พารามิเตอร์คําขอที่จําเป็น

หากต้องการส่งคำขอไปยัง Maps Datasets API คุณต้องระบุสิ่งต่อไปนี้

  • หมายเลขหรือรหัสของโปรเจ็กต์ Google Cloud ในส่วนหัวของคำขอ X-Goog-User-Project ค่านี้จะกำหนดโปรเจ็กต์ที่ใช้สำหรับการคำนวณการเรียกเก็บเงินและโควต้าการใช้งาน

  • โทเค็น OAuth ในส่วนหัวของคำขอ Authorization ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ OAuth กับ Maps Datasets API ได้ที่ใช้ OAuth

  • หมายเลขหรือรหัสโปรเจ็กต์ Google Cloud ใน URL คำขอ ค่านี้จะระบุโปรเจ็กต์ที่มีชุดข้อมูล แม้ว่าโดยปกติโปรเจ็กต์นี้จะเหมือนกับโปรเจ็กต์ที่ระบุในส่วนหัว X-Goog-User-Project แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

  • รหัสชุดข้อมูลใน URL คำขอ เมื่อใดก็ตามที่ดำเนินการกับชุดข้อมูลที่เจาะจง คุณจะส่งรหัสของชุดข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ URL คำขอ

เช่น หากต้องการลบชุดข้อมูล ให้ทำดังนี้

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $(gcloud auth application-default print-access-token)" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

ดูหมายเลขโปรเจ็กต์

วิธีรับ PROJECT_NUMBER_OR_ID ของโปรเจ็กต์ Google Cloud

  1. ไปที่หน้าภาพรวมของโปรเจ็กต์ใน Cloud Console

  2. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้เลือกโปรเจ็กต์

  3. หมายเลขโปรเจ็กต์และรหัสโปรเจ็กต์จะปรากฏในพื้นที่ข้อมูลโปรเจ็กต์ของหน้าจอภาพรวม

รับโทเค็น OAuth

สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ คำขอ API ของคุณต้องมีโทเค็น OAuth ในส่วนหัว Authorization โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อใช้ OAuth

เช่น ใช้คำสั่ง gcloud ต่อไปนี้เพื่อสร้างโทเค็น

gcloud auth application-default print-access-token

คุณใส่คำสั่ง gcloud ในส่วนหัว Authorization ของคำสั่ง cURL ได้โดยตรงเพื่อสร้างโทเค็นใหม่ในแต่ละคำขอดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน

หรือจะตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีโทเค็นแล้วส่งตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของคำขอก็ได้โดยทำดังนี้

export TOKEN=$(gcloud auth application-default print-access-token)
curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID