Các phương pháp hay nhất về địa chỉ mã hoá địa lý

Mã hoá địa lý là quá trình chuyển đổi địa chỉ (như địa chỉ đường phố) thành toạ độ địa lý (vĩ độ và kinh độ). Bạn có thể sử dụng toạ độ này để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc định vị bản đồ. Trọng tâm của tài liệu này là làm rõ những điểm cần cân nhắc liên quan khi mã hoá địa chỉ địa chỉ. Tài liệu này mô tả thời điểm tối ưu để sử dụng API mã hoá địa lý và trường hợp nên sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm API địa điểm.

Nói chung, hãy sử dụng API mã hoá địa lý khi mã hoá địa lý địa chỉ hoàn chỉnh (ví dụ: “48 Pirrama Rd, Pyrmont, NSW, Úc”). Hãy sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm API địa điểm khi mã hoá địa lý địa chỉ không rõ ràng (chưa hoàn chỉnh) hoặc cho các ứng dụng nhạy cảm về độ trễ, chẳng hạn như khi phản hồi thông tin đầu vào của người dùng.

Các trường hợp sử dụng và nội dung đề xuất về API

Các trường hợp sử dụng và nội dung đề xuất về API
Phản hồi theo thời gian thực cho hoạt động đầu vào của người dùng (bao gồm các địa chỉ không rõ ràng, không đầy đủ, định dạng kém hoặc sai chính tả mà người dùng đã nhập) Sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm API địa điểm để lấy mã địa điểm, sau đó API mã hóa địa lý để mã hóa địa lý mã địa điểm vào một mã địa điểm.
Hệ thống tự động xử lý địa chỉ bưu chính hoàn chỉnh, rõ ràng (Ví dụ: “48 Pirrama Rd, Pyrmont, NSW, Úc”) Sử dụng dịch vụ web API mã hoá địa lý.
Các hệ thống tự động xử lý các truy vấn không rõ ràng (ví dụ: địa chỉ không đầy đủ, được định dạng kém hoặc sai chính tả) Đề xuất các hệ thống tự động sử dụng dịch vụ web API mã hoá địa lý. Tuy nhiên, các hệ thống tự động có tỷ lệ truy vấn không rõ ràng, không hoàn chỉnh hoặc sai chính tả cao từ hoạt động đầu vào của người dùng có thể hưởng lợi từ việc thêm tiện ích Tự động hoàn thành địa điểm có tính tương tác để cho phép người dùng chọn một kết quả và do đó tránh viết sai chính tả địa chỉ.
Vấn đề về độ trễ khi sử dụng API chỉ dẫn hoặc API ma trận khoảng cách, với nguồn gốc, đích đến hoặc điểm tham chiếu được chỉ định làm chuỗi địa chỉ Giảm độ trễ mã hoá địa lý bằng cách sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm API địa điểm để lấy mã địa điểm, sau đó chuyển mã địa điểm đến API chỉ dẫn hoặc API ma trận khoảng cách.

Phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng

Các ứng dụng phản hồi theo thời gian thực cho hoạt động đầu vào của người dùng có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn API:

  1. Nhìn chung, hoạt động nhập của người dùng thường liên quan đến việc nhập dần địa chỉ (chẳng hạn như “123 Main Street”), vì vậy, việc mã hoá địa lý những địa chỉ không rõ ràng, không hoàn chỉnh sẽ giúp ích cho người dùng vì giúp người dùng nhận được kết quả nhanh hơn.
  2. Các ứng dụng phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng rất nhạy cảm về độ trễ.

Hai yếu tố cần cân nhắc này giúp dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm trong API địa điểm trở nên lý tưởng cho trường hợp sử dụng phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng. Tính năng tự động hoàn thành theo địa điểm được thiết kế để trả về nhiều tuỳ chọn khả thi và cho phép người dùng lựa chọn giữa các tuỳ chọn đó. API Địa điểm có thể bị hạn chế chỉ tìm kiếm mã địa lý hoặc địa chỉ, đồng thời loại trừ các doanh nghiệp. Ngoài ra, chức năng tự động hoàn thành tra cứu có thể được định hướng để trả về kết quả dành riêng cho một vị trí. API Địa điểm trả về một mã địa điểm có thể được chuyển dưới dạng một vị trí phân biệt hoàn toàn tới dịch vụ web của API mã hoá địa lý. Dịch vụ này sau đó trả về thông tin chi tiết đầy đủ về địa chỉ và mã hoá địa lý địa chỉ thành một latlng. Bạn cũng có thể truyền mã địa điểm đến các API khác, chẳng hạn như API chỉ dẫn và API ma trận khoảng cách (xem bên dưới).

Mã hoá địa lý địa chỉ trong API mã hoá địa lý có độ trễ cao hơn nhiều và cũng tạo ra kết quả kém chính xác hơn cho các truy vấn không đầy đủ hoặc không rõ ràng. Vì vậy, các ứng dụng phải phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng theo thời gian thực.

Tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm dành cho Android, iOS, JavaScript API Địa điểm.

Hệ thống tự động

Hệ thống tự động xử lý địa chỉ bưu chính hoàn chỉnh, rõ ràng: Bạn nên xử lý các truy vấn rõ ràng như chuỗi địa chỉ bưu chính đầy đủ (ví dụ: “48 Pirrama Rd, Pyrmont, NSW, Úc”) thông qua dịch vụ web API mã hoá địa lý. Phần phụ trợ mã hoá địa lý địa chỉ cung cấp phạm vi rộng hơn của các địa chỉ trên toàn cầu và được tối ưu hoá cho kết quả chất lượng cao với các loại truy vấn đầy đủ, rõ ràng.

Cụm từ tìm kiếm không rõ ràng do hệ thống tự động xử lý: Truy vấn không rõ ràng là những cụm từ có chứa địa chỉ được định dạng kém, địa chỉ không đầy đủ hoặc có lỗi chính tả. Đối với các hệ thống tự động, bạn nên sử dụng dịch vụ web API mã hoá địa lý. Tuy nhiên, API mã hoá địa lý không được thiết kế để xử lý những truy vấn không rõ ràng và có thể tạo ra kết quả kém chính xác hơn hoặc không có kết quả nào đối với các truy vấn không rõ ràng. Nếu hệ thống tự động của bạn xử lý nhiều truy vấn không rõ ràng bắt nguồn từ hoạt động đầu vào của người dùng, thì bạn có thể hưởng lợi từ việc thêm một phần tử tương tác vào ứng dụng bằng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm trong Places API vì dịch vụ này được thiết kế để trả về nhiều tuỳ chọn khả thi và cho phép người dùng lựa chọn giữa các tuỳ chọn đó. API Địa điểm trả về một mã địa điểm có thể được chuyển dưới dạng một vị trí phân biệt hoàn toàn tới dịch vụ web API mã hoá địa lý. Dịch vụ này sau đó trả về thông tin chi tiết đầy đủ về địa chỉ và mã hoá địa lý địa chỉ thành một latlng. Tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm dành cho Android, iOS, JavaScript API Địa điểm.

Giảm độ trễ cho API Chỉ dẫn và API ma trận khoảng cách

Khi các nguồn gốc, đích đến hoặc điểm tham chiếu được chỉ định làm chuỗi địa chỉ, API chỉ đường API ma trận khoảng cách sẽ sử dụng cùng một phần phụ trợ như API mã hoá địa lý để mã hoá địa lý những địa chỉ này trước khi tính toán đường đi. Điều này làm tăng độ trễ đáng kể so với việc chỉ định các vị trí tương tự như các địa điểm hoặc mã địa điểm.

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng API chỉ dẫn hoặc API ma trận khoảng cách trong một tình huống nhạy cảm về độ trễ, chẳng hạn như phản hồi thông tin người dùng nhập và ban đầu, nguồn gốc, đích đến hoặc điểm tham chiếu của bạn được chỉ định làm chuỗi địa chỉ, thì bạn nên giảm thiểu độ trễ bằng cách sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm của API Địa điểm để chuyển đổi chuỗi địa chỉ thành mã địa điểm, sau đó truyền mã địa điểm sang API chỉ dẫn hoặc API ma trận khoảng cách. Tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm dành cho Android, iOS, JavaScript API Địa điểm. Hãy xem thêm ví dụ về JavaScript về tính năng tự động hoàn thành địa điểm và chỉ đường.

Kết luận

Tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn, khi mã hoá địa lý địa chỉ, việc sử dụng API Mã hoá địa lý hoặc sử dụng dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm cùng với API Mã hoá địa lý sẽ cho phép bạn tạo các ứng dụng cung cấp cho người dùng kết quả mã hoá địa lý chính xác cũng như giảm độ trễ.

Quản lý lỗi và lượt thử lại

Nếu bạn nhận được phản hồi UNKNOWN_ERROR, thì đó là do các lỗi tạm thời và cách xử lý tốt nhất là thử lại sau một khoảng thời gian ngắn. Bạn nên tận dụng thư viện ứng dụng của dịch vụ web trên Nền tảng Google Maps, trong đó có logic thử lại và hỗ trợ xác thực Gói đặc biệt trên Nền tảng Google Maps. Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng GoỨng dụng Node.js cho Dịch vụ Google Maps là các thư viện ứng dụng được cộng đồng hỗ trợ, có sẵn để tải xuống và đóng góp trên GitHub. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt và mã mẫu.

Nếu bạn nhận được một mã trạng thái OVER_QUERY_LIMIT dưới dạng phản hồi, thì tức là bạn đã vượt quá giới hạn sử dụng đối với API. Bạn nên thử các chiến lược tối ưu hoá mức sử dụng này.