Ghi dữ liệu về giấc ngủ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ứng dụng của bạn có thể đọc và ghi dữ liệu chi tiết về giấc ngủ. Dữ liệu này bao gồm giai đoạn ngủ chập chờn, ngủ sâu, REM và giai đoạn ngủ tỉnh giấc từ loại được liệt kê SleepStages. Để ghi dữ liệu giấc ngủ, bạn phải tạo một phiên thuộc loại FitnessActivities.SLEEP. Dữ liệu giấc ngủ phải được gói gọn trong một phiên nếu dữ liệu đó xuất hiện trong Tạp chí của người dùng trong Ứng dụng Google Fit.

Chèn tùy chọn các phân đoạn thuộc loại SleepStages trong phiên này:

Ví dụ về độ chi tiết

Để viết một đêm ngủ không có độ chi tiết theo giai đoạn, hãy làm theo ví dụ dưới đây. Tạo một phiên có thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như activity NGỦ.

Android

val fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
  .accessSleepSessions(FitnessOptions.ACCESS_WRITE)
  .build()

// Create the sleep session
val session= Session.Builder()
  .setName(sessionName)
  .setIdentifier(identifier)
  .setDescription(description)
  .setStartTime(startTime, TimeUnit.MILLISECONDS)
  .setEndTime(endTime, TimeUnit.MILLISECONDS)
  .setActivity(FitnessActivities.SLEEP)
  .build()

// Build the request to insert the session.
val request = SessionInsertRequest.Builder()
  .setSession(session)
  .build()

// Insert the session into Fit platform
Log.i(TAG, "Inserting the session with the SessionsClient")
Fitness.getSessionsClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .insertSession(request)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG,"Session insert was successful!")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.w(TAG, "There was a problem inserting the session", e)
  }

Hãy đọc thêm thông tin chi tiết về các phiên trong Android.

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Phương thức HTTP

PUT

URL yêu cầu

https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions/identifier

Nội dung yêu cầu

{
  "id": identifier,
  "name": sessionName,
  "description": description,
  "startTimeMillis": startTime,
  "endTimeMillis": endTime,
  "version": 1,
  "lastModifiedToken": "exampleToken",
  "application": {
    "detailsUrl": "http://example.com",
    "name": "Foo Example App",
    "version": "1.0"
  },
  "activityType": 72 // Sleep
}

Ví dụ về độ chi tiết của các giai đoạn ngủ

Để ghi lại thông tin chi tiết về các giai đoạn của giấc ngủ, hãy viết cả phiên và phân đoạn giấc ngủ cấp cao nhất cho các giai đoạn của giấc ngủ.

Ghi dữ liệu về phân đoạn giấc ngủ

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ viết một số phân đoạn để biểu thị các giai đoạn của giấc ngủ trong một đêm ngủ.

Android

val dataSource = DataSource.Builder()
  .setType(DataSource.TYPE_RAW)
  .setDataType(DataType.TYPE_SLEEP_SEGMENT)
  .setAppPackageName(context)
  // Optional but recommended for identifying the stream if you have multiple streams with the same dataType.
  .setStreamName(streamName)
  .build()

val dataPoints = listOf(
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime1, endTime1, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .setField(Field.FIELD_SLEEP_SEGMENT_TYPE, SleepStages.SLEEP_LIGHT)
    .build(),
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime2, endTime2, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .setField(Field.FIELD_SLEEP_SEGMENT_TYPE, SleepStages.SLEEP_DEEP)
    .build(),
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime3, endTime3, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .setField(Field.FIELD_SLEEP_SEGMENT_TYPE, SleepStages.SLEEP_LIGHT)
    .build(),
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime4, endTime4, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .setField(Field.FIELD_SLEEP_SEGMENT_TYPE, SleepStages.SLEEP_REM)
    .build(),
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime5, endTime5, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .setField(Field.FIELD_SLEEP_SEGMENT_TYPE, SleepStages.AWAKE)
    .build(),
  DataPoint.builder(dataSource)
    .setTimeInterval(startTime6, endTime6, TimeUnit.MILLISECONDS)
    .setField(Field.FIELD_SLEEP_SEGMENT_TYPE, SleepStages.SLEEP_LIGHT)
    .build()
)

val dataSet = DataSet.builder(dataSource)
  .addAll(dataPoints)
  .build()

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

 1. Trước tiên, hãy tạo dataSource:

  Phương thức HTTP

  POST
  

  URL yêu cầu

  https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/dataSources
  

  Nội dung yêu cầu

  {
   "dataStreamName": streamName,
   "type": "raw",
   "application": {
    "detailsUrl": "http://example.com",
    "name": "Foo Example App",
    "version": "1"
   },
   "dataType": {
    "name": "com.google.sleep.segment"
   }
  }
  
 2. Sau đó, hãy điền dataSet:

  Phương thức HTTP

  PATCH
  

  URL yêu cầu

  https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/userId/dataSources/dataSourceId/datasets/datasetId
  

  Nội dung yêu cầu

  {
    "dataSourceId": dataSourceId,
    "point": [
      {
        "dataTypeName": "com.google.sleep.segment",
        "startTimeNanos": startTime1,
        "endTimeNanos": endTime1,
        "value": [
          {
            intVal: 4 // Light sleep
          }
        ]
      },
      {
        "dataTypeName": "com.google.sleep.segment",
        "startTimeNanos": startTime2,
        "endTimeNanos": endTime2,
        "value": [
          {
            intVal: 5 // Deep sleep
          }
        ]
      },
      {
        "dataTypeName": "com.google.sleep.segment",
        "startTimeNanos": startTime3,
        "endTimeNanos": endTime3,
        "value": [
          {
            intVal: 4 // Light sleep
          }
        ]
      },
      {
        "dataTypeName": "com.google.sleep.segment",
        "startTimeNanos": startTime4,
        "endTimeNanos": endTime4,
        "value": [
          {
            intVal: 6 // REM sleep
          }
        ]
      },
      {
        "dataTypeName": "com.google.sleep.segment",
        "startTimeNanos": startTime5,
        "endTimeNanos": endTime5,
        "value": [
          {
            intVal: 1 // Awake
          }
        ]
      },
      {
        "dataTypeName": "com.google.sleep.segment",
        "startTimeNanos": startTime6,
        "endTimeNanos": endTime6,
        "value": [
          {
            intVal: 4 // Light sleep
          }
        ]
      }
     ]
   }
  

Ghi dữ liệu về giấc ngủ

Cuối cùng, hãy nhóm các phân đoạn ở trên bằng cách chèn một phiên giấc ngủ. Đặt thời gian bắt đầu của phiên này thành thời gian bắt đầu của phân đoạn đầu tiên và thời gian kết thúc của phân đoạn cuối cùng.

Android

val fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
  .accessSleepSessions(FitnessOptions.ACCESS_WRITE)
  .addDataType(DataType.TYPE_SLEEP_SEGMENT, FitnessOptions.ACCESS_WRITE)
  .build()

val session = Session.Builder()
  .setName(sessionName)
  .setIdentifier(identifier)
  .setDescription(description)
  .setStartTime(startTime1, TimeUnit.MILLISECONDS) // From first segment
  .setEndTime(endTime6, TimeUnit.MILLISECONDS) // From last segment
  .setActivity(FitnessActivities.SLEEP)
  .build()

// Build the request to insert the session.
val request = SessionInsertRequest.Builder()
  .setSession(session)
  .addDataSet(dataset)
  .build()

// Insert the session into Fit platform
Log.i(TAG, "Inserting the session in the Sessions API")
Fitness.getSessionsClient(this, GoogleSignIn.getAccountForExtension(this, fitnessOptions))
  .insertSession(request)
  .addOnSuccessListener {
    Log.i(TAG,"Session insert was successful!")
  }
  .addOnFailureListener { e ->
    Log.i(TAG, "There was a problem inserting the session", e)
  }

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Phương thức HTTP

PUT

URL yêu cầu

https://www.googleapis.com/fitness/v1/users/me/sessions/identifier

Nội dung yêu cầu

{
  "id": identifier,
  "name": sessionName,
  "description": description,
  "startTimeMillis": startTime1,
  "endTimeMillis": endTime6,
  "version": 1,
  "lastModifiedToken": "exampleToken",
  "application": {
    "detailsUrl": "http://example.com",
    "name": "Foo Example App",
    "version": "1.0"
  },
  "activityType": 72 // Sleep
}