OTA_HotelRateAmountNotifRQ

Yêu cầu

Cú pháp

Thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ sử dụng cú pháp sau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="message_ID"
              TimeStamp="timestamp"
              Version="3.0"
              NotifType="[Overlay|Delta|Remove]"
              NotifScopeType="[ProductRate]">
 <POS>
  <Source>
   <RequestorID ID="partner_account_name"/>
  </Source>
 </POS>
 <RateAmountMessages HotelCode="HotelID">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="YYYY-MM-DD"
                End="YYYY-MM-DD"
                Mon="boolean_value"
                Tue="boolean_value"
                Weds="boolean_value"
                Thur="boolean_value"
                Fri="boolean_value"
                Sat="boolean_value"
                Sun="boolean_value"
                InvTypeCode="RoomID"
                RatePlanCode="PackageID"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="float"
              AmountAfterTax="float"
              CurrencyCode="currency"
              NumberOfGuests="integer"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Phần tử và thuộc tính

Thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ có các phần tử và thuộc tính như sau:
Phần tử / @Thuộc tính Số lần xuất hiện Loại Thông tin mô tả
OTA_HotelRateAmountNotifRQ 1 Phần tử phức tạp Phần tử gốc của thông báo giá.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @xmlns 0..1 Chuỗi ký tự (URI) Vùng chứa tên XML.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @EchoToken 1 Chuỗi ký tự Giá trị nhận dạng duy nhất cho thông báo yêu cầu này. Giá trị này được trả về trong thông báo phản hồi. Ký tự được phép sử dụng là a – z, A – Z, 0 – 9, _ (dấu gạch dưới) và - (dấu gạch nối).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @TimeStamp 1 DateTime Ngày và giờ tạo thông báo này.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @Version 1 Số thập phân Phiên bản của thông báo OpenTravel.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @NotifType 0..1 Enum

Loại thông báo sẽ được áp dụng cho mọi <RateAmountMessage>.

Các giá trị hợp lệ là:

 • Overlay: Xóa mọi đơn giá hiện tại theo sức chứa cho loại phòng, gói giá và ngày được chỉ định trong <StatusApplicationControl> rồi thay thế bằng đơn giá mới.
 • Remove: Xóa mọi đơn giá hiện tại theo sức chứa cho loại phòng, gói giá và ngày được chỉ định trong <StatusApplicationControl>.
 • Delta: (giá trị mặc định nếu NotifType không được chỉ định) Thêm hoặc cập nhật đơn giá hiện tại theo sức chứa cho loại phòng, gói giá và ngày được chỉ định trong <StatusApplicationControl>.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / @NotifScopeType 0..1 Enum

Phạm vi của NotifType sẽ được áp dụng cho mọi <RateAmountMessage>.

Các giá trị hợp lệ là:

 • ProductRate: (giá trị mặc định nếu NotifScopeType không được chỉ định) NotifType áp dụng đối với sản phẩm – kiểu kết hợp loại phòng (InvTypeCode) và gói giá (RatePlanCode).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS 0..1 POS Vùng chứa để xác định tài khoản đối tác cho thông báo này (thường được sử dụng nếu phần phụ trợ của bạn cung cấp nguồn cấp dữ liệu giá cho nhiều tài khoản đối tác).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS / Source 1 Nguồn Bắt buộc nếu có <POS>. Vùng chứa <RequestorID>.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS / RequestorID 1 RequestorID Bắt buộc nếu có <POS>. Xác định tài khoản đối tác.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / POS / RequestorID / @ID 1 Chuỗi ký tự Tài khoản đối tác dùng cho thông báo này. Giá trị của chuỗi này là giá trị của "Khóa đối tác" trên trang Cài đặt tài khoản trong Hotel Center.

Lưu ý: Nếu bạn có phần phụ trợ cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho nhiều tài khoản, thì giá trị này cần phải khớp với giá trị của thuộc tính partner của thông báo Giao dịch (Dữ liệu của cơ sở lưu trú). Đồng thời, giá trị này cũng phải khớp với giá trị của thuộc tính ID trong phần tử <RequestorID> của thông báo <OTA_HotelAvailNotifRQ> cho cùng một tài khoản.

