Tài liệu tham khảo về Khung MLKitVision

VisionImage

class VisionImage : NSObject, MLKitCompatibleImage

Vùng đệm hình ảnh hoặc hình ảnh dùng để phát hiện thị lực.

 • Hướng hiển thị của hình ảnh. Mặc định là .up.

  Khai báo

  Swift

  var orientation: Int32 { get set }
 • Khởi động một đối tượng VisionImage với hình ảnh đã cho.

  Khai báo

  Swift

  init(image: Any!)

  Các tham số

  image

  Hình ảnh để sử dụng khi phát hiện thị lực. Hình ảnh đã cho phải được xoay, nên thuộc tính imageOrientation của hình ảnh được đặt thành .up. UIImage phải có thuộc tính CGImage không phải là NULL.

  Giá trị trả về

  Một thực thể VisionImage với hình ảnh đã cho.

 • Khởi động một đối tượng VisionImage bằng vùng đệm hình ảnh đã cho. Để cải thiện hiệu suất, bạn nên giảm thiểu thời gian tồn tại và số lượng thực thể của lớp này khi khởi chạy bằng CMSampleBufferRef.

  Khai báo

  Swift

  init(buffer sampleBuffer: CMSampleBuffer)

  Các tham số

  sampleBuffer

  Vùng đệm hình ảnh để dùng khi phát hiện thị lực. Vùng đệm phải dựa trên vùng đệm pixel (không phải dữ liệu nén) và định dạng pixel phải là một trong các định dạng sau: – kCVPixelFormatType_32BGRA - kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRangekCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange Trong thực tế: định dạng này hoạt động với đầu ra video của máy ảnh điện thoại, chứ không phải các nguồn tuỳ ý khác của CMSampleBufferRef.

  Giá trị trả về

  Một thực thể VisionImage có vùng đệm hình ảnh đã cho.

 • Không dùng được.