Quét mã vạch bằng Bộ công cụ học máy trên iOS

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ học máy để nhận dạng và giải mã mã vạch.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Đưa các nhóm Bộ công cụ học máy sau đây vào Podfile của bạn:
  pod 'GoogleMLKit/BarcodeScanning', '3.2.0'
  
 2. Sau khi cài đặt hoặc cập nhật Nhóm của dự án, hãy mở dự án Xcode của bạn bằng .xcworkspace của dự án. Bộ công cụ học máy được hỗ trợ trong Xcode phiên bản 12.4 trở lên.

Nguyên tắc về hình ảnh đầu vào

 • Để Bộ công cụ học máy đọc chính xác mã vạch, hình ảnh đầu vào phải chứa mã vạch được biểu thị bằng đủ dữ liệu pixel.

  Các yêu cầu cụ thể về dữ liệu pixel phụ thuộc vào cả loại mã vạch và lượng dữ liệu được mã hoá trong mã đó, vì nhiều mã vạch hỗ trợ tải trọng có kích thước thay đổi. Nói chung, đơn vị ý nghĩa nhỏ nhất của mã vạch phải có chiều rộng tối thiểu là 2 pixel và đối với mã 2 chiều, phải cao hơn 2 pixel.

  Ví dụ: mã vạch EAN-13 được tạo thành từ các thanh và khoảng trắng có chiều rộng là 1, 2, 3 hoặc 4 đơn vị. Vì vậy, hình ảnh mã vạch EAN-13 lý tưởng nhất là có các thanh và khoảng rộng ít nhất là 2, 4, 6 và 8 pixel. Vì mã vạch EAN-13 có tổng chiều rộng là 95 đơn vị nên mã vạch phải có chiều rộng tối thiểu là 190 pixel.

  Các định dạng mật mã (chẳng hạn như PDF417) cần có kích thước pixel lớn hơn để Bộ công cụ học máy đọc được một cách đáng tin cậy. Ví dụ: mã PDF417 có thể có tối đa 34 "từ" với chiều rộng 17 đơn vị trong một hàng, lý tưởng là chiều rộng tối thiểu là 1156 pixel.

 • Hình ảnh lấy nét kém có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi quét. Nếu ứng dụng của bạn không nhận được kết quả chấp nhận được, hãy yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

 • Đối với các ứng dụng thông thường, bạn nên cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao hơn, chẳng hạn như 1280x720 hoặc 1920x1080 để giúp người dùng có thể quét được mã vạch ở khoảng cách lớn hơn so với máy ảnh.

  Tuy nhiên, trong các ứng dụng có độ trễ quan trọng, bạn có thể cải thiện hiệu suất bằng cách chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn, nhưng yêu cầu mã vạch chiếm phần lớn hình ảnh đầu vào. Ngoài ra, hãy xem phần Mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực.

1. Định cấu hình máy quét mã vạch

Nếu biết định dạng mã vạch nào mình muốn đọc, bạn có thể cải thiện tốc độ của máy quét mã vạch bằng cách định cấu hình để máy chỉ quét những định dạng đó.

Ví dụ: để chỉ quét mã Aztec và mã QR, hãy tạo đối tượng BarcodeScannerOptions như trong ví dụ sau:

Swift

let format = .all
let barcodeOptions = BarcodeScannerOptions(formats: format)
 

Các định dạng sau được hỗ trợ:

 • code128
 • code39
 • code93
 • codaBar
 • dataMatrix
 • EAN13
 • EAN8
 • CNTTF
 • qrCode
 • UPCA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California)
 • Hàm UPCE
 • PDF417
 • aztec

Objective-C

MLKBarcodeScannerOptions *options =
 [[MLKBarcodeScannerOptions alloc]
  initWithFormats: MLKBarcodeFormatQRCode | MLKBarcodeFormatAztec];

Các định dạng sau được hỗ trợ:

 • Mã-128 (MLKBarcodeFormatCode128)
 • Mã-39 (MLKBarcodeFormatCode39)
 • Mã-93 (MLKBarcodeFormatCode93)
 • Codabar (MLKBarcodeFormatCodaBar)
 • Ma trận dữ liệu (MLKBarcodeFormatDataMatrix)
 • EAN-13 (MLKBarcodeFormatEAN13)
 • EAN-8 (MLKBarcodeFormatEAN8)
 • ITF (MLKBarcodeFormatITF)
 • Mã QR (MLKBarcodeFormatQRCode)
 • UPC-A (MLKBarcodeFormatUPCA)
 • UPC-E (MLKBarcodeFormatUPCE)
 • PDF-417 (MLKBarcodeFormatPDF417)
 • Mã Aztec (MLKBarcodeFormatAztec)

2. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Để quét mã vạch trong một hình ảnh, hãy chuyển hình ảnh đó dưới dạng UIImage hoặc CMSampleBufferRef vào phương thức process() hoặc results(in:) của BarcodeScanner:

Tạo đối tượng VisionImage bằng UIImage hoặc CMSampleBuffer.

Nếu bạn sử dụng UIImage, hãy làm theo các bước sau:

 • Tạo đối tượng VisionImage bằng UIImage. Hãy nhớ chỉ định đúng .orientation.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

Nếu bạn sử dụng CMSampleBuffer, hãy làm theo các bước sau:

 • Chỉ định hướng của dữ liệu hình ảnh có trong CMSampleBuffer.