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages 1 RateAmountMessages Tập hợp các phần tử <RateAmountMessage> xác định đơn giá.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / @HotelCode 1 Chuỗi ký tự Giá trị nhận dạng duy nhất của cơ sở lưu trú. Giá trị này phải khớp với Mã khách sạn được chỉ định bằng phần tử <id> trong phần tử <listing> trong Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn. Mã khách sạn cũng có trong Hotel Center.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage 1..n RateAmountMessage Một vùng chứa để đặt giá trị cho giá phòng (một kiểu kết hợp loại phòng và gói giá trong một phạm vi ngày).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl 1 StatusApplicationControl Xác định phạm vi ngày, cũng như các giá trị nhận dạng loại phòng (InvTypeCode) và gói giá (RatePlanCode).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Start 1 Ngày Ngày bắt đầu của phạm vi ngày.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @End 1 Ngày Ngày kết thúc của phạm vi ngày. Phải bằng hoặc lớn hơn giá trị của start. Nếu start end bằng nhau, nội dung cập nhật sẽ áp dụng cho ngày đó.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Mon 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày thứ Hai.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Tue 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày thứ Ba.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Weds 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày thứ Tư.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Thur 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày thứ Năm.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Fri 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày thứ Sáu.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Sat 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày thứ Bảy.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @Sun 0..1 Boolean Được đặt là true hoặc 1 để thể hiện rõ là có bao gồm các ngày Chủ Nhật.

Nếu được đặt là true, thì các ngày khác trong tuần không được đặt cụ thể là true sẽ bị loại trừ (thực tế, các giá trị này được loại ra khỏi các ngày trong phạm vi ngày từ Start đến End).

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @InvTypeCode 1 Chuỗi ký tự Giá trị nhận dạng duy nhất của số lượng phòng trống (loại phòng). Giá trị này tương ứng với <RoomID> trong thông báo Giao dịch (Dữ liệu của cơ sở lưu trú).
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / StatusApplicationControl / @RatePlanCode 1 Chuỗi ký tự Giá trị nhận dạng duy nhất của gói giá. Giá trị nhận dạng này tương ứng với <PackageID> trong thông báo Giao dịch (Dữ liệu của cơ sở lưu trú). Gói giá còn được xác định thêm và được đề cập đến trong <StatusApplicationControl> của cả thông báo <OTA_HotelRateAmountNotifRQ><OTA_HotelAvailNotifRQ>.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates 0..1 Đơn giá Vùng chứa tập hợp các phần tử <Rate>. Nếu NotifType là “Remove” thì bạn không được chỉ định phần tử này. Nếu không, bạn chỉ chỉ định phần tử này một lần duy nhất.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate 1 Đơn giá Vùng chứa tập hợp các phần tử <BaseByGuestAmts>.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts 1 BaseByGuestAmts Vùng chứa tập hợp các khoản phí cơ sở.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt 1..n BaseByGuestAmt Xác định giá phòng bằng một đơn vị tiền tệ nhất định. Bạn có thể đặt giá theo sức chứa bằng cách sử dụng nhiều phần tử <BaseByGuestAmt>, mỗi phần tử chứa một giá trị cho NumberOfGuests. Nếu không, giá sẽ được áp dụng cho số lượng người tối đa do NumberOfGuests xác định.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @AmountBeforeTax 0..1 Số thực

Giá theo ngày của giá phòng chưa bao gồm thuế và phí.

Nếu bạn đang dùng chương trình khuyến mãi, thì chương trình giảm giá sẽ được áp dụng cho AmountBeforeTax; phần trăm chiết khấu cũng sẽ được áp dụng cho AmountAfterTax. Vì thuộc tính này không hoạt động với một số chế độ thuế, nên bạn chỉ cần chỉ định AmountBeforeTax tại đây và sử dụng phần tử taxFeeInfo để chỉ định thuế và phí.

