Scores: resetMultipleForAllPlayers

Cần có sự cho phép

Đặt lại điểm số cho bảng xếp hạng với mã nhận dạng cho trước cho tất cả người chơi. Phương thức này chỉ dành cho tài khoản người dùng trong Developer Console của bạn. Bạn chỉ có thể đặt lại các bảng xếp hạng nháp.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/scores/resetMultipleForAllPlayers

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, cung cấp dữ liệu có cấu trúc sau:

{
  "kind": "gamesManagement#scoresResetMultipleForAllRequest",
  "leaderboard_ids": [
    string
  ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
kind string Xác định duy nhất loại tài nguyên này. Giá trị luôn là chuỗi cố định gamesManagement#scoresResetMultipleForAllRequest.
leaderboard_ids[] list Mã của các bảng xếp hạng cần đặt lại.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một nội dung phản hồi trống.