รูปภาพสถานที่

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

คุณสามารถใช้ Places SDK สำหรับ Android เพื่อขอรูปภาพสถานที่ที่จะแสดงในแอปพลิเคชันของคุณ รูปภาพที่ส่งมาจากบริการรูปภาพนั้นมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเจ้าของธุรกิจและรูปภาพที่ผู้ใช้ส่งมา

Places SDK สำหรับ Android จะแสดงผลภาพบิตแมปที่มีขนาดสูงสุด 1,600 x 1600 พิกเซล

กระบวนการดึงข้อมูลรูปภาพ

หากต้องการเรียกรูปภาพของสถานที่ ให้ทำดังนี้

 1. ใช้รายละเอียดสถานที่เพื่อดึงข้อมูลออบเจ็กต์ Place (ใช้ fetchPlace() หรือ findCurrentPlace()) ตรวจสอบว่าได้รวมช่อง Place.Field PHOTO_METADATAS ไว้ในรายการช่องที่จะรวมในออบเจ็กต์ Place ของการตอบกลับแล้ว
 2. ใน OnSuccessListener สำหรับ FetchPlaceResponse หรือ FindCurrentPlaceResponse ให้ใช้ Place.getPhotoMetadas() เพื่อรับออบเจ็กต์ข้อมูลเมตาของรูปภาพประเภท PhotoMetadata จากออบเจ็กต์คำตอบ Place
 3. สร้างออบเจ็กต์ FetchPhotoRequest โดยจะระบุความสูงและความกว้างสูงสุด (เป็นพิกเซล) หรือไม่ก็ได้ รูปภาพมีความกว้างหรือความสูงได้สูงสุด 1600 พิกเซล
 4. ใช้ PlacesClient.fetchPhoto() เพื่อขอบิตแมปของรูปภาพ
 5. เพิ่ม OnSuccessListener และรับรูปภาพจาก FetchPhotoResponse

รับรูปภาพ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการรับรูปภาพสถานที่

Kotlin// Define a Place ID.
val placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE"

// Specify fields. Requests for photos must always have the PHOTO_METADATAS field.
val fields = listOf(Place.Field.PHOTO_METADATAS)

// Get a Place object (this example uses fetchPlace(), but you can also use findCurrentPlace())
val placeRequest = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, fields)

placesClient.fetchPlace(placeRequest)
  .addOnSuccessListener { response: FetchPlaceResponse ->
    val place = response.place

    // Get the photo metadata.
    val metada = place.photoMetadatas
    if (metada == null || metada.isEmpty()) {
      Log.w(TAG, "No photo metadata.")
      return@addOnSuccessListener
    }
    val photoMetadata = metada.first()

    // Get the attribution text.
    val attributions = photoMetadata?.attributions

    // Create a FetchPhotoRequest.
    val photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
      .setMaxWidth(500) // Optional.
      .setMaxHeight(300) // Optional.
      .build()
    placesClient.fetchPhoto(photoRequest)
      .addOnSuccessListener { fetchPhotoResponse: FetchPhotoResponse ->
        val bitmap = fetchPhotoResponse.bitmap
        imageView.setImageBitmap(bitmap)
      }.addOnFailureListener { exception: Exception ->
        if (exception is ApiException) {
          Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.message)
          val statusCode = exception.statusCode
          TODO("Handle error with given status code.")
        }
      }
  }

   

Java


// Define a Place ID.
final String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";

// Specify fields. Requests for photos must always have the PHOTO_METADATAS field.
final List<Place.Field> fields = Collections.singletonList(Place.Field.PHOTO_METADATAS);

// Get a Place object (this example uses fetchPlace(), but you can also use findCurrentPlace())
final FetchPlaceRequest placeRequest = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, fields);

placesClient.fetchPlace(placeRequest).addOnSuccessListener((response) -> {
  final Place place = response.getPlace();

  // Get the photo metadata.
  final List<PhotoMetadata> metadata = place.getPhotoMetadatas();
  if (metadata == null || metadata.isEmpty()) {
    Log.w(TAG, "No photo metadata.");
    return;
  }
  final PhotoMetadata photoMetadata = metadata.get(0);

  // Get the attribution text.
  final String attributions = photoMetadata.getAttributions();

  // Create a FetchPhotoRequest.
  final FetchPhotoRequest photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
    .setMaxWidth(500) // Optional.
    .setMaxHeight(300) // Optional.
    .build();
  placesClient.fetchPhoto(photoRequest).addOnSuccessListener((fetchPhotoResponse) -> {
    Bitmap bitmap = fetchPhotoResponse.getBitmap();
    imageView.setImageBitmap(bitmap);
  }).addOnFailureListener((exception) -> {
    if (exception instanceof ApiException) {
      final ApiException apiException = (ApiException) exception;
      Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
      final int statusCode = apiException.getStatusCode();
      // TODO: Handle error with given status code.
    }
  });
});

   

การระบุแหล่งที่มา

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้รูปภาพสถานที่ได้โดยไม่ต้องแสดงที่มา หรือจะมีการระบุแหล่งที่มาที่จำเป็นรวมอยู่ในรูปภาพด้วย แต่ออบเจ็กต์ข้อมูลเมตาของรูปภาพประเภท PhotoMetadata อาจมีการระบุแหล่งที่มาเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 ประเภทต่อไปนี้

หากออบเจ็กต์ PhotoMetadata ที่แสดงผลมีการระบุแหล่งที่มาประเภทใดก็ตาม คุณต้องรวมการระบุแหล่งที่มาไว้ในแอปพลิเคชันด้วยทุกที่ที่แสดงรูปภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การแสดงการระบุแหล่งที่มา

การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

จะมีการเรียกเก็บเงิน SKU ของ Places Photo สำหรับการโทรไปที่ fetchPhoto() ดูรายละเอียดได้ในหน้าการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน