Tìm địa điểm

Chọn nền tảng: JavaScript Dịch vụ web

API Địa điểm cho phép bạn tìm kiếm thông tin về địa điểm bằng nhiều danh mục, bao gồm cả cơ sở, địa điểm yêu thích nổi bật và vị trí địa lý. Bạn có thể tìm kiếm địa điểm theo độ gần hoặc chuỗi văn bản. Tìm kiếm địa điểm trả về danh sách các địa điểm cùng với thông tin tóm tắt về từng địa điểm; bạn có thể xem thêm thông tin qua truy vấn Chi tiết về địa điểm.

So sánh các loại tìm kiếm

Có 3 điểm cuối tìm kiếm với các đặc điểm khác nhau. Bảng sau đây nêu bật một số điểm khác biệt này.

Loại Lựa chọn trường Tìm kiếm bằng văn bản Văn bản không rõ ràng Bộ lọc vị trí Bộ lọc bổ sung
Tìm địa điểm input
Tìm kiếm lân cận keyword
Tìm kiếm văn bản query

Chọn trường

Không có cách nào để ràng buộc tính năng Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản chỉ trả về các trường cụ thể. Để tránh yêu cầu (và trả tiền cho) dữ liệu bạn không cần, hãy sử dụng yêu cầu Tìm địa điểm.

Văn bản không rõ ràng

Tính năng Tìm địa điểm và Tìm kiếm văn bản được tối ưu hoá để so khớp văn bản không rõ ràng trong một số trường, trong khi tính năng Tìm kiếm lân cận bị hạn chế so khớp nghiêm ngặt trên một nhóm nhỏ các trường.

Các bộ lọc bổ sung

Tính năng Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản cho phép các tham số bổ sung để lọc kết quả, (ví dụ: minprice, maxprice, opennowtype).