Gắn nhãn hình ảnh bằng Bộ công cụ học máy trên iOS

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ học máy để gắn nhãn cho những đối tượng được nhận dạng trong một hình ảnh. Mô hình mặc định đi kèm với Bộ công cụ học máy hỗ trợ hơn 400 nhãn khác nhau.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Đưa các nhóm Bộ công cụ học máy sau đây vào Podfile của bạn:
  pod 'GoogleMLKit/ImageLabeling', '3.2.0'
  
 2. Sau khi cài đặt hoặc cập nhật Nhóm của dự án, hãy mở dự án Xcode của bạn bằng .xcworkspace của dự án. Bộ công cụ học máy được hỗ trợ trong Xcode phiên bản 12.4 trở lên.

Giờ đây, bạn đã sẵn sàng để gắn nhãn cho hình ảnh.

1. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Tạo đối tượng VisionImage bằng UIImage hoặc CMSampleBuffer.

Nếu bạn sử dụng UIImage, hãy làm theo các bước sau:

 • Tạo đối tượng VisionImage bằng UIImage. Hãy nhớ chỉ định đúng .orientation.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

Nếu bạn sử dụng CMSampleBuffer, hãy làm theo các bước sau:

 • Chỉ định hướng của dữ liệu hình ảnh có trong CMSampleBuffer.

  Cách tải hướng của hình ảnh:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • Tạo đối tượng VisionImage bằng cách sử dụng đối tượng và hướng CMSampleBuffer:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

2. Định cấu hình và chạy công cụ gắn nhãn hình ảnh

Để gắn nhãn các đối tượng trong một hình ảnh, hãy truyền đối tượng VisionImage vào phương thức processImage() của ImageLabeler.

 1. Trước tiên, hãy tạo một thực thể của ImageLabeler.

Swift

let labeler = ImageLabeler.imageLabeler()

// Or, to set the minimum confidence required:
// let options = ImageLabelerOptions()
// options.confidenceThreshold = 0.7
// let labeler = ImageLabeler.imageLabeler(options: options)

Objective-C

MLKImageLabeler *labeler = [MLKImageLabeler imageLabeler];

// Or, to set the minimum confidence required:
// MLKImageLabelerOptions *options =
//     [[MLKImageLabelerOptions alloc] init];
// options.confidenceThreshold = 0.7;
// MLKImageLabeler *labeler =
//     [MLKImageLabeler imageLabelerWithOptions:options];
 1. Sau đó, truyền hình ảnh này vào phương thức processImage():

Swift

labeler.process(image) { labels, error in
  guard error == nil, let labels = labels else { return }

  // Task succeeded.
  // ...
}

Objective-C

[labeler processImage:image
completion:^(NSArray *_Nullable labels,
      NSError *_Nullable error) {
  if (error != nil) { return; }

  // Task succeeded.
  // ...
}];

3. Nhận thông tin về đối tượng được gắn nhãn

Nếu việc gắn nhãn hình ảnh thành công, trình xử lý hoàn thành sẽ nhận được một mảng các đối tượng ImageLabel. Mỗi đối tượng ImageLabel đại diện cho một nội dung được gắn nhãn trong hình ảnh. Mô hình cơ sở hỗ trợ hơn 400 nhãn. Bạn có thể xem nội dung mô tả văn bản của từng nhãn, chỉ mục trong số tất cả các nhãn mà mô hình hỗ trợ và điểm số tin cậy của kết quả trùng khớp. Ví dụ:

Swift

for label in labels {
  let labelText = label.text
  let confidence = label.confidence
  let index = label.index
}

Objective-C

for (MLKImageLabel *label in labels) {
  NSString *labelText = label.text;
  float confidence = label.confidence;
  NSInteger index = label.index;
}

Mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực

Nếu bạn muốn gắn nhãn hình ảnh trong một ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Để xử lý khung hình video, hãy sử dụng API đồng bộ results(in:) của công cụ gắn nhãn hình ảnh. Hãy gọi phương thức này từ hàm captureOutput(_, didOutput:from:) của AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate để nhận kết quả đồng bộ từ khung hình video đã cho. Giữ alwaysDiscardsLateVideoFrames của AVCaptureVideoDataOutput ở dạng true để điều tiết các lệnh gọi đến công cụ gắn nhãn hình ảnh. Nếu có khung hình video mới trong khi công cụ gắn nhãn hình ảnh đang chạy, thì khung hình đó sẽ bị loại bỏ.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của công cụ gắn nhãn hình ảnh để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ học máy, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ qua một bước. Bằng cách này, bạn chỉ kết xuất trên giao diện màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào được xử lý. Hãy xem ví dụ về updatePreviewOverlayViewWithLastFrame trong mẫu bắt đầu nhanh của Bộ công cụ học máy.