Scores

Điểm số trong bảng xếp hạng của người chơi. Biểu thị điểm số (và thứ hạng (không bắt buộc)) của một người chơi nhất định trong bảng xếp hạng.

Để xem danh sách các phương thức cho tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu diễn tài nguyên

Không có dữ liệu cố định nào được liên kết với tài nguyên này.

Phương thức

đặt lại
Đặt lại điểm số của bảng xếp hạng bằng mã nhận dạng nhất định cho người chơi hiện đã được xác thực. Chỉ tài khoản người kiểm tra trong danh sách cho phép mới có thể truy cập vào phương thức này đối với ứng dụng của bạn.
resetForAllPlayers
Đặt lại điểm số cho bảng xếp hạng bằng mã nhận dạng nhất định cho tất cả người chơi. Phương thức này chỉ dành cho tài khoản người dùng trong Developer Console của bạn. Bạn chỉ có thể đặt lại các bảng xếp hạng nháp.
resetAll
Đặt lại tất cả điểm số cho tất cả bảng xếp hạng của những người chơi hiện đã xác thực. Chỉ tài khoản người kiểm tra trong danh sách cho phép mới có thể truy cập vào phương thức này đối với ứng dụng của bạn.
resetAllForAllPlayers
Đặt lại điểm số cho tất cả bảng xếp hạng nháp cho tất cả người chơi. Phương thức này chỉ dành cho tài khoản người dùng trong Developer Console của bạn.
resetMultipleForAllPlayers
Đặt lại điểm số cho bảng xếp hạng bằng mã nhận dạng cho trước cho tất cả người chơi. Phương thức này chỉ dành cho tài khoản người dùng trong Developer Console của bạn. Bạn chỉ có thể đặt lại các bảng xếp hạng nháp.