การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง

เลือกแพลตฟอร์ม: JavaScript บริการบนเว็บ

การค้นหาใกล้เคียงช่วยให้คุณค้นหาสถานที่ภายในพื้นที่ที่ระบุได้ คุณสามารถปรับแต่งคำขอค้นหาโดยระบุคีย์เวิร์ดหรือระบุประเภทสถานที่ที่คุณค้นหา

คำขอการค้นหาใกล้เคียง

คำขอการค้นหาใกล้เคียงคือ HTTP URL ในรูปแบบต่อไปนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/output?parameters

โดยที่ output อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • json (แนะนำ) ระบุเอาต์พุตในรูปแบบ JavaScript Object Notation (JSON)
 • xml บ่งชี้เอาต์พุตเป็น XML

ต้องใช้พารามิเตอร์บางอย่างเพื่อเริ่มคำขอการค้นหาใกล้เคียง พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกคั่นด้วยอักขระแอมเพอร์แซนด์ (&) ตามมาตรฐานใน URL

Required parameters

 • location

  The point around which to retrieve place information. This must be specified as latitude,longitude.

 • radius

  Defines the distance (in meters) within which to return place results. You may bias results to a specified circle by passing a location and a radius parameter. Doing so instructs the Places service to prefer showing results within that circle; results outside of the defined area may still be displayed.

  The radius will automatically be clamped to a maximum value depending on the type of search and other parameters.

  • Autocomplete: 50,000 meters
  • Nearby Search:
   • with keyword or name: 50,000 meters
   • without keyword or name
    • Up to 50,000 meters, adjusted dynamically based on area density, independent of rankby parameter.
    • When using rankby=distance, the radius parameter will not be accepted, and will result in an INVALID_REQUEST.
  • Query Autocomplete: 50,000 meters
  • Text Search: 50,000 meters

Optional parameters

 • keyword

  The text string on which to search, for example: "restaurant" or "123 Main Street". This must be a place name, address, or category of establishments. Any other types of input can generate errors and are not guaranteed to return valid results. The Google Places service will return candidate matches based on this string and order the results based on their perceived relevance.

  Explicitly including location information using this parameter may conflict with the location, radius, and rankby parameters, causing unexpected results.

  If this parameter is omitted, places with a business_status of CLOSED_TEMPORARILY or CLOSED_PERMANENTLY will not be returned.

 • language

  The language in which to return results.

  • See the list of supported languages. Google often updates the supported languages, so this list may not be exhaustive.
  • If language is not supplied, the API attempts to use the preferred language as specified in the Accept-Language header.
  • The API does its best to provide a street address that is readable for both the user and locals. To achieve that goal, it returns street addresses in the local language, transliterated to a script readable by the user if necessary, observing the preferred language. All other addresses are returned in the preferred language. Address components are all returned in the same language, which is chosen from the first component.
  • If a name is not available in the preferred language, the API uses the closest match.
  • The preferred language has a small influence on the set of results that the API chooses to return, and the order in which they are returned. The geocoder interprets abbreviations differently depending on language, such as the abbreviations for street types, or synonyms that may be valid in one language but not in another. For example, utca and tér are synonyms for street in Hungarian.
 • maxprice

  Restricts results to only those places within the specified range. Valid values range between 0 (most affordable) to 4 (most expensive), inclusive. The exact amount indicated by a specific value will vary from region to region.

 • minprice

  Restricts results to only those places within the specified range. Valid values range between 0 (most affordable) to 4 (most expensive), inclusive. The exact amount indicated by a specific value will vary from region to region.

 • name

  Equivalent to keyword. Values in this field are combined with values in the keyword field and passed as part of the same search string.

 • opennow

  Returns only those places that are open for business at the time the query is sent. Places that do not specify opening hours in the Google Places database will not be returned if you include this parameter in your query.

 • pagetoken

  Returns up to 20 results from a previously run search. Setting a pagetoken parameter will execute a search with the same parameters used previously — all parameters other than pagetoken will be ignored.

 • rankby

  Specifies the order in which results are listed. Possible values are:

  • prominence (default). This option sorts results based on their importance. Ranking will favor prominent places within the set radius over nearby places that match but that are less prominent. Prominence can be affected by a place's ranking in Google's index, global popularity, and other factors. When prominence is specified, the radius parameter is required.
  • distance. This option biases search results in ascending order by their distance from the specified location. When distance is specified, one or more of keyword, name, or type is required and radius is disallowed.
 • type

  Restricts the results to places matching the specified type. Only one type may be specified. If more than one type is provided, all types following the first entry are ignored.

  • type=hospital|pharmacy|doctor becomes type=hospital
  • type=hospital,pharmacy,doctor is ignored entirely

  See the list of supported types.

  Note: Adding both `keyword` and `type` with the same value (`keyword=cafe&type=cafe` or `keyword=parking&type=parking`) can yield `ZERO_RESULTS`.

ตัวอย่างการค้นหาที่อยู่ใกล้เคียง

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json
 ?keyword=cruise
 &location=-33.8670522%2C151.1957362
 &radius=1500
 &type=restaurant
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=-33.8670522%2C151.1957362&radius=1500&type=restaurant&keyword=cruise&key=YOUR_API_KEY'

หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้ คุณต้องแทนที่ key ด้วยคีย์ API ของคุณเองเพื่อให้คำขอทำงานได้ในแอปพลิเคชัน

คำตอบของการค้นหาที่อยู่ใกล้เคียง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคําตอบของการค้นหาใกล้เคียง

