Scores: resetForAllPlayers

Yêu cầu uỷ quyền

Đặt lại điểm số cho bảng xếp hạng với ID nhất định cho tất cả người chơi. Phương thức này chỉ được cung cấp cho các tài khoản người dùng trên Play Console. Bạn chỉ có thể đặt lại bảng xếp hạng nháp.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/leaderboards/leaderboardId/scores/resetForAllPlayers

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
leaderboardId string Mã nhận dạng của bảng xếp hạng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép nếu có phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và cấp phép).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/games

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi trống.