Mã mẫu Android

Kho lưu trữ Google Fit trên GitHub có các mã mẫu giải thích cách sử dụng các API của Android. Ngoài ra, còn có đoạn mã cho các tác vụ phổ biến khác trong hướng dẫn cho nhà phát triển.

Đọc dữ liệu từ cảm biến

Mã mẫu GitHub để đăng ký trình nghe đọc dữ liệu cảm biến thô từ nguồn dữ liệu.

Ghi dữ liệu vào bộ nhớ Fit

Mã mẫu GitHub yêu cầu lưu trữ tự động dữ liệu cảm biến bằng cách tạo gói thuê bao.

Đọc dữ liệu từ Google Fit

Mã mẫu GitHub để đọc dữ liệu từ nhật ký thể dục của người dùng.

Làm việc với các phiên hoạt động

Mã mẫu GitHub để minh hoạ phiên hoạt động: Đóng gói dữ liệu thể dục dưới dạng phiên hoạt động logic, để biểu thị một bài tập thể dục tổng thể.

Bộ đếm bước

Mã mẫu GitHub để ghi lại các bước và đọc lại.