JSON

{
 "html_attributions": [],
 "results":
  [
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8587323, "lng": 151.2100055 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.85739847010727, "lng": 151.2112436298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86009812989271, "lng": 151.2085439701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/bar-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/bar_pinlet",
    "name": "Cruise Bar",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 608,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/112582655193348962755">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uECvJIZuXT-uLDYm4DPbrV7gXVPeplbTWUgcOJ6rnfc4bUYCEAwPU_AmXGIaj0PDhWPbmrjQC8hhuXRJQjnA1-iREGEn7I0ZneHg5OP1mDT7lYVpa1hUPoz7cn8iCGBN9MynjOPSUe-UooRrFw2XEXOLgRJ-uKr6tGQUp77CWVocpcoG",
       "width": 1080,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJi6C1MxquEmsR9-c-3O48ykI",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46R6+G2 The Rocks, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46R6+G2",
     },
    "price_level": 2,
    "rating": 4,
    "reference": "ChIJi6C1MxquEmsR9-c-3O48ykI",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     ["bar", "restaurant", "food", "point_of_interest", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1269,
    "vicinity": "Level 1, 2 and 3, Overseas Passenger Terminal, Circular Quay W, The Rocks",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8675219, "lng": 151.2016502 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86614532010728, "lng": 151.2031259298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86884497989272, "lng": 151.2004262701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Sydney Harbour Dinner Cruises",
    "opening_hours": { "open_now": true },
    "photos":
     [
      {
       "height": 835,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/109764923610545394994">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEBVsYnNcrpRixtrlHBztigZh70CwYkNWZzQnqJ39SjeBo_wvgKf-kXc6tgaMLBdQrRKmxmSKjOezoZrv-sHKVbTX0OI48HBqYYVnQiZQ-WGeuQDsLEPwX7LaVPa68nUAxX114Zpqt7bryoO9wL4qXdgEnopbOp5WWLALhKEHoIEH7f7",
       "width": 1200,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJM1mOVTS6EmsRKaDzrTsgids",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+XM Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+XM",
     },
    "rating": 4.8,
    "reference": "ChIJM1mOVTS6EmsRKaDzrTsgids",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "tourist_attraction",
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 9,
    "vicinity": "32 The Promenade, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8676569, "lng": 151.2017213 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86629922010728, "lng": 151.2031712798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86899887989272, "lng": 151.2004716201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Clearview Sydney Harbour Cruises",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 685,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/114394575270272775071">Clearview Glass Boat Cruises</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEAlExjnXA0VWyb_oYwCJ8utWG_Ennhwmn_xadpgenMNUgTuxrvgf1Xdw4bsbL6kFSWH7bhbpVHK1esdNY37ancJvbL_Gnsc7EZ5KEBNPvYZ_ZEyLco4a5v34LFkodxfFZbJ-ejO3zN4W_0C37P5jAmTnLWMNFYUPvoU3UMi70qHRNF5",
       "width": 1024,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJNQfwZTiuEmsR1m1x9w0E2V0",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+WM Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+WM",
     },
    "rating": 3.8,
    "reference": "ChIJNQfwZTiuEmsR1m1x9w0E2V0",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 49,
    "vicinity": "32 The Promenade King Street Wharf 5, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8677035, "lng": 151.2017297 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86634597010728, "lng": 151.2031781298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86904562989272, "lng": 151.2004784701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Sydney Harbour Lunch Cruise",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 545,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/102428257696490257922">Sydney Harbour Lunch Cruise</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEBFyQ2xDzHk7dGF_FTvNeJ01NQD6GROq89rufdGQl5Gi0zVfpnETBjPK2v7UEDl_6F-m8aR5FcEWJMqPaH4Oh_CQh2jaUAUAesUInucpCe7OFdleSYJ_8kgunhsIvGf1D1s_pes6Rk2JMVEs8rEs6ZHSTmUQXX2Yh-Gt9MuPQdYNuNv",
       "width": 969,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJUbf3iDiuEmsROJxXbhYO7cM",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+WM Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+WM",
     },
    "rating": 3.9,
    "reference": "ChIJUbf3iDiuEmsROJxXbhYO7cM",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 23,
    "vicinity": "5/32 The Promenade, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8675883, "lng": 151.2016452 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86623847010728, "lng": 151.2029950298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86893812989273, "lng": 151.2002953701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Sydney Showboats - Dinner Cruise With Show",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 4912,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/105311284660389698992">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uED1aGaMs8xYfiuzeBqVcFsk3yguUujdE4S3rNThMpLtoU0RukF40KCt0CAxgHP1HoY8Z7NYcWvax6qmMMVPBbmzGhoaiwiAAyv2GGA9vhcgsJ5w0LweT0y1lgRGZxU3nZIdNLiYAp9JHM171UkN04H6UqYSxKVZ8N_f2aslkqOaBF_e",
       "width": 7360,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJjRuIiTiuEmsRCHhYnrWiSok",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+XM Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+XM",
     },
    "rating": 4.1,
    "reference": "ChIJjRuIiTiuEmsRCHhYnrWiSok",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 119,
    "vicinity": "32 The Promenade, King Street Wharf, 5, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8677035, "lng": 151.2017297 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86634597010728, "lng": 151.2031781298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86904562989272, "lng": 151.2004784701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Magistic Cruises",
    "opening_hours": { "open_now": true },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1536,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/103073818292552522030">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEC8bq-YphfIDcdxANBfgGMBIX2B0ggNep9ddVoePj6sfdcdusIn07x8biaxevZ_6BpzDDRsUL8No5P3ftI4on_pqbAbIEUL5gFGgezpVZ3M9GWvKdJm3njO_aJaghWl4_aQb75c0WGYDRFPhn6fWsLkD7KxodviJeCX4OCGt1eRJnlK",
       "width": 2048,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJxRjqYTiuEmsRGebAA_chDLE",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+WM Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+WM",
     },
    "rating": 3.9,
    "reference": "ChIJxRjqYTiuEmsRGebAA_chDLE",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "tourist_attraction",
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 99,
    "vicinity": "King Street Wharf, 32 The Promenade, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8609391, "lng": 151.2098735 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.85958927010727, "lng": 151.2112233298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86228892989272, "lng": 151.2085236701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Australian Cruise Group",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1536,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/113088009011192061895">Keith Bauman</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uED7aBwIbN6iuoZi8e9xCrt6F_EhppGCBfzYCgypetw8cGn4Ui0Y3JZe3QJ0buf0zc54BtPz-SWXxecPd6kDvNNZD5Eu_ZzTP13rXMzSDJa6UcwFiXU4y3qYrWAyJ6mtYrd2PJgw0KzvYaZoPze7Ka6zG6k3IOjeSICDYH6YOzkXhelj",
       "width": 2048,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJpU8KgUKuEmsRKErVGEaa11w",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46Q5+JW Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46Q5+JW",
