Scores: reset

Cần có sự cho phép

Đặt lại điểm số của bảng xếp hạng với mã nhận dạng cho trước cho người chơi hiện đã được xác thực. Chỉ tài khoản người kiểm tra trong danh sách cho phép mới có thể truy cập vào phương thức này đối với ứng dụng của bạn.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/leaderboards/leaderboardId/scores/reset

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
leaderboardId string Mã của bảng xếp hạng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "kind": "gamesManagement#playerScoreResetResponse",
  "definitionId": string,
  "resetScoreTimeSpans": [
    string
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định gamesManagement#playerScoreResetResponse.
resetScoreTimeSpans[] list Khoảng thời gian của điểm số được cập nhật.
Các giá trị có thể là:
  • "ALL_TIME" – Số điểm này là điểm số từ trước đến nay.
  • "WEEKLY" – Điểm số là điểm số tuần.
  • "DAILY" – Điểm số là điểm số hằng ngày.
definitionId string Mã của bảng xếp hạng mà trạng thái người chơi đã được cập nhật.