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @AmountAfterTax 0..1 Số thực Giá theo ngày của giá phòng đã bao gồm thuế và phí hiện hành. Nếu chỉ định AmountAfterTax, thì bạn không cần phải gửi thông báo <TaxFeeInfo> riêng cho mỗi cơ sở lưu trú. Bạn có thể kết hợp thuộc tính này với AmountBeforeTax để cung cấp cả đơn giá cơ sở và tổng giá, sau đó những thông tin này có thể được hiển thị đến người dùng tại một số khu vực nhất định.

Cảnh báo: Nếu đang sử dụng chương trình khuyến mãi, bạn không nên sử dụng số tiền AmountAfterTax. Nếu muốn sử dụng chiết khấu, bạn hãy chỉ định thuế và phí bằng thông báo TaxFeeInfo. Sau đó, số tiền AmountBeforeTax sẽ áp dụng phần chiết khấu của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không chỉ định AmountBeforeTax thì phải chỉ định AmountAfterTax.

OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @CurrencyCode 1 Enum Mã ký tự alpha ISO 4217 (3) cho một đơn vị tiền tệ cụ thể.
OTA_HotelRateAmountNotifRQ / RateAmountMessages / RateAmountMessage / Rates / Rate / BaseGuestAmts / BaseByGuestAmt / @NumberOfGuests 0..1 Số nguyên Số lượng khách tối đa bạn dự định sẽ tiếp nhận cho một phòng. Giá trị này mặc định là 2 nếu không được cung cấp.

Ví dụ

Phần này cung cấp các đoạn mã ví dụ để làm rõ cách:

Thiết lập đơn giá cơ bản và tổng giá

Ví dụ 1

Đơn giá cơ bản (không bao gồm thuế hoặc phí) cho sức chứa mặc định (gấp đôi). Trong mô hình này, bạn phải chỉ định thuế và phí cho cơ sở lưu trú bằng thông báo TaxFeeInfo. Đơn giá cơ bản sẽ quan trọng hơn đối với những người dùng tìm kiếm ở một số khu vực nhất định.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              CurrencyCode="USD"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ví dụ 2

Đơn giá cơ bản và tổng giá của sức chứa mặc định (gấp đôi). Trong mô hình này, bạn không nên chỉ định riêng thuế và phí bằng thông báo TaxFeeInfo. Đơn giá cơ bản sẽ quan trọng hơn đối với những người dùng tìm kiếm ở một số khu vực nhất định.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              AmountAfterTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ví dụ 3

Tổng giá (đã bao gồm thuế và phí) cho nhiều mức sức chứa. Trong mô hình này, bạn không nên xác định riêng thuế và phí bằng thông báo TaxFeeInfo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountAfterTax="100.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="1"/>
      <BaseByGuestAmt AmountAfterTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
      <BaseByGuestAmt AmountAfterTax="120.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="3"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ví dụ 4

Giá cơ bản và tổng giá cho nhiều loại phòng và gói giá thuộc các phạm vi ngày khác nhau.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              AmountAfterTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-01"
                End="2020-05-31"
                InvTypeCode="RoomID_2"
                RatePlanCode="PackageID_2"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="200.00"
              AmountAfterTax="220.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Thêm, ghi đè và xóa đơn giá

Thêm đơn giá

Đặt NotifTypeDelta để thêm đơn giá theo sức chứa cho RoomID_1 và PackageID_1 trong thời gian từ 18/5/2020 đến 23/5/2020.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0"
              NotifType="Delta"
              NotifScopeType="ProductRate">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="100.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="1"/>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="110.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="2"/>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="120.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="3"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Ghi đè đơn giá

Đặt NotifTypeOverlay để xóa mọi đơn giá theo sức chứa cho RoomID_1 và PackageID_1 trong khoảng thời gian từ 18/5/2020 đến 23/5/2020 và thay bằng các đơn giá mới theo sức chứa được chỉ định.

Ví dụ: Nếu thông báo này được gửi đi sau thông báo "Thêm đơn giá", thì đơn giá cho sức chứa 1, 2 và 3 sẽ bị xóa và chỉ có đơn giá mới cho sức chứa 1 được lưu trữ.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0"
              NotifType="Overlay"
              NotifScopeType="ProductRate">
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
   <Rates>
    <Rate>
     <BaseByGuestAmts>
      <BaseByGuestAmt AmountBeforeTax="200.00"
              CurrencyCode="USD"
              NumberOfGuests="1"/>
     </BaseByGuestAmts>
    </Rate>
   </Rates>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Xóa đơn giá

Đặt NotifTypeDelete để xóa mọi đơn giá theo sức chứa cho RoomID_1 và PackageID_1 trong thời gian từ 18/5/2020 đến 23/5/2020.