     },
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJpU8KgUKuEmsRKErVGEaa11w",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 5,
    "vicinity": "6 Cirular Quay, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8686058, "lng": 151.2018206 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86730002010728, "lng": 151.2032717798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86999967989272, "lng": 151.2005721201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Rhythmboat Cruises",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 2269,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/104066891898402903288">Rhythmboat Sydney Harbour Cruises</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEAT8eop-IsfSAQ3KP6YXRNRsFkESXDecsaPnaVhq5bZzny5guvhS4smciianRGbZgDtFtAcU-ZXTaBfuh80CFw8vpJyKaB4grgW_CW64rU1JF9FDy_M8HtEk3rOrMhPDiF8ns-mc16E4rWSuAQIc76Du_eCd63ofoErESOtSWAQVcew",
       "width": 4032,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJyWEHuEmuEmsRm9hTkapTCrk",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+HP Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+HP",
     },
    "rating": 3.9,
    "reference": "ChIJyWEHuEmuEmsRm9hTkapTCrk",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 30,
    "vicinity": "King Street Wharf, King St, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8712692, "lng": 151.1898651 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86952792010727, "lng": 151.1914560298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.87222757989272, "lng": 151.1887563701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Glass Island",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 4480,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/117745044320706972021">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEAaToCBaHP7Gfdjc740gwIkQcjeUD97NO0TKXJ5IXB0CLGQA6slEpHn4k9LwyhoAzzbSTXJduYyFIkHVmQWGp34NggRxrtOWp7sJf5N6j0ASYlJPmAtWUaaCWnbx_pxdndsopeJ7PYn9kTiMgFcSs-GeipI8hDZgAJswMBnfsO0xWQ-",
       "width": 6720,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJnScuboavEmsRyh-FGxhc3pw",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "45HQ+FW Pyrmont, New South Wales",
      "global_code": "4RRH45HQ+FW",
     },
    "rating": 4.1,
    "reference": "ChIJnScuboavEmsRyh-FGxhc3pw",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     ["bar", "restaurant", "food", "point_of_interest", "establishment"],
    "user_ratings_total": 90,
    "vicinity": "37 Bank St, Pyrmont",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.85876140000001, "lng": 151.2100004 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.85737742010728, "lng": 151.2111319298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86007707989272, "lng": 151.2084322701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "Junk Lounge",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 608,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/104473997089847488714">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDaHF9VZFV88tQqFyIgmPlcbCsK-ScCGuUVGh0mTAP4OzWh_0q0T5rPbeC7bas7vD5vC9oS95jtdr4oOnQmhGDAIbHkv4E6UHrQIl0f3XZ-3-RRDjn293w4qQb_BfhbPPO3nokU7npfMfVvCcelWf9WHiWNHT4EEHrFtvuhAWKobTnC",
       "width": 1080,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJq9W3HZOvEmsRYtKNTRmq34M",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46R6+F2 The Rocks, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46R6+F2",
     },
    "price_level": 2,
    "rating": 4.1,
    "reference": "ChIJq9W3HZOvEmsRYtKNTRmq34M",
    "scope": "GOOGLE",
    "types": ["restaurant", "food", "point_of_interest", "establishment"],
    "user_ratings_total": 63,
    "vicinity": "Level 2, Overseas Passenger Terminal, Circular Quay W, The Rocks",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8677035, "lng": 151.2017297 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86634597010728, "lng": 151.2031781298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86904562989272, "lng": 151.2004784701072 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#7B9EB0",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "Sydney New Year's Eve Cruises",
    "opening_hours": { "open_now": true },
    "photos":
     [
      {
       "height": 1600,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/115281801304517408477">A Google User</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDceKHtQ9Hf2eHwnQYXLqrwZ1X2LYVhsfXbqrpIm3_lXZ9apURjAXtVgRVTGxJPD7BtaqR8C7bwaSTakmi0Pazn7g3suj8ZaQRBqheT3KVJDhZ9_GwVInLkWbxqnhivEXs1a-MC_J8XF1SL_5AQ3mAETgiLRQ04116IAEV5vHyIGRsa",
       "width": 2400,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJ__8_hziuEmsR27ucFXECfOg",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46J2+WM Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46J2+WM",
     },
    "rating": 5,
    "reference": "ChIJ__8_hziuEmsR27ucFXECfOg",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "travel_agency",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 5,
    "vicinity": "King Street Wharf 5, 32 The Promenade, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.8669866, "lng": 151.2017231 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86563197010727, "lng": 151.2031347298927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.86833162989272, "lng": 151.2004350701073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png",
    "icon_background_color": "#13B5C7",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet",
    "name": "King Street Wharf Darling Harbour",
    "opening_hours": { "open_now": true },
    "photos":
     [
      {
       "height": 3024,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/101920674986627213698">朱品貞</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEDwKXVOjIaCj3LptOdd86B5umsdG7Z3jcvqcpUVLwHS6w8VGEkphgC8-shAx95CrsuXpnKz-XVIixVmgagQHKPH3vSLLqJ6LOAR7Q-_jiyx3ELXD0pm7AARiAtQAMBN9A-oqbtvGbE27yDpvBS1lKe9PCm-dMfrHIIcsS91Qeq2E4b6",
       "width": 4032,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJkfDzJ72vEmsR8xtYbk5f0p0",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "46M2+6M Sydney, New South Wales",
      "global_code": "4RRH46M2+6M",
     },
    "rating": 4.4,
    "reference": "ChIJkfDzJ72vEmsR8xtYbk5f0p0",
    "scope": "GOOGLE",
    "types":
     [
      "tourist_attraction",
      "convenience_store",
      "bowling_alley",
      "travel_agency",
      "bar",
      "restaurant",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store",
      "establishment",
     ],
    "user_ratings_total": 3213,
    "vicinity": "The Promenade, Lime St, Sydney",
   },
   {
    "business_status": "OPERATIONAL",
    "geometry":
     {
      "location": { "lat": -33.870383, "lng": 151.1979245 },
      "viewport":
       {
        "northeast":
         { "lat": -33.86901092010727, "lng": 151.1991702798927 },
        "southwest":
         { "lat": -33.87171057989271, "lng": 151.1964706201073 },
       },
     },
    "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png",
    "icon_background_color": "#FF9E67",
    "icon_mask_base_uri": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet",
    "name": "The Little Snail Restaurant",
    "opening_hours": { "open_now": false },
    "photos":
     [
      {
       "height": 900,
       "html_attributions":
        [
         '<a href="https://maps.google.com/maps/contrib/114727320476039103791">The Little Snail</a>',
        ],
       "photo_reference": "Aap_uEA9aHKkB_6VoFx4VHRSp19PCwnTOuGfpmDYw1NdYNbzncfdjjfEmiiFz-E4tIJ6iGVZjR_bejX6wNr5thJjqlcdQ2PvPyTTo1jGtxk31JG9b6Vd0vu_v4Ep7yutzf3KTzBjYFBIGsYPf3Pj0DptMWPLP7fn33SBT7YmRqDEoGcUsBzw",
       "width": 1350,
      },
     ],
    "place_id": "ChIJtwapWjeuEmsRcxV5JARHpSk",
    "plus_code":
     {
      "compound_code": "45HX+R5 Pyrmont, New South Wales",
      "global_code": "4RRH45HX+R5",
     },
    "price_level": 2,
    "rating": 4.5,
    "reference": "ChIJtwapWjeuEmsRcxV5JARHpSk",
    "scope": "GOOGLE",
    "types": ["restaurant", "food", "point_of_interest", "establishment"],
    "user_ratings_total": 1916,
    "vicinity": "3/50 Murray St, Pyrmont",
   },
  ],
 "status": "OK",
}