  Cách tải hướng của hình ảnh:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • Tạo đối tượng VisionImage bằng cách sử dụng đối tượng và hướng CMSampleBuffer:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. Tải một phiên bản của BarcodeScanner

Tạo một thực thể của BarcodeScanner:

Swift

let barcodeScanner = BarcodeScanner.barcodeScanner()
// Or, to change the default settings:
// let barcodeScanner = BarcodeScanner.barcodeScanner(options: barcodeOptions)

Objective-C

MLKBarcodeScanner *barcodeScanner = [MLKBarcodeScanner barcodeScanner];
// Or, to change the default settings:
// MLKBarcodeScanner *barcodeScanner =
//   [MLKBarcodeScanner barcodeScannerWithOptions:options];

4. Xử lý hình ảnh

Sau đó, truyền hình ảnh này vào phương thức process():

Swift

barcodeScanner.process(visionImage) { features, error in
 guard error == nil, let features = features, !features.isEmpty else {
  // Error handling
  return
 }
 // Recognized barcodes
}

Objective-C

[barcodeScanner processImage:image
         completion:^(NSArray<MLKBarcode *> *_Nullable barcodes,
                NSError *_Nullable error) {
 if (error != nil) {
  // Error handling
  return;
 }
 if (barcodes.count > 0) {
  // Recognized barcodes
 }
}];

5. Nhận thông tin từ mã vạch

Nếu quét mã vạch thành công, thì trình quét sẽ trả về một loạt các đối tượng Barcode. Mỗi đối tượng Barcode đại diện cho một mã vạch được phát hiện trong hình ảnh. Đối với mỗi mã vạch, bạn có thể lấy toạ độ giới hạn trong hình ảnh đầu vào cũng như dữ liệu thô được mã hoá bằng mã vạch. Ngoài ra, nếu máy quét mã vạch có thể xác định loại dữ liệu được mã hoá bằng mã vạch, thì bạn có thể nhận được một đối tượng chứa dữ liệu đã phân tích cú pháp.

Ví dụ:

Swift

for barcode in barcodes {
 let corners = barcode.cornerPoints

 let displayValue = barcode.displayValue
 let rawValue = barcode.rawValue

 let valueType = barcode.valueType
 switch valueType {
 case .wiFi:
  let ssid = barcode.wifi?.ssid
  let password = barcode.wifi?.password
  let encryptionType = barcode.wifi?.type
 case .URL:
  let title = barcode.url!.title
  let url = barcode.url!.url
 default:
  // See API reference for all supported value types
 }
}

Objective-C

for (MLKBarcode *barcode in barcodes) {
  NSArray *corners = barcode.cornerPoints;

  NSString *displayValue = barcode.displayValue;
  NSString *rawValue = barcode.rawValue;

  MLKBarcodeValueType valueType = barcode.valueType;
  switch (valueType) {
   case MLKBarcodeValueTypeWiFi:
    ssid = barcode.wifi.ssid;
    password = barcode.wifi.password;
    encryptionType = barcode.wifi.type;
    break;
   case MLKBarcodeValueTypeURL:
    url = barcode.URL.url;
    title = barcode.URL.title;
    break;
   // ...
   default:
    break;
  }
 }

Mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực

Nếu bạn muốn quét mã vạch trong một ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Đừng chụp dữ liệu đầu vào ở độ phân giải gốc của máy ảnh. Trên một số thiết bị, việc chụp ảnh đầu vào ở độ phân giải gốc sẽ tạo ra hình ảnh cực lớn (10 megapixel trở lên), dẫn đến độ trễ rất thấp mà không có lợi ích về độ chính xác. Thay vào đó, chỉ yêu cầu kích thước từ máy ảnh cần để quét mã vạch, thường không quá 2 megapixel.

  Bạn không nên đặt giá trị đặt trước cho phiên chụp ảnh đã đặt tên (AVCaptureSessionPresetDefault, AVCaptureSessionPresetLow, AVCaptureSessionPresetMedium, v.v.) vì chúng có thể ánh xạ tới độ phân giải không phù hợp trên một số thiết bị. Thay vào đó, hãy sử dụng các giá trị đặt trước cụ thể, chẳng hạn như AVCaptureSessionPreset1280x720.

  Nếu tốc độ quét là yếu tố quan trọng, bạn có thể giảm thêm độ phân giải của ảnh chụp. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến các yêu cầu tối thiểu về kích thước mã vạch nêu trên.

  Nếu bạn đang cố gắng nhận dạng mã vạch trong một chuỗi các khung hình video truyền trực tuyến, thì trình nhận dạng này có thể tạo ra các kết quả khác nhau giữa các khung hình. Bạn nên đợi cho đến khi nhận được một chuỗi liên tiếp có cùng giá trị để chắc chắn rằng mình đang trả về một kết quả tốt.

  Chữ số Tổng kiểm không được hỗ trợ cho ITF và CODE-39.

 • Để xử lý khung video, hãy sử dụng API đồng bộ results(in:) của trình phát hiện. Hãy gọi phương thức này từ hàm captureOutput(_, didOutput:from:) của AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate để nhận kết quả đồng bộ từ khung hình video đã cho. Giữ alwaysDiscardsLateVideoFrames của AVCaptureVideoDataOutput ở dạng true để điều tiết lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu có một khung hình video mới trong khi trình phát hiện đang chạy, thì khung hình đó sẽ bị loại bỏ.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của trình phát hiện để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ học máy, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ qua một bước. Bằng cách này, bạn chỉ kết xuất trên giao diện màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào được xử lý. Hãy xem ví dụ về updatePreviewOverlayViewWithLastFrame trong mẫu bắt đầu nhanh của Bộ công cụ học máy.