ID địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

ID địa điểm xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm và trên Google Maps. Mã địa điểm được chấp nhận trong các yêu cầu sau đây đến API Maps:

 • Truy xuất địa chỉ cho Mã địa điểm trong dịch vụ web API mã hóa địa lý và Dịch vụ mã hóa địa lý, API JavaScript của Maps.
 • Chỉ định điểm xuất phát, điểm đến và điểm trung gian trong dịch vụ web Chỉ đường API và Dịch vụ chỉ đường, API JavaScript của Maps.
 • Chỉ định điểm khởi hành và điểm đến trong dịch vụ web API khoảng cách và dịch vụ ma trận khoảng cách, API Maps JavaScript.
 • Truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm trong dịch vụ web API Địa điểm, SDK địa điểm dành cho Android, SDK địa điểm dành cho iOS và Thư viện địa điểm.
 • Sử dụng thông số ID địa điểm trong API nhúng của Maps.
 • Truy xuất truy vấn tìm kiếm trong URL của Maps.
 • Hiển thị giới hạn tốc độ trong API đường.
 • Tìm và định kiểu đa giác ranh giới trong kiểu định hướng dữ liệu cho ranh giới.

Tìm ID của một địa điểm cụ thể

Bạn đang tìm ID địa điểm của một địa điểm cụ thể? Sử dụng công cụ tìm ID địa điểm bên dưới để tìm kiếm địa điểm và nhận ID của địa điểm:

Ngoài ra, bạn có thể xem trình tìm mã địa điểm kèm theo mã trong tài liệu về API JavaScript của Maps.

Tổng quan

Mã địa điểm là giá trị nhận dạng dạng văn bản giúp nhận dạng duy nhất một địa điểm. Độ dài của giá trị nhận dạng có thể thay đổi (không có độ dài tối đa cho mã địa điểm). Ví dụ:

 • ChIJgUbEo8cfqokR5lP9_Wh_DaM
 • GhIJQWDl0CIeQUARxks3icF8U8A
 • EicxMyBNYXJrZXQgU3QsIFdpbG1pbmd0b24sIE5DIDI4NDAxLCBVU0EiGhIYChQKEgnRTo6ixx-qiRHo_bbmkCm7ZRAN
 • EicxMyBNYXJrZXQgU3QsIFdpbG1pbmd0b24sIE5DIDI4NDAxLCBVU0E
 • IhoSGAoUChIJ0U6OoscfqokR6P225pApu2UQDQ

Mã địa điểm có sẵn cho hầu hết các địa điểm, bao gồm cả doanh nghiệp, địa danh, công viên và giao lộ. Một địa điểm hoặc vị trí có thể có nhiều mã địa điểm. Mã địa điểm có thể thay đổi theo thời gian.

Bạn có thể sử dụng cùng một mã địa điểm trên API Địa điểm và một số API của Nền tảng Google Maps. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cùng một mã địa điểm để tham chiếu một địa điểm trong API Địa điểm, API JavaScript của Maps, API Mã hóa địa lý, API nhúng của MapsAPI Đường.

Truy lục chi tiết địa điểm bằng cách sử dụng ID địa điểm

Mã địa điểm được miễn các hạn chế lưu vào bộ nhớ đệm nêu trong Mục 3.2.3(b) của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Khi đã xác định mã địa điểm cho một địa điểm, bạn có thể sử dụng lại giá trị đó vào lần tiếp theo bạn tra cứu địa điểm đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Lưu mã địa điểm để sử dụng sau này ở bên dưới.

Một cách phổ biến để sử dụng mã địa điểm là tìm kiếm một địa điểm (ví dụ: sử dụng API Địa điểm hoặc Thư viện địa điểm trong API JavaScript của Maps), sau đó sử dụng Mã địa điểm được trả về để truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm. Bạn có thể lưu trữ mã địa điểm và dùng thông tin này để truy xuất thông tin chi tiết về địa điểm đó vào lúc khác. Đọc bài viết về cách lưu mã địa điểm ở bên dưới.

Ví dụ sử dụng API địa điểm

Bằng cách sử dụng API Địa điểm, bạn có thể tìm Mã địa điểm bằng cách thực hiện yêu cầu Tìm kiếm địa điểm.

Ví dụ sau là yêu cầu tìm kiếm các địa điểm thuộc loại 'nhà hàng' trong phạm vi bán kính 1500m tính từ một điểm ở Sydney, Úc, có chứa từ 'cruise':

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=-33.8670522,151.1957362&radius=1500&type=restaurant&keyword=cruise&key=YOUR_API_KEY

Phản hồi bao gồm mã địa điểm trong trường place_id, như minh hoạ trong đoạn mã sau:

{
 "html_attributions" : [],
 "results" : [
  {
   "geometry" : {
    "location" : {
     "lat" : -33.870775,
     "lng" : 151.199025
    }
   },
   ...
   "place_id" : "ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0",
   ...
  }
 ],
 "status" : "OK"
}

Để xem nội dung mô tả về tất cả các trường trong phản hồi, hãy xem tài liệu về Tìm kiếm địa điểm.

Bây giờ, bạn có thể gửi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, đặt mã địa điểm trong thông số place_id:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0&key=YOUR_API_KEY

Lưu ID địa điểm để sử dụng sau

Mã địa điểm không được hạn chế lưu vào bộ nhớ đệm nêu trong Mục 3.2.3(b) của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Do đó, bạn có thể lưu trữ các giá trị mã địa điểm để sử dụng sau này.

Làm mới ID địa điểm đã lưu trữ

Bạn nên làm mới mã địa điểm nếu đã quá 12 tháng. Bạn có thể làm mới mã địa điểm mà không tốn phí, bằng cách thực hiện Yêu cầu thông tin chi tiết về địa điểm và chỉ định trường place_id trong tham số fields.

Ví dụ:

 https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJ05IRjKHxEQ0RJLV_5NLdK2w&fields=place_id&key=YOUR_API_KEY
 

Lệnh gọi này sẽ kích hoạt Thông tin chi tiết về địa điểm – Làm mới mã nhận dạng SKU. Tuy nhiên, yêu cầu này cũng có thể trả về mã trạng thái NOT_FOUND. Có một chiến lược là lưu trữ yêu cầu ban đầu trả về từng mã địa điểm. Nếu mã địa điểm trở nên không hợp lệ, bạn có thể thực hiện lại yêu cầu đó để nhận được kết quả mới. Những kết quả này có thể bao gồm hoặc không bao gồm địa điểm gốc. Yêu cầu này có thể tính phí.

Mã lỗi khi sử dụng ID địa điểm

Mã trạng thái INVALID_REQUEST cho biết mã địa điểm được chỉ định không hợp lệ. INVALID_REQUEST có thể được trả về khi mã địa điểm bị cắt bớt hoặc sửa đổi và không còn chính xác nữa.

Mã trạng thái NOT_FOUND cho biết rằng mã địa điểm được chỉ định đã lỗi thời. Mã địa điểm có thể trở nên lỗi thời nếu một doanh nghiệp đóng cửa hoặc chuyển đến địa điểm mới. Mã địa điểm có thể thay đổi do nội dung cập nhật trên quy mô lớn trên cơ sở dữ liệu của Google Maps. Trong những trường hợp như vậy, một địa điểm có thể nhận được một mã địa điểm mới và mã cũ sẽ trả về phản hồi NOT_FOUND.

Cụ thể là một số loại mã địa điểm đôi khi có thể gây ra phản hồi NOT_FOUND hoặc API có thể trả về mã địa điểm khác trong phản hồi. Các loại mã địa điểm này bao gồm:

 • Địa chỉ đường phố không tồn tại trong Google Maps dưới dạng địa chỉ chính xác, nhưng được suy ra từ một dải địa chỉ.
 • Đoạn của một tuyến đường dài, trong đó yêu cầu cũng chỉ định một thành phố hoặc địa phương.
 • Giao điểm.
 • Địa điểm có thành phần địa chỉ thuộc loại subpremise.

Các mã này thường có dạng chuỗi dài (không có độ dài tối đa cho mã địa điểm). Ví dụ:

EpID4LC14LC_4LCo4LCv4LGN4LCo4LCX4LCw4LGNIC0g4LC44LGI4LCm4LGN4LCs4LC-4LCm4LGNIOCwsOCxi-CwoeCxjeCwoeCxgSAmIOCwteCwv-CwqOCwr-CxjSDgsKjgsJfgsLDgsY0g4LCu4LGG4LCv4LC_4LCo4LGNIOCwsOCxi-CwoeCxjeCwoeCxgSwg4LC14LC_4LCo4LCv4LGNIOCwqOCwl-CwsOCxjSDgsJXgsL7gsLLgsKjgsYAsIOCwsuCwleCxjeCwt-CxjeCwruCwv-CwqOCwl-CwsOCxjSDgsJXgsL7gsLLgsKjgsYAsIOCwuOCwsOCxguCwsOCxjSDgsKjgsJfgsLDgsY0g4LC14LGG4LC44LGN4LCf4LGNLCDgsLjgsK_gsYDgsKbgsL7gsKzgsL7gsKbgsY0sIOCwueCxiOCwpuCwsOCwvuCwrOCwvuCwpuCxjSwg4LCk4LGG4LCy4LCC4LCX4LC-4LCjIDUwMDA1OSwg4LCt4LC-4LCw4LCk4LCm4LGH4LC24LCCImYiZAoUChIJ31l5uGWYyzsR9zY2qk9lDiASFAoSCd9ZebhlmMs7Efc2NqpPZQ4gGhQKEglDz61OZpjLOxHgDJCFY-o1qBoUChIJi37TW2-YyzsRr_uv50r7tdEiCg1MwFcKFS_dyy4