử dụng này bằng mô hình theo gói cục bộ:

Kotlin

// Live detection and tracking
val customObjectDetectorOptions =
    CustomObjectDetectorOptions.Builder(localModel)
    .setDetectorMode(CustomObjectDetectorOptions.STREAM_MODE)
    .enableClassification()
    .setClassificationConfidenceThreshold(0.5f)
    .setMaxPerObjectLabelCount(3)
    .build()

// Multiple object detection in static images
val customObjectDetectorOptions =
    CustomObjectDetectorOptions.Builder(localModel)
    .setDetectorMode(CustomObjectDetectorOptions.SINGLE_IMAGE_MODE)
    .enableMultipleObjects()
    .enableClassification()
    .setClassificationConfidenceThreshold(0.5f)
    .setMaxPerObjectLabelCount(3)
    .build()

val objectDetector =
    ObjectDetection.getClient(customObjectDetectorOptions)

Java

// Live detection and tracking
CustomObjectDetectorOptions customObjectDetectorOptions =
    new CustomObjectDetectorOptions.Builder(localModel)
        .setDetectorMode(CustomObjectDetectorOptions.STREAM_MODE)
        .enableClassification()
        .setClassificationConfidenceThreshold(0.5f)
        .setMaxPerObjectLabelCount(3)
        .build();

// Multiple object detection in static images
CustomObjectDetectorOptions customObjectDetectorOptions =
    new CustomObjectDetectorOptions.Builder(localModel)
        .setDetectorMode(CustomObjectDetectorOptions.SINGLE_IMAGE_MODE)
        .enableMultipleObjects()
        .enableClassification()
        .setClassificationConfidenceThreshold(0.5f)
        .setMaxPerObjectLabelCount(3)
        .build();

ObjectDetector objectDetector =
  ObjectDetection.getClient(customObjectDetectorOptions);

Nếu có một mô hình được lưu trữ từ xa, bạn sẽ phải kiểm tra để đảm bảo rằng mô hình đó đã được tải xuống trước khi chạy. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của tác vụ tải mô hình xuống bằng phương thức isModelDownloaded() của trình quản lý mô hình.

Mặc dù chỉ phải xác nhận điều này trước khi chạy trình phát hiện, nhưng nếu có cả mô hình được lưu trữ từ xa và mô hình gói cục bộ, thì bạn nên thực hiện bước kiểm tra này khi tạo thực thể trình phát hiện hình ảnh: tạo trình phát hiện từ mô hình từ xa nếu mô hình từ xa đã được tải xuống và từ mô hình cục bộ nếu đã được tải xuống.

Kotlin

RemoteModelManager.getInstance().isModelDownloaded(remoteModel)
  .addOnSuccessListener { isDownloaded ->
  val optionsBuilder =
    if (isDownloaded) {
      CustomObjectDetectorOptions.Builder(remoteModel)
    } else {
      CustomObjectDetectorOptions.Builder(localModel)
    }
  val customObjectDetectorOptions = optionsBuilder
      .setDetectorMode(CustomObjectDetectorOptions.SINGLE_IMAGE_MODE)
      .enableClassification()
      .setClassificationConfidenceThreshold(0.5f)
      .setMaxPerObjectLabelCount(3)
      .build()
  val objectDetector =
    ObjectDetection.getClient(customObjectDetectorOptions)
}

Java

RemoteModelManager.getInstance().isModelDownloaded(remoteModel)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Boolean isDownloaded) {
      CustomObjectDetectorOptions.Builder optionsBuilder;
      if (isDownloaded) {
        optionsBuilder = new CustomObjectDetectorOptions.Builder(remoteModel);
      } else {
        optionsBuilder = new CustomObjectDetectorOptions.Builder(localModel);
      }
      CustomObjectDetectorOptions customObjectDetectorOptions = optionsBuilder
        .setDetectorMode(CustomObjectDetectorOptions.SINGLE_IMAGE_MODE)
        .enableClassification()
        .setClassificationConfidenceThreshold(0.5f)
        .setMaxPerObjectLabelCount(3)
        .build();
      ObjectDetector objectDetector =
        ObjectDetection.getClient(customObjectDetectorOptions);
    }
});

Nếu chỉ có một mô hình được lưu trữ từ xa, bạn nên tắt chức năng liên quan đến mô hình (ví dụ: chuyển sang màu xám hoặc ẩn một phần giao diện người dùng) cho đến khi xác nhận mô hình đã được tải xuống. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đính kèm trình nghe vào phương thức download() của trình quản lý mô hình:

Kotlin

RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Download complete. Depending on your app, you could enable the ML
    // feature, or switch from the local model to the remote model, etc.
  }

Java

RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, conditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
       // Download complete. Depending on your app, you could enable
       // the ML feature, or switch from the local model to the remote
       // model, etc.
      }
    });

3. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Tạo đối tượng InputImage từ hình ảnh của bạn. Trình phát hiện đối tượng chạy trực tiếp từ Bitmap, NV21 ByteBuffer hoặc YUV_420_888 media.Image. Bạn nên tạo InputImage từ các nguồn đó nếu có quyền truy cập trực tiếp vào một trong các nguồn đó. Nếu bạn tạo InputImage từ các nguồn khác, chúng tôi sẽ xử lý lượt chuyển đổi nội bộ cho bạn và việc này có thể kém hiệu quả hơn.