XML

<PlaceSearchResponse>
 <status>OK</status>
 <result>
 <name>Cruise Bar</name>
 <vicinity>Level 1, 2 and 3, Overseas Passenger Terminal, Circular Quay W, The Rocks</vicinity>
 <type>bar</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8587323</lat>
  <lng>151.2100055</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8600981</lat>
   <lng>151.2085440</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8573985</lat>
   <lng>151.2112436</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.0</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/bar-71.png</icon>
 <reference>ChIJi6C1MxquEmsR9-c-3O48ykI</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEALIq4sgBHhIYWWapOH2NV1T2I7YdOiLzEH7z-483I764cId1sZkbzSq-hVYTk1PQeaHuZzlRfA7-ilwJ3QWon4b37ePd-PBwZbOwFZHxhYs0Cs7jRSgMHWfOzGivp6ZFG4iupyz50qS5pBZT1WbA2ufacTq_U21TtgffQD31wKRPQk</photo_reference>
  <width>1080</width>
  <height>608</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/112582655193348962755&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>2</price_level>
 <user_ratings_total>1269</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJi6C1MxquEmsR9-c-3O48ykI</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46R6+G2</global_code>
  <compound_code>46R6+G2 The Rocks, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/bar_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Sydney Harbour Dinner Cruises</name>
 <vicinity>32 The Promenade, Sydney</vicinity>
 <type>tourist_attraction</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8675219</lat>
  <lng>151.2016502</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8688450</lat>
   <lng>151.2004263</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8661453</lat>
   <lng>151.2031259</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.8</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJM1mOVTS6EmsRKaDzrTsgids</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>true</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEB5jH7GXdcozv1Y5HX18syo4f128S58NVUnqBbLJMpWbC39K49wp-wzsLOsUT8QKDaag6ISFL8hl1vVuig4jkc5fMMkWKiqw5PY-ebcWZ5tI3gEXEYGGoG_mDAulaMLudUpSwgBx2_RLnA0SSiugqqQUTYlkGyCZSe8HSyngVczy6XN</photo_reference>
  <width>1200</width>
  <height>835</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/109764923610545394994&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>9</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJM1mOVTS6EmsRKaDzrTsgids</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+XM</global_code>
  <compound_code>46J2+XM Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Clearview Sydney Harbour Cruises</name>
 <vicinity>32 The Promenade King Street Wharf 5, Sydney</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8676569</lat>
  <lng>151.2017213</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8689989</lat>
   <lng>151.2004716</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8662992</lat>
   <lng>151.2031713</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>3.8</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJNQfwZTiuEmsR1m1x9w0E2V0</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uED7hBZqIUaBgFu5q8_xoLMrkWIXUau5D7J2T2fS3HAk4j3aoOp5MQKiujaS8ByzfU9zshp37EMMW6tZe67qLYku2AW-QOVeTbJlyxQ7bqgtSZ_YTo_ES1Xw1bBx8wv8BJYTJZFRzh8enBdH0kLy-oICBpm2fDexARp4CG8Dsxz5bqGA</photo_reference>
  <width>1024</width>
  <height>685</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/114394575270272775071&quot;&gt;Clearview Glass Boat Cruises&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>49</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJNQfwZTiuEmsR1m1x9w0E2V0</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+WM</global_code>
  <compound_code>46J2+WM Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Sydney Harbour Lunch Cruise</name>
 <vicinity>5/32 The Promenade, Sydney</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8677035</lat>
  <lng>151.2017297</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8690456</lat>
   <lng>151.2004785</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8663460</lat>
   <lng>151.2031781</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>3.9</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJUbf3iDiuEmsROJxXbhYO7cM</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uED1kwFA2W4XWHpSNZBxiE10JfyZEJrOz8aAPXpR2GbOg0Pc-yPHJYjt6m007fRdSG2PzvsWdZIFE-lny_NRBGUrSzpk9eNVzDp3GLUeV9G0HXcQv7IhEK6vtm_Updlv66bi8S07h3e_lFiHIzFw0TLVfWXjc63Pm94NN1kug7RPJa-6</photo_reference>
  <width>969</width>
  <height>545</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/102428257696490257922&quot;&gt;Sydney Harbour Lunch Cruise&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>23</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJUbf3iDiuEmsROJxXbhYO7cM</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+WM</global_code>
  <compound_code>46J2+WM Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Sydney Showboats - Dinner Cruise With Show</name>
 <vicinity>32 The Promenade, King Street Wharf, 5, Sydney</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8675883</lat>
  <lng>151.2016452</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8689381</lat>
   <lng>151.2002954</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8662385</lat>
   <lng>151.2029950</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.1</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJjRuIiTiuEmsRCHhYnrWiSok</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAGYIvNdkpJvsbVLPNaMlKukR9jvX48rKMo_TPqbSBRYqvYGExwQM8YvHrz83U7UOJosNI0kay5wV9vZdr9fR12ElFlK5fY3xdoS9N9T08ejq2gLABJJK-Bwl4W2IPw9imoWef1BYMVP07WhXhVOs05a-2A3Qm5fKCRILgUis5pMeCg</photo_reference>
  <width>7360</width>
  <height>4912</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/105311284660389698992&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>119</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJjRuIiTiuEmsRCHhYnrWiSok</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+XM</global_code>
  <compound_code>46J2+XM Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Magistic Cruises</name>
 <vicinity>King Street Wharf, 32 The Promenade, Sydney</vicinity>
 <type>tourist_attraction</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8677035</lat>
  <lng>151.2017297</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8690456</lat>
   <lng>151.2004785</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8663460</lat>
   <lng>151.2031781</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>3.9</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJxRjqYTiuEmsRGebAA_chDLE</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>true</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEDbALKhgsD-bIG6fWxrermkmKtpIKDHthAySc9EjPEpWDQQtYsSgB4AqLVMArTFCWd04Vb9U51st96ONjtDmWf8KsjKwYtkWxYDFzaY9ZmO2UQpV3rnqjmNHXtIsCdjjwADQbumAkjn5WzBJ-DqlVZs9NmlpLvAY6Jg4DGhduWdewv4</photo_reference>
  <width>2048</width>
  <height>1536</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/103073818292552522030&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>99</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJxRjqYTiuEmsRGebAA_chDLE</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+WM</global_code>
  <compound_code>46J2+WM Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Australian Cruise Group</name>
 <vicinity>6 Cirular Quay, Sydney</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8609391</lat>
  <lng>151.2098735</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8622889</lat>
   <lng>151.2085237</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8595893</lat>
   <lng>151.2112233</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJpU8KgUKuEmsRKErVGEaa11w</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uECGcpPB2lEO6gIB3QzHeviDhXcG-RV3TXuJPiBHGWbDxnflOhymebF45afUMBIW9r3xC2_gHfiqicV4VnooMJ2-Kwy0YocFXk1_0kkmR1HPV2D9kN9h-yPVK5d6oSPMdmY4MjCut3n8Tv9vt6iu44DDnafb2j78R34EcLQ4iFl0sots</photo_reference>
  <width>2048</width>
  <height>1536</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/113088009011192061895&quot;&gt;Keith Bauman&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>5</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJpU8KgUKuEmsRKErVGEaa11w</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46Q5+JW</global_code>