Ví dụ: Nếu thông báo này được gửi sau một trong hai thông báo mẫu kia thì sẽ không có đơn giá theo sức chứa nào được lưu lại.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRQ xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              EchoToken="12345678"
              TimeStamp="2020-05-19T20:50:37-05:00"
              Version="3.0"
              NotifType="Remove"
              NotifScopeType="ProductRate">>
 <RateAmountMessages HotelCode="Property_1">
  <RateAmountMessage>
   <StatusApplicationControl Start="2020-05-18"
                End="2020-05-23"
                InvTypeCode="RoomID_1"
                RatePlanCode="PackageID_1"/>
  </RateAmountMessage>
 </RateAmountMessages>
</OTA_HotelRateAmountNotifRQ>

Phản hồi

Cú pháp

Thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRS sử dụng cú pháp sau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
              TimeStamp="timestamp"
              EchoToken="echo_token"
              Version="3.0">
 <!-- Either Success or Errors will be populated. -->
 <Success/>
 <Errors>
  <Error Type="12" Status="NotProcessed" ShortText="issue_code">issue_description</Error>
 </Errors>
</OTA_HotelRateAmountNotifRS>

Phần tử và thuộc tính

Thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRS có các phần tử và thuộc tính sau:
Phần tử / @Thuộc tính Số lần xuất hiện Loại Thông tin mô tả
OTA_HotelRateAmountNotifRS 1 Phần tử phức tạp Phần tử gốc của phản hồi cho thông báo kiểm tra tình trạng phòng.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / @TimeStamp 1 DateTime Ngày và giờ tạo thông báo này.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / @EchoToken 1 Chuỗi ký tự Giá trị nhận dạng duy nhất từ thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ tương ứng.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Success 0..1 Thành công Cho biết rằng thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ đã được xử lý thành công.

Mỗi thông báo có <Success> hoặc <Errors>.

OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors 0..1 Lỗi Vùng chứa một hoặc nhiều vấn đề gặp phải trong quá trình xử lý thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ.

Mỗi thông báo có <Success> hoặc <Errors>.

OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error 1..n Lỗi Thông tin mô tả về lỗi gặp phải trong quá trình xử lý thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về các lỗi này trong Thông báo lỗi về trạng thái của nguồn cấp dữ liệu.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @Type 1 Số nguyên Loại cảnh báo lỗi (EWT) của Liên minh OpenTravel Alliance tương ứng với lỗi. Chỉ sử dụng giá trị 12 (Processing exception).
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @Code 1 Số nguyên Mã lỗi (ERR) của Liên minh OpenTravel tương ứng với lỗi. Chỉ sử dụng giá trị 450 (Unable to process).
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @Code 1 Enum Trạng thái của yêu cầu ban đầu. Chỉ sử dụng giá trị NotProcessed.
OTA_HotelRateAmountNotifRS / Errors / Error / @ShortText 1 Chuỗi ký tự Mã nhận dạng vấn đề của Google. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về các lỗi này trong Thông báo lỗi về trạng thái của nguồn cấp dữ liệu.

Ví dụ

Thành công

Dưới đây là phản hồi cho thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ đã được xử lý thành công.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <Success/>
</OTA_HotelRateAmountNotifRS>

Lỗi

Dưới đây là phản hồi cho thông báo OTA_HotelRateAmountNotifRQ không xử lý được do gặp lỗi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OTA_HotelRateAmountNotifRS xmlns="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05"
            EchoToken="12345678"
            TimeStamp="2020-05-13T20:50:37-05:00"
            Version="3.0">
 <Errors>
  <Error Type="12" Code="450" Status="NotProcessed" ShortText="8001">Example</Error>
 </Errors>
</OTA_HotelRateAmountNotifRS>