Bạn có thể tạo đối tượng InputImage từ nhiều nguồn (từng nguồn được giải thích ở bên dưới).

Sử dụng media.Image

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính giá trị xoay cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cung cấp cho bạn độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính toán độ xoay dựa trên độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy truyền ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến InputImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện của họ.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính toán độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho đầu vào media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy thực hiện khai báo sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh này được biểu thị bằng một đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

4. Chạy trình phát hiện vật thể

Kotlin

objectDetector
  .process(image)
  .addOnFailureListener(e -> {...})
  .addOnSuccessListener(results -> {
    for (detectedObject in results) {
     // ...
    }
  });

Java

objectDetector
  .process(image)
  .addOnFailureListener(e -> {...})
  .addOnSuccessListener(results -> {
    for (DetectedObject detectedObject : results) {
     // ...
    }
  });

5. Nhận thông tin về đối tượng được gắn nhãn

Nếu lệnh gọi đến process() thành công, danh sách các DetectedObject sẽ được chuyển đến trình nghe thành công.

Mỗi DetectedObject chứa các thuộc tính sau:

Hộp giới hạn Rect cho biết vị trí của đối tượng trong hình ảnh.
Mã theo dõi Một số nguyên xác định đối tượng trên các hình ảnh. Giá trị rỗng trong SINGLE_IMAGE_MODE.
Nhãn
Mô tả nhãn Mô tả văn bản của nhãn. Chỉ được trả về nếu siêu dữ liệu của mô hình TensorFlow Lite chứa nội dung mô tả nhãn.
Chỉ mục nhãn Chỉ mục của nhãn trong số tất cả các nhãn mà thuật toán phân loại hỗ trợ.
Độ tin cậy của nhãn Giá trị tin cậy của phân loại đối tượng.

Kotlin

// The list of detected objects contains one item if multiple
// object detection wasn't enabled.
for (detectedObject in results) {
  val boundingBox = detectedObject.boundingBox
  val trackingId = detectedObject.trackingId
  for (label in detectedObject.labels) {
   val text = label.text
   val index = label.index
   val confidence = label.confidence
  }
}

Java

// The list of detected objects contains one item if multiple
// object detection wasn't enabled.
for (DetectedObject detectedObject : results) {
 Rect boundingBox = detectedObject.getBoundingBox();
 Integer trackingId = detectedObject.getTrackingId();
 for (Label label : detectedObject.getLabels()) {
  String text = label.getText();
  int index = label.getIndex();
  float confidence = label.getConfidence();
 }
}

Đảm bảo trải nghiệm người dùng tuyệt vời

Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, hãy làm theo các nguyên tắc sau trong ứng dụng của bạn:

 • Việc phát hiện đối tượng có thành công hay không phụ thuộc vào độ phức tạp về hình ảnh của đối tượng. Để được phát hiện, các đối tượng có ít tính năng hình ảnh có thể cần chiếm phần lớn hơn hình ảnh. Bạn nên cung cấp cho người dùng hướng dẫn về cách ghi lại dữ liệu đầu vào phù hợp với loại đối tượng bạn muốn phát hiện.
 • Khi sử dụng tính năng phân loại, nếu bạn muốn phát hiện các đối tượng không thuộc các danh mục được hỗ trợ, hãy triển khai cách xử lý đặc biệt cho các đối tượng không xác định.

Ngoài ra, hãy xem ứng dụng giới thiệu Material Design của Bộ công cụ học máy và bộ sưu tập Mẫu Material Design cho các tính năng sử dụng công nghệ học máy.

Cải thiện hiệu suất

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng phát hiện đối tượng trong ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Khi bạn dùng chế độ truyền trực tuyến trong một ứng dụng theo thời gian thực, đừng sử dụng tính năng phát hiện nhiều đối tượng vì hầu hết thiết bị sẽ không tạo được tốc độ khung hình đầy đủ.

 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc camera2, hãy điều tiết lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu có một khung hình video mới trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy bỏ khung hình đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để tham khảo ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy nhớ đặt chiến lược backpressure thành giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Việc này đảm bảo mỗi lần chỉ gửi một hình ảnh để phân tích. Nếu nhiều hình ảnh được tạo ra khi trình phân tích bận, các hình ảnh đó sẽ tự động được thả xuống và không được đưa vào hàng đợi phân phối. Sau khi hình ảnh đang được phân tích được đóng bằng lệnh gọi ImageProxy.close(), hình ảnh mới nhất tiếp theo sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của trình phát hiện để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ học máy, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ qua một bước. Điều này chỉ kết xuất trên bề mặt màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Máy ảnh cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.