Tài liệu tham khảo về API của Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API Google Fit là một phần của Dịch vụ Google Play. API Google Fit có trong các gói sau: