Zanieczyszczenie

Co to jest zanieczyszczenie?

Zanieczyszczenia to cząstki i gazy znajdujące się w powietrzu, które w wysokim stężeniu mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Zgłoszone zanieczyszczenia

Interfejs Air Quality API obsługuje większość typowych zanieczyszczeń.

Informacje o zanieczyszczeniach obejmują:

  • Zanieczyszczenia dominujące
  • Stężenie
  • Źródła i efekty
Kod Wyświetlana nazwa Imię i nazwisko Zmierzone jednostki
co CO Tlenek węgla PPP
C6H6 C6H6 Benzen μg/m3
wół Wół Utleniacze fotochemiczne PPP
o3 3 Ozon PPP
nh3 NH3 Amoniak PPP
NMhc NMHC Węglowodory niemetanowe PPP
nie NIE Tlenek azotu PPP
nox NOK Tlenki azotu PPP
no2 NO2 Dwutlenek azotu PPP
p25 P25 Drobne cząstki stałe (<2,5 μm) μg/m3
pm10 PM10 Wdychalne cząstki stałe (<10 μm) μg/m3
so2 SO2 Dwutlenek siarki PPP
trs lirach tureckich Związki siarki łącznie μg/m3