  <compound_code>46Q5+JW Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Rhythmboat Cruises</name>
 <vicinity>King Street Wharf, King St, Sydney</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8686058</lat>
  <lng>151.2018206</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8699997</lat>
   <lng>151.2005721</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8673000</lat>
   <lng>151.2032718</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>3.9</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJyWEHuEmuEmsRm9hTkapTCrk</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEAP5i23uwF3dotBD71Tr0YcEXCHnPOem0CKzKev5YX5dvp63wX7rbLZ3bHNNshIf9P0v3z6GKdF8yJkX3wxXWvzv7EfLwWbwGXYkA-vrXm72ek66P1FlNtNHcbIIyF9HQ1MDXZAhwLcnNJObbk8z9lKmCkBQJCQnkLsGHshZ_ZZCM6L</photo_reference>
  <width>4032</width>
  <height>2269</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/104066891898402903288&quot;&gt;Rhythmboat Sydney Harbour Cruises&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>30</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJyWEHuEmuEmsRm9hTkapTCrk</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+HP</global_code>
  <compound_code>46J2+HP Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Glass Island</name>
 <vicinity>37 Bank St, Pyrmont</vicinity>
 <type>bar</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8712692</lat>
  <lng>151.1898651</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8722276</lat>
   <lng>151.1887564</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8695279</lat>
   <lng>151.1914560</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.1</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJnScuboavEmsRyh-FGxhc3pw</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uECzZC-aNaQunm_EMgTFeFyR5-u7E19MSZNuRbK14Tq-GxK-glsLoeqtmdOkA307MesbO6Xqau_7bGM4w5vwxMnPPkc8tEQniNQjgC1M1g9OpMwdd4_8nhmBwOMkzUZk1KU0R9CFYxx7YY5a-HywQSK8kTr1FLXX3y23bSkaDvsgenBr</photo_reference>
  <width>6720</width>
  <height>4480</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/117745044320706972021&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>90</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJnScuboavEmsRyh-FGxhc3pw</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH45HQ+FW</global_code>
  <compound_code>45HQ+FW Pyrmont, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Junk Lounge</name>
 <vicinity>Level 2, Overseas Passenger Terminal, Circular Quay W, The Rocks</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8587614</lat>
  <lng>151.2100004</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8600771</lat>
   <lng>151.2084323</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8573774</lat>
   <lng>151.2111319</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.1</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJq9W3HZOvEmsRYtKNTRmq34M</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEBNQHy0vHfeUWJid28kkZIf4EcgMp50UmkpvhoYPwZJBYImlASnKV4fHlaXTlNQI8H_jUqDpToiMwFOE2XsDpHBdLeZGxpoMq5ThL1gSEMo1zp9U_Pd5jhamilQbpkEeZN_CVeHLAnOX5CG21IF8pda1Zj8IuuENzaKi2BLNQ5TCyYq</photo_reference>
  <width>1080</width>
  <height>608</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/104473997089847488714&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>2</price_level>
 <user_ratings_total>63</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJq9W3HZOvEmsRYtKNTRmq34M</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46R6+F2</global_code>
  <compound_code>46R6+F2 The Rocks, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>Sydney New Year's Eve Cruises</name>
 <vicinity>King Street Wharf 5, 32 The Promenade, Sydney</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8677035</lat>
  <lng>151.2017297</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8690456</lat>
   <lng>151.2004785</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8663460</lat>
   <lng>151.2031781</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>5.0</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJ__8_hziuEmsR27ucFXECfOg</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>true</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEB3hrLc-p5rV8oczY8fo4vdDdw1c0ZXLzbcgek15WzOon1Qd3WbMfmx994E05fFb5Tt1E60Iux0jaEwGkoy477ru-ZYRD1KUZrfMNw46ciZhnHRD2ZX_nWVYkw2VG_AdEDw1DJ3YQEuDP4EJ5IpsoKianbWyIlmaeuy63TfjdvuFs18</photo_reference>
  <width>2400</width>
  <height>1600</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/115281801304517408477&quot;&gt;A Google User&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>5</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJ__8_hziuEmsR27ucFXECfOg</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46J2+WM</global_code>
  <compound_code>46J2+WM Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#7B9EB0</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>King Street Wharf Darling Harbour</name>
 <vicinity>The Promenade, Lime St, Sydney</vicinity>
 <type>tourist_attraction</type>
 <type>bowling_alley</type>
 <type>convenience_store</type>
 <type>bar</type>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>travel_agency</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>store</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8669866</lat>
  <lng>151.2017231</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8683316</lat>
   <lng>151.2004351</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8656320</lat>
   <lng>151.2031347</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.4</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/generic_business-71.png</icon>
 <reference>ChIJkfDzJ72vEmsR8xtYbk5f0p0</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>true</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEACFUVsoIAR-DdQfFF-95EUG-vLZ4rE0twMHUMam4JM7qPjrfmrVpC80g8CHtMEcimKBxtiGYaEVp7dw12FhfkJw8hZI-bK4Ls9BY3AnvdoUbfVkBvLC7yqT5ly-gMW2ZT8rLc5-mKaZHbWZyZEPgWs84Qd6KPnEKRx6dGNEevYaUlL</photo_reference>
  <width>4032</width>
  <height>3024</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/101920674986627213698&quot;&gt;朱品貞&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <user_ratings_total>3213</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJkfDzJ72vEmsR8xtYbk5f0p0</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH46M2+6M</global_code>
  <compound_code>46M2+6M Sydney, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#13B5C7</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/generic_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
 <result>
 <name>The Little Snail Restaurant</name>
 <vicinity>3/50 Murray St, Pyrmont</vicinity>
 <type>restaurant</type>
 <type>food</type>
 <type>point_of_interest</type>
 <type>establishment</type>
 <geometry>
  <location>
  <lat>-33.8703830</lat>
  <lng>151.1979245</lng>
  </location>
  <viewport>
  <southwest>
   <lat>-33.8717106</lat>
   <lng>151.1964706</lng>
  </southwest>
  <northeast>
   <lat>-33.8690109</lat>
   <lng>151.1991703</lng>
  </northeast>
  </viewport>
 </geometry>
 <rating>4.5</rating>
 <icon>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v1/png_71/restaurant-71.png</icon>
 <reference>ChIJtwapWjeuEmsRcxV5JARHpSk</reference>
 <opening_hours>
  <open_now>false</open_now>
 </opening_hours>
 <photo>
  <photo_reference>Aap_uEB9EuRqd4be_9HrlUI7lbC5aDokS8UASO_ogA9OFQwEZsFD_jXDwK2Xc2kQm_wDE9TBI_20Na4TcRkgZoers93pw9cJ5RAbedKbUYAvAJz9c-zWKdqRd7pWaOlInQmbJVohI4ZsqbtlhynDqmfgX1SIccGuh066nlxyX7oFvYoLSbNb</photo_reference>
  <width>1350</width>
  <height>900</height>
  <html_attribution>&lt;a href=&quot;https://maps.google.com/maps/contrib/114727320476039103791&quot;&gt;The Little Snail&lt;/a&gt;</html_attribution>
 </photo>
 <price_level>2</price_level>
 <user_ratings_total>1916</user_ratings_total>
 <place_id>ChIJtwapWjeuEmsRcxV5JARHpSk</place_id>
 <scope>GOOGLE</scope>
 <plus_code>
  <global_code>4RRH45HX+R5</global_code>
  <compound_code>45HX+R5 Pyrmont, New South Wales</compound_code>
 </plus_code>
 <icon_background_color>#FF9E67</icon_background_color>
 <business_status>OPERATIONAL</business_status>
 <icon_mask_base_uri>https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/v2/restaurant_pinlet</icon_mask_base_uri>
 </result>
</PlaceSearchResponse>

PlacesNearbySearchResponse

FieldRequiredTypeDescription
requiredArray<string>

May contain a set of attributions about this listing which must be displayed to the user (some listings may not have attribution).

requiredArray<Place>

Contains an array of places.

Place Search requests return a subset of the fields that are returned by Place Details requests. If the field you want is not returned by Place Search, you can use Place Search to get a place_id, then use that Place ID to make a Place Details request.

See Place for more information.

requiredPlacesSearchStatus

Contains the status of the request, and may contain debugging information to help you track down why the request failed.

See PlacesSearchStatus for more information.

optionalstring

When the service returns a status code other than OK<, there may be an additional error_message field within the response object. This field contains more detailed information about thereasons behind the given status code. This field is not always returned, and its content is subject to change.

optionalArray<string>

When the service returns additional information about the request specification, there may be an additional info_messages field within the response object. This field is only returned for successful requests. It may not always be returned, and its content is subject to change.

optionalstring

Contains a token that can be used to return up to 20 additional results. A next_page_token will not be returned if there are no additional results to display. The maximum number of results that can be returned is 60. There is a short delay between when a next_page_token is issued, and when it will become valid.

PlacesSearchStatus

Status codes returned by service.

 • OK indicating the API request was successful.
 • ZERO_RESULTS indicating that the search was successful but returned no results. This may occur if the search was passed a latlng in a remote location.
 • INVALID_REQUEST indicating the API request was malformed, generally due to missing required query parameter (location or radius).
 • OVER_QUERY_LIMIT indicating any of the following:
  • You have exceeded the QPS limits.
  • Billing has not been enabled on your account.
  • The monthly $200 credit, or a self-imposed usage cap, has been exceeded.
  • The provided method of payment is no longer valid (for example, a credit card has expired).
  See the Maps FAQ for more information about how to resolve this error.
 • REQUEST_DENIED indicating that your request was denied, generally because:
  • The request is missing an API key.
  • The key parameter is invalid.
 • UNKNOWN_ERROR indicating an unknown error.

Place

Attributes describing a place. Not all attributes will be available for all place types.

FieldRequiredTypeDescription
optional Array<AddressComponent>

An array containing the separate components applicable to this address.

See AddressComponent for more information.

optionalstring

A representation of the place's address in the adr microformat.

optionalstring

Indicates the operational status of the place, if it is a business. If no data exists, business_status is not returned.

The allowed values include: OPERATIONAL, CLOSED_TEMPORARILY, and CLOSED_PERMANENTLY
optionalboolean

Specifies if the business supports curbside pickup.

optionalPlaceOpeningHours

Contains the hours of operation for the next seven days (including today). The time period starts at midnight on the date of the request and ends at 11:59 pm six days later. This field includes the special_days subfield of all hours, set for dates that have exceptional hours.

See PlaceOpeningHours for more information.

optionalboolean

Specifies if the business supports delivery.

optionalboolean

Specifies if the business supports indoor or outdoor seating options.

optionalPlaceEditorialSummary

Contains a summary of the place. A summary is comprised of a textual overview, and also includes the language code for these if applicable. Summary text must be presented as-is and can not be modified or altered.

See PlaceEditorialSummary for more information.

optionalstring

A string containing the human-readable address of this place.

Often this address is equivalent to the postal address. Note that some countries, such as the United Kingdom, do not allow distribution of true postal addresses due to licensing restrictions.

The formatted address is logically composed of one or more address components. For example, the address "111 8th Avenue, New York, NY" consists of the following components: "111" (the street number), "8th Avenue" (the route), "New York" (the city) and "NY" (the US state).

Do not parse the formatted address programmatically. Instead you should use the individual address components, which the API response includes in addition to the formatted address field.

optionalstring

Contains the place's phone number in its local format.

optionalGeometry

Contains the location and viewport for the location.

See Geometry for more information.

optionalstring

Contains the URL of a suggested icon which may be displayed to the user when indicating this result on a map.

optionalstring

Contains the default HEX color code for the place's category.

optionalstring

Contains the URL of a recommended icon, minus the .svg or .png file type extension.

optionalstring

Contains the place's phone number in international format. International format includes the country code, and is prefixed with the plus, +, sign. For example, the international_phone_number for Google's Sydney, Australia office is +61 2 9374 4000.

optionalstring

Contains the human-readable name for the returned result. For establishment results, this is usually the canonicalized business name.

optionalPlaceOpeningHours

Contains the regular hours of operation.

See PlaceOpeningHours for more information.

optionalboolean

Use business_status to get the operational status of businesses.

optional Array<PlacePhoto>

An array of photo objects, each containing a reference to an image. A request may return up to ten photos. More information about place photos and how you can use the images in your application can be found in the Place Photos documentation.

See PlacePhoto for more information.

optionalstring

A textual identifier that uniquely identifies a place. To retrieve information about the place, pass this identifier in the place_id field of a Places API request. For more information about place IDs, see the place ID overview.

optionalPlusCode

An encoded location reference, derived from latitude and longitude coordinates, that represents an area: 1/8000th of a degree by 1/8000th of a degree (about 14m x 14m at the equator) or smaller. Plus codes can be used as a replacement for street addresses in places where they do not exist (where buildings are not numbered or streets are not named). See Open Location Code and plus codes.

See PlusCode for more information.

optionalnumber

The price level of the place, on a scale of 0 to 4. The exact amount indicated by a specific value will vary from region to region. Price levels are interpreted as follows:

 • 0 Free
 • 1 Inexpensive
 • 2 Moderate
 • 3 Expensive
 • 4 Very Expensive
optionalnumber

Contains the place's rating, from 1.0 to 5.0, based on aggregated user reviews.

optionalstring
optionalboolean

Specifies if the place supports reservations.

optional Array<PlaceReview>

A JSON array of up to five reviews. By default, the reviews are sorted in order of relevance. Use the reviews_sort request parameter to control sorting.

 • For most_relevant (default), reviews are sorted by relevance; the service will bias the results to return reviews originally written in the preferred language.
 • For newest, reviews are sorted in chronological order; the preferred language does not affect the sort order.

Google recommends indicating to users whether results are ordered by most_relevant or newest.

See PlaceReview for more information.

optionalstring
optional Array<PlaceOpeningHours>

Contains an array of entries for the next seven days including information about secondary hours of a business. Secondary hours are different from a business's main hours. For example, a restaurant can specify drive through hours or delivery hours as its secondary hours. This field populates the type subfield, which draws from a predefined list of opening hours types (such as DRIVE_THROUGH, PICKUP, or TAKEOUT) based on the types of the place. This field includes the special_days subfield of all hours, set for dates that have exceptional hours.

See PlaceOpeningHours for more information.

optionalboolean

Specifies if the place serves beer.

optionalboolean

Specifies if the place serves breakfast.

optionalboolean

Specifies if the place serves brunch.

optionalboolean

Specifies if the place serves dinner.

optionalboolean

Specifies if the place serves lunch.

optionalboolean

Specifies if the place serves vegetarian food.

optionalboolean

Specifies if the place serves wine.

optionalboolean

Specifies if the business supports takeout.

optionalArray<string>

Contains an array of feature types describing the given result. See the list of supported types.

optionalstring

Contains the URL of the official Google page for this place. This will be the Google-owned page that contains the best available information about the place. Applications must link to or embed this page on any screen that shows detailed results about the place to the user.

optionalnumber

The total number of reviews, with or without text, for this place.

optionalnumber

Contains the number of minutes this place’s current timezone is offset from UTC. For example, for places in Sydney, Australia during daylight saving time this would be 660 (+11 hours from UTC), and for places in California outside of daylight saving time this would be -480 (-8 hours from UTC).

optionalstring

For establishment (types:["establishment", ...]) results only, the vicinity field contains a simplified address for the place, including the street name, street number, and locality, but not the province/state, postal code, or country.

For all other results, the vicinity field contains the name of the narrowest political (types:["political", ...]) feature that is present in the address of the result.

This content is meant to be read as-is. Do not programmatically parse the formatted address.

optionalstring

The authoritative website for this place, such as a business' homepage.

optionalboolean

Specifies if the place has an entrance that is wheelchair-accessible.

AddressComponent

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

The full text description or name of the address component as returned by the Geocoder.

requiredstring

An abbreviated textual name for the address component, if available. For example, an address component for the state of Alaska may have a long_name of "Alaska" and a short_name of "AK" using the 2-letter postal abbreviation.

requiredArray<string>

An array indicating the type of the address component. See the list of supported types.

PlaceEditorialSummary

Contains a summary of the place. A summary is comprised of a textual overview, and also includes the language code for these if applicable. Summary text must be presented as-is and can not be modified or altered.

FieldRequiredTypeDescription
optionalstring

The language of the previous fields. May not always be present.

optionalstring

A medium-length textual summary of the place.

Geometry

An object describing the location.

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatLngLiteral See LatLngLiteral for more information.
requiredBounds See Bounds for more information.

LatLngLiteral

An object describing a specific location with Latitude and Longitude in decimal degrees.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Latitude in decimal degrees

requirednumber

Longitude in decimal degrees

Bounds

A rectangle in geographical coordinates from points at the southwest and northeast corners.

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatLngLiteral See LatLngLiteral for more information.
requiredLatLngLiteral See LatLngLiteral for more information.

PlaceOpeningHours

An object describing the opening hours of a place.

FieldRequiredTypeDescription
optionalboolean

A boolean value indicating if the place is open at the current time.

optional Array<PlaceOpeningHoursPeriod>

An array of opening periods covering seven days, starting from Sunday, in chronological order.

See PlaceOpeningHoursPeriod for more information.

optional Array<PlaceSpecialDay>

An array of up to seven entries corresponding to the next seven days.

See PlaceSpecialDay for more information.

optionalstring

A type string used to identify the type of secondary hours (for example, DRIVE_THROUGH, HAPPY_HOUR, DELIVERY, TAKEOUT, KITCHEN, BREAKFAST, LUNCH, DINNER, BRUNCH, PICKUP, SENIOR_HOURS). Set for secondary_opening_hours only.

optionalArray<string>

An array of strings describing in human-readable text the hours of the place.

PlaceOpeningHoursPeriod

FieldRequiredTypeDescription
requiredPlaceOpeningHoursPeriodDetail

Contains a pair of day and time objects describing when the place opens.

See PlaceOpeningHoursPeriodDetail for more information.

optionalPlaceOpeningHoursPeriodDetail

May contain a pair of day and time objects describing when the place closes. If a place is always open, the close section will be missing from the response. Clients can rely on always-open being represented as an open period containing day with value 0 and time with value 0000, and no close.

See PlaceOpeningHoursPeriodDetail for more information.

PlaceSpecialDay

FieldRequiredTypeDescription
optionalstring

A date expressed in RFC3339 format in the local timezone for the place, for example 2010-12-31.

optionalboolean

True if there are exceptional hours for this day. If true, this means that there is at least one exception for this day. Exceptions cause different values to occur in the subfields of current_opening_hours and secondary_opening_hours such as periods, weekday_text, open_now. The exceptions apply to the hours, and the hours are used to generate the other fields.

PlaceOpeningHoursPeriodDetail

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

A number from 0–6, corresponding to the days of the week, starting on Sunday. For example, 2 means Tuesday.

requiredstring

May contain a time of day in 24-hour hhmm format. Values are in the range 0000–2359. The time will be reported in the place’s time zone.

optionalstring

A date expressed in RFC3339 format in the local timezone for the place, for example 2010-12-31.

optionalboolean

True if a given period was truncated due to a seven-day cutoff, where the period starts before midnight on the date of the request and/or ends at or after midnight on the last day. This property indicates that the period for open or close can extend past this seven-day cutoff.

PlacePhoto

A photo of a Place. The photo can be accesed via the Place Photo API using an url in the following pattern:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/photo?maxwidth=400&photo_reference=photo_reference&key=YOUR_API_KEY

See Place Photos for more information.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

The height of the photo.

requiredArray<string>

The HTML attributions for the photo.

requiredstring

A string used to identify the photo when you perform a Photo request.

requirednumber

The width of the photo.

PlusCode

An encoded location reference, derived from latitude and longitude coordinates, that represents an area, 1/8000th of a degree by 1/8000th of a degree (about 14m x 14m at the equator) or smaller. Plus codes can be used as a replacement for street addresses in places where they do not exist (where buildings are not numbered or streets are not named).

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

The global_code is a 4 character area code and 6 character or longer local code (849VCWC8+R9).

optionalstring

The compound_code is a 6 character or longer local code with an explicit location (CWC8+R9, Mountain View, CA, USA). Some APIs may return an empty string if the compound_code is not available.

PlaceReview

A review of the place submitted by a user.

FieldRequiredTypeDescription
requiredstring

The name of the user who submitted the review. Anonymous reviews are attributed to "A Google user".

requirednumber

The user's overall rating for this place. This is a whole number, ranging from 1 to 5.

requiredstring

The time that the review was submitted in text, relative to the current time.

requirednumber

The time that the review was submitted, measured in the number of seconds since since midnight, January 1, 1970 UTC.

optionalstring

The URL to the user's Google Maps Local Guides profile, if available.

optionalstring

An IETF language code indicating the language of the returned review.This field contains the main language tag only, and not the secondary tag indicating country or region. For example, all the English reviews are tagged as 'en', and not 'en-AU' or 'en-UK' and so on.This field is empty if there is only a rating with no review text.

optionalstring

An IETF language code indicating the original language of the review. If the review has been translated, then original_language != language.This field contains the main language tag only, and not the secondary tag indicating country or region. For example, all the English reviews are tagged as 'en', and not 'en-AU' or 'en-UK' and so on.This field is empty if there is only a rating with no review text.

optionalstring

The URL to the user's profile photo, if available.

optionalstring

The user's review. When reviewing a location with Google Places, text reviews are considered optional. Therefore, this field may be empty. Note that this field may include simple HTML markup. For example, the entity reference &amp; may represent an ampersand character.

optionalboolean

A boolean value indicating if the review was translated from the original language it was written in.If a review has been translated, corresponding to a value of true, Google recommends that you indicate this to your users. For example, you can add the following string, “Translated by Google”, to the review.

การเข้าถึงผลลัพธ์เพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น แต่ละคำตอบจะแสดงผลการค้นหาสูงสุด 20 establishment รายการต่อคำค้นหา อย่างไรก็ตาม การค้นหาแต่ละครั้งอาจแสดงผลลัพธ์ได้มากถึง 60 รายการโดยแบ่งออกเป็น 3 หน้า หากการค้นหาจะแสดงผลมากกว่า 20 การตอบสนองการค้นหาจะรวมค่าเพิ่มเติม ซึ่งก็คือ next_page_token ส่งค่าของ next_page_token ไปยังพารามิเตอร์ pagetoken ของคำขอใหม่เพื่อดูผลลัพธ์ชุดถัดไป

 • หาก next_page_token เป็นค่าว่างหรือไม่มีการส่งกลับ ก็จะไม่มีการแสดงผลลัพธ์เพิ่มเติม
 • การลองส่งคำขอโดยใช้ next_page_token เดิมซ้ำจะแสดงผลการค้นหาหน้าถัดไป
 • การตั้งค่า pagetoken ระบบจะไม่สนใจพารามิเตอร์อื่นๆ
 • คุณขอหน้าใหม่ได้สูงสุด 2 ครั้งหลังจากการค้นหาเดิม
 • คำขอแต่ละรายการ รวมถึงคำขอที่ใช้ next_page_token จะนับเป็นคำขอเดียวในขีดจำกัดการใช้งานของคุณ และมีการเรียกเก็บเงินแยกกัน
 • มีความล่าช้า 2-3 วินาทีระหว่างเวลาที่ออก next_page_token กับวันที่ next_page_token จะมีผล การขอหน้าถัดไปก่อนที่จะพร้อมใช้งานจะส่งคืนการตอบกลับ INVALID_REQUEST ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับคำขอที่มี next_page_token เสมอ

ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาด้านล่าง เราค้นหาร้านอาหารใกล้ท่าเรือดาร์ลิ่งในซิดนีย์ออสเตรเลีย และจัดอันดับผลการค้นหาตามระยะทาง คุณจะเห็นว่าการตอบกลับมีพร็อพเพอร์ตี้ next_page_token

{
  "html_attributions" : [],
  "next_page_token" : "CpQCAgEAAFxg8o-eU7_uKn7Yqjana-HQIx1hr5BrT4zBaEko29ANsXtp9mrqN0yrKWhf-y2PUpHRLQb1GT-mtxNcXou8TwkXhi1Jbk-ReY7oulyuvKSQrw1lgJElggGlo0d6indiH1U-tDwquw4tU_UXoQ_sj8OBo8XBUuWjuuFShqmLMP-0W59Vr6CaXdLrF8M3wFR4dUUhSf5UC4QCLaOMVP92lyh0OdtF_m_9Dt7lz-Wniod9zDrHeDsz_by570K3jL1VuDKTl_U1cJ0mzz_zDHGfOUf7VU1kVIs1WnM9SGvnm8YZURLTtMLMWx8-doGUE56Af_VfKjGDYW361OOIj9GmkyCFtaoCmTMIr5kgyeUSnB-IEhDlzujVrV6O9Mt7N4DagR6RGhT3g1viYLS4kO5YindU6dm3GIof1Q",
  "results" : [...]
  "status" : "OK"
}

หากต้องการดูผลการค้นหาชุดถัดไป คุณสามารถส่งการค้นหาใหม่ได้ โดยส่งผ่านผลลัพธ์ของ next_page_token ไปยังพารามิเตอร์ pagetoken เช่น

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?pagetoken=CpQCAgEAAFxg8o-eU7_uKn7Yqjana-HQIx1hr5BrT4zBaEko29ANsXtp9mrqN0yrKWhf-y2PUpHRLQb1GT-mtxNcXou8TwkXhi1Jbk-ReY7oulyuvKSQrw1lgJElggGlo0d6indiH1U-tDwquw4tU_UXoQ_sj8OBo8XBUuWjuuFShqmLMP-0W59Vr6CaXdLrF8M3wFR4dUUhSf5UC4QCLaOMVP92lyh0OdtF_m_9Dt7lz-Wniod9zDrHeDsz_by570K3jL1VuDKTl_U1cJ0mzz_zDHGfOUf7VU1kVIs1WnM9SGvnm8YZURLTtMLMWx8-doGUE56Af_VfKjGDYW361OOIj9GmkyCFtaoCmTMIr5kgyeUSnB-IEhDlzujVrV6O9Mt7N4DagR6RGhT3g1viYLS4kO5YindU6dm3GIof1Q&key=YOUR_API_KEY